Divan Edebiyatı – 1

DİVAN EDEBİYATI – 1

 
1.      I.    Duygu ve düşünceler kalıplaşmış mazmunlarla anlatılır.
         II.    Konular genellikle aşk, şarap, sevgilidir.
        III.    Anlatım süslü ve sanatlıdır. Anlam ve söz  sanatlarına özellikle yer verilir.
        IV.    Nazımdan çok nesir alanında eserler ortaya konulmuştur.
         V.    Ahenge çok önem verildiği için redife özellikle yer verilir.
        Divan edebiyatı ile ilgili numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) V          B) IV          C) III          D) II         E) I
 
2.     Çağatay lehçesinin en önemli şairlerinden biridir. Divan edebiyatında beş mesnevi sahibi olan şairlerimizden biridir. “Muhakemet’ül Lugateyn” adlı eserinde Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu savunmuş, dille ilgili düşüncelerini ortaya koymuştur.
        Paragrafta bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yusuf Has Hacib                        B) Haca Dehhani
C) Ali Şir Nevai                                              D) Necati Bey
E) Ahmet Paşa
 
3.     Genellikle sevgi, güzellik ve içki konuları işleyen nazım biçimine gazel denir. Gazelin ilk beytine …, son beytine …, en güzel beytine … denir.
        Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)    nesip – fahriye – yekâvâz gazel
B)    matla – makta – yekâvâz gazel
C)    makta – matla – beytü’l gazel
D)    fahriye – makta – beytü’l gazel
E)    matla – makta – beytü’l gazel
 
4.      I.    Konu bakımından Halk şiirindeki koşmaya benzer.
         II.   İlk iki beyit kendi arasında kafiyeli, diğer beyitlerin ikinci mısraları birinci beyitle kafiyelidir.
        III.    Kafiyelenişi aa, ba, ca, da … şeklindedir.
        Yukarıdaki kimi özellikleri verilen Divan edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazel                                         B) Kaside                               
C) Mesnevi                                     D) Kıt’a                                  
E) Müstezat
 
5.     Gezi ve anı yazılarında kullanılan nesre sade nesir denir. … adlı eseri ile … bu nesre örnek gösterebiliriz.
        Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A)    Tazarruname – Sina Paşa’yı
B)    Cihannüma – Katip Çelebi’yi
C)    Kabusname – Mercimet Ahmet’i
D)    İskendername – Ahmedi’yi
E)    Mantıku’t Tayr – Gülşehri’yi
 
6.     Klasik edebiyatta  şiirine  denir. En az  en çok  beyitten oluşur. Kafiyelenişi  gibidir.
        Parçada altı çizili yerlerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V
 
7.     Aşağıdaki sanatçı–eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)    Ahmedi – İskendername
B)    Şeyhi – Hârname
C)    Süleyman Çelebi – Vesiletü’n Necat
D)    Nef’i – Siham-ı Kaza
E)    Fuzuli – Hayrâbâd
 
 
8.      Aşağıdaki şairlerden hangisi “hamse” sahibi değildir?
A)    Ali Şir Nevai
B)    Hamdullah Hamdi
C)    Taşlıcalı Yahya
D)    Nev’izade Atayi
E)    Bağdatlı Ruhi
 
9.     Aşağıdaki eserlerden hangisi Fuzuli’ye ait değildir?
A)    Hadikatü’s Süedâ
B)    Şikayetname
C)    Rind ü Zahid
D)    Şah u Geda
E)    Enisü’l Kalb
 
10.   Divan edebiyatında , divan şiirinin bilinen ilk temsilcisi; Ali Şir Nevai’nin  adlı yapıtı  ilk inceleme;  adlı yapıtı ise  olarak kabul edilir.
        Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için altı çizili yerlerden hangisinde bir değişiklik yapılmalıdır?
A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V
 
11.   Aşağıdakilerden hangisi beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?
A)    Gazel
B)    Mesnevi
C)    Kıt’a
D)    Rubai
E)    Kaside
 
12.   Aşağıdaki eserlerden hangisi süslü nesre örnek olabilir?
A)    Tazarruname
B)    Seyahatname
C)    Mirkat’ül Edep
D)    Cihannüma
E)    Naima Tarihi
 
 
CEVAPLAR
1 B
2 C
3 E
4 A
5 C
6 E
7 E
8 E
9 D
10 B
11 D
12 A