Destanlarda Anlatıcı Kimdir?

Destanların Anlatıcıları

Destan metinlerini “destancı” adı verilen kişiler anlat­mıştır. Bu kişilere Türk boylarında “bahşı”, “jırav”, “akın”, “yırçı”, “gayçı”, “ozan”, “şair” gibi isimler veril­miştir. Daha sonraki dönemlerde “âşık”, “kıssahan”, “meddah” denen kişiler de destan anlatmışlardır.

Destan anlatıcısı, destanı ezberleyerek anlatmaz. Ön­ceden bildiklerini bir araya getirerek, destanı her defa­sında farklı bir şekilde anlatır, yani destana her defa­sında kendisinden bir şey katar.

Bu şekilde destan oluşturma usta destancılara has bir özelliktir. Destanları anlatan her yeni kişi, destanlara yal­nız bir olay değil, dil ve söyleyiş güzelliği de katmıştır.

Destanın yazıya geçirilmesiyle birlikte destan anlatıcısı destanı ezberleyip çalıp söyleyen kişi olur. Bu kişiler sadece anlatıcıdır. Günümüzde Kırgız Türkleri arasın­da Manas Destanı’nı ezbere bilen, “manasçı” denen destancılar vardır.