Türk Dili ve Edebiyatı-TYT/AYT Kaynak Sitesi

Cümlede Anlam – 1

CÜMLEDE ANLAM – 1

1.      Çocukları,  masal  yoluyla  topluma  yararlı  iyi  bir insan olarak yetiştirebiliriz.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede savunu­lan düşünce ile uyuşmaz?

A)   Masal  çocukların  hayal dünyalarının  gelişimi açısından önemli bir türdür.

B) Masallardaki kahramanın iyi ruhlu olması ço­cukların iyiliğe doğru karşı sevgilerini artırır.

C) Masalda anlatım neşeli olduğu için bu anlatım tarzından çocuklar olumlu etkilenir.

D)  İyi bir amaca yönelik masallar çocukların ruh dünyalarını şekillendirir.

E)   Masallar çocukların hayalperest bireyler olma­larına neden olur.

 

2.    Yolunuzu her gün değiştirirseniz gideceğiniz yere varamazsınız.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılana en yakındır?

A)   Amaçlarımıza ulaşmak için çok çalışmalıyız.

B)   Yöntemimizin belli olması hedefe ulaşmamızı kolaylaştırır.

C)   Her gün yol değiştiren insanlar kararsızdırlar.

D)   Yolculuklarımızın gelişigüzel olmaması gerekir.

E)   insanlar her zaman ne yapacaklarını bilmelidir­ler.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde aynı varlı­ğın karşıt durumları birlikte verilmiştir?

A)   Öğrencilerin yorgunluğu sınava doğru heyeca­na dönüştü.

B)   Üç beş gün önce çocuğun oburluğuna üzülür­ken şimdi de iştahsızlığına çare arıyorsun.

C)   Bazı çocuklar kırmızı elbise giymiş, salına sa­lına yürüyordu.

D)   Oyunun en heyecanlı yerinde olduğu yere yığılıverdi.

E)   Bu bebeğin saçları sarı, gözleri simsiyahtı.

 

4.      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel yargı­nın gerçekleşmesi bir koşula bağlanmıştır?

A)   Ben tasamı ve üzüntümü yalnız Allah'a anlatı­rım.

B)   Bu şehirde babaları hatırına çöllere düşen ev­latlar var.

C)   Pencere pervazlarındaki güvercinler gibi bekli­yordu oğlunu.

D)   Her anne, vatana sunulacak en güzel hediye­nin evladı olduğunu bilir.

E)   Bu gece ağlayabilirsem gökler bana mutlaka eşlik ederler.

 

5.      Aşağıdaki cümlelerin hangisini söyleyen kişi­nin ümitli olduğundan söz edilebilir?

A)   Bir gün mutlaka bu sınavı kazanacağım.

B)   Gözlerinden sevgi pırıltıları saçılıyordu.

C)   Gücünü ve ümidini kaybetme.

D)   Denizlere açılmak istiyorum, diye haykırıyordu.

E)   Güzel günlerin hatırına konuş benimle.

6.      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

A)   Akşama kadar çalıştığı için oğluyla ilgilenemi­yor.

B)   Yazdığım şiirleri yaktığından ona çok kızıyo­rum.

C)   Havalar sıcak olduğu için iki gündür evde otu­ruyor.

D)   Körpe kuzuları eğitmek için yıllarca öğretmen­lik yaptı.

E)   Ahmet,  İngilizceye merak sardığı için İngilte­re'ye gitti.

 

7.      Tok olan cümle cihanı tok sanır, aç olan alemde ekmek yok sanır.

Bu   cümleden   çıkarılabilecek  en   genel  yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Tok olan açın halinden anlamaz.

B)   Herkesin tok olduğunu düşünen insanlar tok­tur.

C)   Fakir insanlarda merhamet hissi daha canlıdır.

D)   Dünyadaki insanların kimi açtır, kimi tok

E)   İnsanlar çevreleriyle ilgili değerlendirmeyi ken­di koşullarına göre yaparlar.

8.      Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olum­suz olduğu halde anlamca olumludur?

A)   Çocuklara istedikleri her şeyin alınmaması ge­rekir.

B)   Olayı doğru dürüst anlatsa biz de anlamaya­cak değiliz.

C)   Eseriyle ilgili olumlu sözler duymaktan büyük keyif alıyordu.

D)   Bütün  bebeklerin  on  bir aylıkken  yürümeye başladıklarını söyleyemeyiz.

E)   Sınava hazırlanan öğrenciler büyük bir baskı altına alınmamalı.

 

9. "Değişmemi istiyorsan önce kendin değiş; çün­kü…" Cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangi­sinin getirilmesi en uygundur?

A)   Ben değişmek istemiyorum.

B)   En etkili değiştirme değişerek değiştirmedir.

C)   Ben kendi kendime değişebilirim.

D)   Benim değişmem seni ilgilendirmez.

E)   Bu şekilde beni anlayabilirsin.

 

10.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birinci cümle "neden" ikinci cümle sonuç anlatmaktadır?

A)   Bu yastıklar çok sert oluyor. Geceleri rahat ya­tamıyorum.

B)   Kafası çok karışıktı. Olayların bu şekilde geli­şebileceğini nereden bilebilirdi.

C)  Oldukça iyi giyiniyor. Çok paralı biri olduğu bel­li.

D)   Yeni elbiseler almalısın.  Eskilerini de ihtiyaç sahiplerine vermelisin.

E)   Akşam yemeğini dışarıda yiyelim. Hava o ka­dar güzel ki…

 

11.   "Canı kaymak isteyen, mandayı yanında taşır"

Bu atasözünü aşağıdaki cümlelerden  hangisi açıklar?

A)   insanın   canı   kaymak   isteyince   hemen   bir manda bulmalıdır.

B)   Rahat yaşamak isteyen insanlar, bunun için gerekli çabayı sarf etmelidirler.

C)   Bazı şeylere hiç ummadığımız zamanlarda ih­tiyaç duyabiliriz.

D)   İnsan nelerden hoşlanıyorsa onun kaynağını arayıp bulmalıdır.

E)   Yanımızda   taşıdığımız   şeyler   ihtiyaçlarımızı karşılar nitelikte olmalıdır.

 

12.   Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde  bir eylemin daha önce de yapıldığı anlamı söz konusudur?

A)   Köy  halkının   misafirperverliğinden   çok   etki­lenmiştim.

B)   Bir   insanın   bu   kadar   duyarlı   olabileceğine inanmazdım.

C)   Dede yadigarı saatim satılınca çok üzüldüm.

D)  Tatile giderken de beni aramayınca ona darıldım.

E)   Seni, onun kadar iyi anlayabilecek biri yoktur.

 

13. "Aruzu da heceyi de mükemmelce kullanan Fazıl Ahmet çok yönlü bir sanatkârdır. Ama öncelikle ve her şeyden önce o bir şair… Ne var ki şiir kabiliye­tini daha çok mizah kanalına akıtmıştır."

Bu parçada geçen "şiir kabiliyetini daha çok mizah kanalına akıtmıştır." sözüyle anlatılmak is­tenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Şiir kabiliyetini geliştirmiştir.

B)   Daha çok mizah içerikli şiirler yazmıştır.

C)   Mizah edebiyatını geliştirmeye çalışmıştır.

D)   Mizah anlayışının değişmesine katkıda bulun­muştur.

E)   Çok yönlü bir sanatçı olmayı hedeflemiştir.

 

14.   Aşağıdakilerden hangisinde amaç-sonuç ilişki­si vardır?

A)   Müziğin sesi çok olduğu için okuduklarını anlamıyordu.

B)   Bebeğin yürüdüğünü görünce sevinçten çılgı­na döndü.

C)  Yağmur yağdığından eve geç geldi.

D)  Arkadaşlarına yetişmek için her zamankinden çok çalışıyordu.

E)   Etrafın güzelliğini seyretmekten kendini alamı­yordu.

 

15.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "koşula bağlı­lık" söz konusudur?

A)   İşleri zamanında bitirdiğin için teşekkür ederim.

B)   Ödevini yapmadığı gibi dersi asıp sinemaya gitmiş.

C)  Olanları duyarlarsa  bunun hesabını  mutlaka sorarlar.

D)   Bu yaz Antalya'ya taksiyle gidecekmiş.

E)   Notlarını, istediğin zaman alabileceğini söyledi.

 

16.      I.    Çalışmak,   insanın    ruhunu   dinlendirir.    Bu yüzden işçiler her zaman mutludurlar.

II.    Kimseye   muhtaç   olmamak   için   çalışmak gerekir.

III.    Irmaktan geçmek için birilerinin yol gösterme­sini bekleme.

IV.    Küçük insanlarla büyük işler yapılmaz.

V.    İnsanın mutsuzluğu çalışmaktan değil, tem­bellikten gelir.

Yukarıdaki      numaralandırılmış     cümlelerden hangi ikisi aynı mesajı vermektedir?

A)  I. ve II.               B)   II. ve III.            C) III. ve IV.

D)  IV. ve V.            E)   I.  ve V.

 

CEVAPLAR

1  E 5  A 9   B 13  B
2  B 6  D 10   A 14  D
3  B 7  E 11   B 15  C
4  E 8  B 12   D 16   E

 

Bunları da gezebilirsin.

Eleştiri (Tenkit) Cümleleri (Konu Anlatımı-Örnek Cümleler-Çıkmış Sorular)

Eleştiri (Tenkit) Bir insanı, bir yapıtı bir konuyu doğru ve yanlış yan­larını bulup göstermek amacıyla …