Tevfik Fikret (Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği)

Tevfik Fikret (Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği)

Türk edebiyatının Batılılaşmasında bir dönüm noktası olan Edebiyat-ı Cedide akımının en önemli temsilcisi­dir. imparatorluğun bütün kurumlarıyla Batılılaşması gerektiğini savunur. Yalnız edebiyatın değil, “sanat, fen, itimat, itina, cesaret, ümit” gibi kavramların bile Batı­dan alınmasını ister. Bunların hepsinin ülke için fayda­lı olduğunu, memleketin ancak Batı kültürü sayesinde kalkınabileceğini düşünür.

Tevfik Fikret, Divan edebiyatıyla olan tüm bağları ko­parmıştır. Şiirlerinde biçim ve anlam bakımından Batı edebiyatının, özellikle de Fransız edebiyatında parnasyen adı verilen şairlerin etkisi görülür Gözleme daya­nan, kişisel duygular yerine dışarıda görülenleri anla­tan. biçim kusursuzluğuna önem veren şiirler yazmış­tır. Bu yoldan hareket ederek, günlük hayatta rastla­nan herhangi bir şeyi. örneğin bir beyaz yelkeni, bir çocuğu, yerdeki ayak izlerini şiirine konu yapmıştır.

 

Fikret’in sanat hayatını iki döneme ayırabiliriz:

İlk dönem, Servet-i Fünun dönemidir. Bu dönemde yazdığı şiirlerde, birtakım doğa tasvirleri, bireysel duy­gular, hayatta rastladığımız bazı olaylar başlıca tema­lar olarak karşımıza çıkar. Bu şiirlerini Rubâb-ı Şikeste’de toplanmıştır.

İkinci dönem ise II. Abdülhamit saltanatının son yılları­na denk düşen Meşrutiyet Dönemidir. Şair bu dönem­den başlayarak yaşamının sonuna kadar toplum dava­larını savunan şiirler yazmıştır.

Tevfik Fikret devrimci, yurtsever, ulusçu ve hümanist bir şairdir. Aruzu Türkçeye ustalıkla uygulamış, nazmı nesre yaklaştırarak eski edayı büsbütün ortadan kal­dırmıştır. Eski klasik nazım biçimlerini bırakarak ser­best müstezatı, Batı edebiyatı kaynaklı sone ve terza-rimayı kullanmıştır. Göz kafiyesi yerine, kulak kafiyesi­ni benimsemiştir. Meşrutiyet’ten sonra yazdığı toplum­sal içerikli şiirlerin bazı bölümlerinde ve hece vezniyle yazdığı çocuk şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır.

Baş­lıca yapıtları arasında Rubâb-ı Şikeste, Halûk’un Defte­ri, Tarih-i Kadim, Şermin (hece vezniyle yazdığı çocuk şiirleri); Tarih-i Kadim, Tarihi Kadim’e Zeyl, Doksanbeşe Doğru, Rübabın Cevabı, Hân-ı Yağma sayılabilir.

Nesir alanında, Musâhabe-i Edebiyye genel başlığı al­tında yayınlanan makaleleri kitap halinde çıkmamıştır.