Divan Edebiyatı – 2

DİVAN EDEBİYATI – 2

1.    Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin genel özelliklerinden biri değildir?
A)   Ölçü, aruz ölçüsüdür.
B)    Nazım birimi beyittir.
C)    Dil oldukça yoğundur.
D)   “Sanat için sanat” anlayışı egemendir.
E)    Genellikle yarım ve tam kafiye kullanılır.
 
2.     I.    Divan edebiyatının en uzun nazım şeklidir.
         II.    Savaş, aşk, din ve ahlak konularını işler.
        III.    Olaylar çoğu zaman alegorik olarak anlatılır.
        IV.    Her beyit kendi arasında kafiyelidir.
         V.    Bu türden beş adet yazana “hamse” sahibi    denir.
        Yukarıda tanıtıcı bilgileri verilen Divan edebi­yatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Kaside
B)    Gazel
C)    Mesnevi
D)   Rubai
E)    Tuyuğ
 
3.    Bugünkü hikaye ve romanın, Sözlü edebiyat dönemindeki destanın, Divan edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Gazel
B)    Kaside
C)    Mesnevi
D)   Kıt’a
E)    Müstezat
 
4.    Şair, dünya görüşünü, felsefesini, tasavvufi düşüncelerini, maddi ve manevi aşkını en özlü nazım biçimi olan  ile söyleyebilir.  kurulan nazım biçi­midir. Kafiyelenişi  benzer. Sadece dört mısradan oluşur. En büyük ustası İranlı  Türk edebiyatında  bu türün ustasıdır.
        Parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için numaralandırılmış yerlerden hangisinin değiştirilmesi gerekir?
A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V
 
5.    … bir nükte, bir yergi, bir düşünce gibi özel konular işlenir. İki beyitten oluşur. Beyitler     arası konu birliği vardır. Kafiye örgüsü “xaxa” şeklindedir.
        Bu bilgilere göre paragrafın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kıt’ada                      B) Rubaide                                          
C) Tuyuğda                    D) Şarkıda                            
E) Tardiyyede
 
6.    “Tuyuğ ve Şarkı” nazım biçimlerinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Nedim’in öncülüğü yapması
B)    Halk edebiyatındaki maniye benzemeleri
C)    Kafiyelenişlerinin aynı olması
D)   Türklerin Divan edebiyatına kazandığı türler olması
E)    Son mısralarının nakarat olması
 
7.    Aşağıdakilerden hangisi bentlerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?
A)   Tuyuğ
B)    Şarkı
C)    Murabba
D)   Müseddes
E)    Müstezat
 
8.    , Türk şairlerinin Divan edebiyatına ka­zandırdığı bir nazım biçimidir.  benzer. Dört mısradan oluşur. Halk edebiyatındaki  benzer.  ve ’in kullandığı bir biçimdir.
        Parçadaki numaralandırılmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) V          B) IV          C) III          D) II         E) I
 
9.     I.    İskendername
         II.    Hadikat’üs Süeda
        III.    Vesilet’ün Necat
        IV.    Mizan’ül Evzan
        Yukarıda eseri anılmayan sanatçı aşağıda­kilerden hangisidir?
A)   Ali Şir Nevai
B)    Süleyman Çelebi
C)    Fuzuli
D)   Ahmedi
E)    Nef’i
 
10. Bir edebiyat öğrencisi fakülte hayatı boyunca Mesnevi, Mevlid, Su Kasideki ve Mantıku’t Tayr’ı mutlaka iyice okumalı ve özünü almalıdır ki yeni nesle faydası dokunabilsin.
        Paragrafta eseri anılmayan sanatçı aşağı­dakilerden hangisidir?
A)   Gülşehri
B)    Fuzuli
C)    Mevlana
D)   Süleyman Çelebi
E)    Ali Şir Nevai
 
11. Divan edebiyatı şiiriyle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)   Mazmun denilen kalıplaşmış benzetmelere yer verilmiştir.
B)    Şiirler nazım türlerine göre adlandırılır.
C)    Dini ve laik şiirler söylenmiştir.
D)   Şiirlerin hiçbirinde konu bütünlüğü yoktur.
E)    Şiirlerin dili ağır, şairler kuralcıdır.
 
 
12.  I.    13. yüzyıl tasavvuf şairidir.
         II.    Çağından günümüze insan sevgisini taşıyan, hoşgörülü bir kişiliği vardır.
        III.    Oğlu Sultan Veled de ünlü bir şairdir.
        IV.    Divan-ı Kebir, Mektubat önemli eserlerindendir.
        Tanıtıcı bilgiler verilen Divan edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Mevlana
B)    Ali Şir Nevai
C)    Nesimi
D)   Süleyman Çelebi
E)    Necati Bey
 
CEVAPLAR

 

1 E
2 C
3 C
4 A
5 A
6 D
7 E
8 C
9 E
10 E
11 D
12 A