Cenap Şehabettin (Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği)

Cenap Şehabettin (Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği)

 • Edebiyat-ı Cedide‘nin en önemli isimlerinden bin olan sanatçının asıl mesleği doktorluktur.
 • Şiir ve nesir alan­larında çeşitli eserler vermiştir.
 • Başlangıçta Muallim Naci yolunda gazeller, Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hâmit tarzında şiirler yazmıştır.
 • Fransa’da Batı edebiyatını yakından tanıyarak, parnasyenlerin, özellikle sembolistlerin etkisinde kalmıştır.
 • Sanatın toplum için değil, yalnız sanat için yapılması gerektiği­ni savunur.
 • Fikret’in aksine, şiirlerinde toplumsal so­runlara yer vermemiş; sadece aşk ve doğa şiirleri yaz­makla yetinmiştir.
 • Onun şiirleri o zamana kadar kullanılmamış bileşik sözcükleriyle, yeni isim ve sıfat tamlamalarıyla, parlak mecazları, anlatım hünerleri, yeni nazım biçimleriyle göz kamaştıran, gösterişli, süslü, özentili şiirlerdir.
 • Et­kisi altında kaldığı sembolistlerin yolundan yürüyerek, düşünce ve duygularını yeni sözcüklerle anlatmak için Arapça ve Farsça sözlüklerden o zamana kadar kulla­nılmamış birtakım sözcükler bulup çıkarmış, yabancı sözcüklerle birtakım yeni isim ve sıfat tamlamaları ve bileşik sıfatlar kurmuştur. Sâât-ı semenfâm (yasemin renkli saatler), lerze-i rüşen (parlak titreyiş) gibi, ya­bancı ve eski sözcüklerle kurulan bu yeni söyleyişler çetin tartışmalara yol açmıştır.
 • Şiirlerini kitap halinde bastıramamış; ancak askeri tıb­biyedeyken yazdığı şiirlerini Tamat adlı şiir kitabında toplamıştır.
 • Nesirlerinde de şiirlerinde olduğu gibi, söz­lü anlatıma, zekâ gösterişine, nükteye, sözcük oyunu­na ve her türlü yazı hünerine önem vermiştir. Bunlar­dan başka düzyazı türünde Evrâk-ı Eyyam, Nesr-i Harb. Nesri Sulh adlı eserleri de vardır.
 • Gezi notlarını Hac Yolunda, Avrupa Mektupları, Suriye Mektupları adlı eserlerinde toplamıştır. Tiryaki Sözleri vecizelerin­den oluşan bir esendir. Körebe ve Yalan adlı piyesleri vardır.Bunlardan başka. Shakespeare üzerine bir in­celeme yapmıştır.