Tevfik Fikret (Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği)

Tevfik Fikret (Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği)

Türk edebiyatının Batılılaşmasında bir dönüm noktası olan Edebiyat-ı Cedide akımının en önemli temsilcisi­dir. imparatorluğun bütün kurumlarıyla Batılılaşması gerektiğini savunur. Yalnız edebiyatın değil, “sanat, fen, itimat, itina, cesaret, ümit” gibi kavramların bile Batı­dan alınmasını ister. Bunların hepsinin ülke için fayda­lı olduğunu, memleketin ancak Batı kültürü sayesinde kalkınabileceğini düşünür.

Tevfik Fikret, Divan edebiyatıyla olan tüm bağları ko­parmıştır. Şiirlerinde biçim ve anlam bakımından Batı edebiyatının, özellikle de Fransız edebiyatında parnasyen adı verilen şairlerin etkisi görülür Gözleme daya­nan, kişisel duygular yerine dışarıda görülenleri anla­tan. biçim kusursuzluğuna önem veren şiirler yazmış­tır. Bu yoldan hareket ederek, günlük hayatta rastla­nan herhangi bir şeyi. örneğin bir beyaz yelkeni, bir çocuğu, yerdeki ayak izlerini şiirine konu yapmıştır.

 

Fikret’in sanat hayatını iki döneme ayırabiliriz:

İlk dönem, Servet-i Fünun dönemidir. Bu dönemde yazdığı şiirlerde, birtakım doğa tasvirleri, bireysel duy­gular, hayatta rastladığımız bazı olaylar başlıca tema­lar olarak karşımıza çıkar. Bu şiirlerini Rubâb-ı Şikeste’de toplanmıştır.

İkinci dönem ise II. Abdülhamit saltanatının son yılları­na denk düşen Meşrutiyet Dönemidir. Şair bu dönem­den başlayarak yaşamının sonuna kadar toplum dava­larını savunan şiirler yazmıştır.

Tevfik Fikret devrimci, yurtsever, ulusçu ve hümanist bir şairdir. Aruzu Türkçeye ustalıkla uygulamış, nazmı nesre yaklaştırarak eski edayı büsbütün ortadan kal­dırmıştır. Eski klasik nazım biçimlerini bırakarak ser­best müstezatı, Batı edebiyatı kaynaklı sone ve terza-rimayı kullanmıştır. Göz kafiyesi yerine, kulak kafiyesi­ni benimsemiştir. Meşrutiyet’ten sonra yazdığı toplum­sal içerikli şiirlerin bazı bölümlerinde ve hece vezniyle yazdığı çocuk şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır.

Baş­lıca yapıtları arasında Rubâb-ı Şikeste, Halûk’un Defte­ri, Tarih-i Kadim, Şermin (hece vezniyle yazdığı çocuk şiirleri); Tarih-i Kadim, Tarihi Kadim’e Zeyl, Doksanbeşe Doğru, Rübabın Cevabı, Hân-ı Yağma sayılabilir.

Nesir alanında, Musâhabe-i Edebiyye genel başlığı al­tında yayınlanan makaleleri kitap halinde çıkmamıştır.

Bunları da gezebilirsin.

Abdurrahim Karakoç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği…

Abdurrahim Karakoç Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği… Kahramanmaraş’ ın Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü …