Divan Edebiyatı – 4

DİVAN EDEBİYATI – 4

 
1.     Şarkı , aşk ve güzellik konusunu işler. Beste­lenmeye uygun şiirlerdir. Halk
           I                II
edebiyatının et­kisiyle özellikle türküye benzetilerek oluştu­rulmuştur.ŞeyhGalip’in
                                               III                                                     IV
öncülüğünü yaptığı nazım biçimidir. Genellikle son mısralar nakarattır.
                                                                                            V
        Parçadaki numaralandırılmış yerlerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V
2.     En ünlü “terkib-i bend” şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Şeyh Galip
B)    Nedim
C)    Sinan Paşa
D)    Bağdatlı Ruhi
E)    Veysi
3.     ,  yüzyılın tanınmış şairidir.  konularda yazmıştır. ,  önemli eserleridir.
        Parçada numaralandırılmış yerlerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V
4.     Aşağıdakilerden hangisi Katip Çelebi’ye ait bir eser değildir?
A)    Cihannüma
B)    Künh’ül Ahbar
C)    Fezleke
D)    Keşf’üz Zünun
E)    Mizan’ül Hak
5.     Beş ile on beş arasında değişen bentlerden oluşturulur. Her bent, beş ile on arasında değişebilen beyitlerden oluşur. bentler, hane bölümü ve vasıta beytinden oluşur. Vasıta beytine mısralar kendi arasında kafiyelidir. Hane bölümünün kafiyelenişi gazel gibidir.
        Bu paragrafta hangi nazım biçimi açıklanmaya çalışılmıştır?
A)    Terci-i Bend
B)    Tahmis
C)    Müseddes
D)    Terkib-i Bend
E)    Tardiyye
6.     Ünlü bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı ölçü ve kafiyelenişte yazılan benzerlerine … denir.
        Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?
A)    ziyade
B)    nazire
C)    inşa
D)    münşi
E)    tanzim
7.     Allah’a yalvarıp yakarmak için kaside biçiminde yazılan şiir türüne … denir.
        Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?
A)    tevhit
B)    münacaat
C)    naat
D)    mersiye
E)    methiye
8.     Sanatçı, Anadolu’daki bilinen ilk Divan şairidir. Vatan hasretini yansıtan şiirlerini divanında toplamıştır. Oturmuş, durulmuş bir şiir üslubu vardır. Yirmi bin beyitlik Selçuklu Şehnamesi adlı eseriyle tanınır.
        Parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden han­gisidir?
A)    Ahmedi
B)    Şeyhi
C)    Hoca Dehhani
D)    Ahmet Paşa
E)    Yazıcıoğlu Ali
9.     … Hz. Muhammed’i öven, O’nu yücelten şiir türüdür.
        Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?
A)    ilahi
B)    naat
C)    münacaat
D)    hilye
E)    methiye
10.   15. yüzyılın önemli bir şairidir. Tasavvuf dü­şüncesinin etkisinde kalmıştır. İran edebiyatın­dan etkilenmiştir; ancak çağının Türkçesini ba­şarıyla eserlerinde yansıtmıştır. Sembolik anlatımda yazdığı “Hârname”de sosyal hiciv söz konusudur.
        Paragrafta tanıtılan sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?
A)    Ahmedi
B)    Necati
C)    Veysi
D)    Şeyhi
E)    Muhibbi
11.   17. yüzyılda yaşamış bir şairdir. Şeyh’üş Şuara (Şairler Şeyhi) adıyla anılır. Felsefi gazelin temsilcisidir; eserleri didaktiktir.
        Parçada tanıtılan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Nabi
B)    Bağdatlı Ruhi
C)    Baki
D)    Şeyhi
E)    Ahmedi
12.   Allah’ın birliğini ve yüceliğini konu edinen kasidelere … denir.
        Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?
A)    tevhit
B)    münacaat
C)    ilahi
D)    naat
E)    methiye
 
 
 
CEVAPLAR

 

1 D
2 D
3 E
4 B
5 D
6 B
7 B
8 C
9 B
10 D
11 A
12 A
 
 

Bunları da gezebilirsin.

Nefi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Nefi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri… Divan edebiyatının kaside üstadıdır. Dili süslü ve sanatlıdır; …