Fecriati Sanatçılarının Etkilendikleri Edebi Akımlar

FECRİATİ ŞAİRLERİNİN ETKİLENDİĞİ EDEBÎ AKIMLAR

SEMBOLİZM
19. yüzyılın sonlarında özellikle parnasizme tepki olarak doğmuş bir şiir akımıdır.

Özellikleri
Duygular kapalı bir biçimde semboller aracılığı ile anlatılır.
Sembollerin yetersiz kaldığı durumlarda sözcüklere yeni anlamlar yüklenerek anlatılmak istenenler kapalı bir şekilde ifade edilir.
Sanatçılar şiirin değişik yorumlarla mükemmelliğe ulaştığı görüşündedir.
Şiirde ahenk ve müzikalite ön plana çıkarılmıştır.
Sanatçılar saf şiir peşinde koşmuşlardır.
Temsilcileri
Bu akımın hazırlayıcıları olan Baudlaire ve Rimbaud en önemli temsilcileridir.
Türk Edebiyatı
İlk etkileri Cenap Şehabettin’de görülen bu akım daha sonraları Ahmet Muhip Dıranas ve Cahit Sıtkı’da da görülür.

EMPRESYONİZM
İlk olarak resimde görülen bu akım 19. yüzyılda Fransa’da doğmuştur.
Özellikleri
Dış dünyada görünen değil, dış dünyanın sanatçıda uyandırdığı izlenimlerin ifade edilmesi şeklinde kendini gösterir.
Soyut betimlemelere dayalı bir şiir anlayışı hâkimdir.
Anlam belirginliğinden çok kapalılık esas alınmıştır. Bu durum şiiri yorumlamaya fırsat vermiştir.
Gerçekler, genel olarak değil kişilerin bu gerçeklere bakış açısıyla şekillenmiştir.
Temsilcileri
Arthur Rimbaud, Verlaine, Rilke
Türk Edebiyatı
Türk edebiyatında daha çok sembolist oldukları söylenen Ahmet Haşim, Cenap Şahabettin ve Ahmet Muhip Dıranas’ta bu akımın etkileri kendini oldukça gösterir.