Divan Edebiyatı – 3

DİVAN EDEBİYATI – 3

1.     17. yüzyıl Divan şairidir. Kaside ustası olan …, hicivleriyle tanınır. Hicivlerindeki üslup nede­niyle IV. Murat tarafından boğdurulmuştur. Hicivlerini … adlı bir kitapta toplamıştır.
        Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)    Nabi – Hayrabâd
B)    Şeyh Galip – Hüsn ü Aşk
C)    Nabi – Hayriye
D)    Nef’i – Siham-ı Kaza
E)    Fuzuli – Şikayetname
 
2.     18. yüzyılın zevk ve sefasını şiirlerine yansıtan şair olarak bilinir. Konuşma dilini, halk ağzında yaşayan bazı deyimleri kullanarak yerli hayatı şiire sokabilmeyi başarmış ve diğer Divan ede­biyatı sanatçılarından bu yönüyle ayrılmıştır. Ölümü de epey sıra dışıdır: Patrona Halil       ayaklanmasında damdan düşerek ölmüştür.
        Bu parçada tanıtılan Divan edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fuzuli                                         B) Nedim                                              
C) Nabi                                           D) Şeyhi                                 
E) Bağdatlı Ruhi
 
3.     Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)    Harname, fabl tarzında yazılmıştır.
B)    Şikayetname, toplumsal bozuklukları hicveden bir eserdir.
C)    Fuzuli, hem dini hem de din dışı konulardan bahsetmiştir.
D)    Siham-ı Kaza bir hiciv ve kaside ustası olan Nef’i’ye aittir.
E)    Nabi, kalıpları zorlayarak kendine özgü söy­leyişlerle İstanbul şivesini şiirine sokmuştur.
 
4.      I.    15. yüzyıl eseridir.
         II.    Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
        III.    Dil devrine göre oldukça sadedir.
        IV.    Hz. Muhammed’in doğumunu anlatır.
        Özellikleri verilen bu eser ve sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Vesilet’ün Necat – Süleyman Çelebi
B)    Hüsn ü Aşk – Şeyh Galip
C)    Su Kasidesi – Fuzuli
D)    Siham-ı Kaza – Nef’i
E)    Harnâme – Şeyhi
 
5.     Aşağıdaki beyitlerden hangisi bir gazelin matla (ilk) beytidir?
A)    Güler düşman benim ağlamadığıma
       Acep şol kafirin imanı yok mu
B)    Bilmezdim özüm gamzene meftun imişim ben
       Afetzede dilhaste ciğerhûn imişim ben
C)    Gül hasretinle yollara tutsun kulağını
       Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizar
D)    Ger derse Fuzuli güzellerde vefa var
       Aldanma ki şair sözü elbette ki yalandır
E)    Gönül ağyar için incinme yare
       Gül olmaz bağ-ı alemde dikensiz
 
6.     Kendinden sonra bu alanda ses getiren bir sanatçı gelmediği için Divan edebiyatının son büyük temsilcisi kabul edilir. Sekb-i Hindi akımının öncüsüdür.
        Burada sözü edilen sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?
A) Baki                                           B) Şeyh Galip                        
C) Nedim                                        D) Nabi                                  
E) Şeyhi
 
7.     Halk edebiyatı ile Divan edebiyatının karşı­laştırılmasına ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)    Halk edebiyatında dil sade, Divan edebiyatında oldukça ağırdır.
B)    Divan edebiyatında ölçü ve uyağa önem verilmiş, Halk edebiyatında önem verilmemiştir.
C)    Her iki edebiyatta da hem dinsel, hem de profan (din dışı) konular işlenmiştir.
D)    Divan edebiyatında nazım birimi olarak beyit, Halk edebiyatında ise dörtlük kullanılmıştır.
E)    Halk edebiyatında ölçü hece, Divan edebiyatında ise aruzdur.
 
8.     Aşağıdakilerden hangisi “Terkib-i bend” biçiminde yazılmıştır?
A)    Kanuni Mersiyesi
B)    Hüsn ü Aşk
C)    Vesilet’ün Necat
D)    Künh’ül Ahbar
E)    Hayrabâd
 
9.     Aşağıdakilerden hangisinde Divan edebi­yatı nazım biçimleri bir arada verilmiştir?
A)    Gazel, kaside, koşma, müstezat
B)    Şarkı, mesnevi, kıt’a, mani
C)    Murabba, muhammes, koşma, tuyuğ
D)    Kaside, rubai, murabba, şarkı
E)    Tuyuğ, mesnevi, kaside, ilahi
 
10.   , 18. yüzyılda yaşamış  şairi diye bildiğimiz bir sanatçıdır. Mahallileşme akı­mını canlandıran, İstanbul Türkçesini şiirlerde yaşatan şair, yaşanılan yerli hayatı da şiirlerinde işlemiştir. Hep  konularda yazmıştır.  de kullanmıştır.  Divan edebiyatına kazandırmıştır.
        Parçada numaralandırılmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) V          B) IV          C) III          D) II         E) I
 
 
11.   Ünlü bir şiire, aynı ölçü ve uyakla şaka yollu ve alay edilerek yazılmış nazirelere … denir.
        Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?
A)    inşa
B)    ziyade
C)    tehzil
D)    tanzim
E)    münşeat
 
12.   Ünlü bir kişiyi övmek için genellikle kaside biçimiyle oluşturulan şiir türüne … denir.
        Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?
A)    hicviye
B)    mersiye
C)    methiye
D)    fahriye
E)    şathiye
CEVAPLAR

 

1 D
2 B
3 E
4 A
5 B
6 B
7 B
8 A
9 D
10 A
11 C
12 C