Divan Edebiyatı – 5

DİVAN EDEBİYATI – 5

 
1.     Aşağıdakilerden hangisi Divan nesrinin özelliklerinden değildir?
A)    Kelime oyunlarına ve secilere sıklıkla başvurulması
B)    Tarih, gezi yazısı, tezkire (biyografi) gibi türleri kapsaması
C)    Cümle yapısının uzun ve girift olması
D)    Nazma göre daha yaygın olması ve gelişim göstermesi
E)    Dilinin ağır, ağdalı ve sanatlı olması
 
2.     Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi Divan edebiyatında kullanılan bir şiir türü değildir?
A)    Şarkı
B)    Tuyuğ
C)    Türkü
D)    Musammat
E)    Terkib-i Bend
 
3.     Fuzuli’yle Nedim için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)    Fuzuli tasavvuftan yararlanırken, Nedim tasavvufla hiç ilgilenmemiştir.
B)    Fuzuli daha çok soyut konulara eğilirken Nedim günlük hayatı şiire sokar.
C)    Her ikisi de kasideleriyle ün yapmışlardır.
D)    Her ikisi de gazelde başarılı örnekler vermişlerdir.
E)    Her ikisinin de divanı vardır.
 
4.     Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A)    Sinan Paşa, Taarruzname adlı eserini söz oyunlarıyla ve secilerle sanat göstermek amacıyla yazmıştır
B)    Kabusname, Mercimet Ahmet’in didaktik nitelikli bir eseridir.
C)    Siham-ı Kaza, Şair Nef’i tarafından yazılan hicivleri içerir.
D)    18. yüzyıl Divan şairi Nedim mahallileşme akımını başlatmıştır.
E)    Bağdatlı Ruhi 16. yüzyılda lirik konuları işleyen açık sözlü bir şairdir.
 
5.     Ger derse Fuzuli güzellerde vefa var
        Aldanma ki şair sözü elbette ki yalandır
        Bu beyit için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    Günümüze çevrilmesi kolaydır.
B)    Beytin kafiyesinden söz edilemez.
C)    Gazelin makta (son) beytidir.
D)    Nazım birimi beyittir.
E)    Bir kasideden alınmıştır.
 
6.     “Bir eşek var idi zaif ü nizâr” dizesiyle başlayan bu mesnevi, kişileştirme sanatı ve hiciv türünün çarpıcı örneklerindendir. Teşhis sanatı şiir boyunca devam eder.
        Parçada sözü edilen eser ve yazarı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A)    Beng ü Bade – Fuzuli
B)    Hüsn ü Aşk – Şeyh Galip
C)    Garipname – Aşık Paşa
D)    Harname – Şeyhi
E)    Sihâm-ı Kazâ – Nef’i
 
7.      I.    Divan şiirine çevre, zaman, doğa gibi unsurları sokmuştur.
         II.    Sözünü ettiği güzel, Divan edebiyatının ideal sevgililerinden farklıdır.
        III.    Dili İstanbul Türkçesinin özelliklerini taşır.
        IV.    Şiirlerinde neşe, eğlence, hayattan zevk  alma duygusu hakimdir.
         V.    Mazmunların arkasına sığınmış hayali duyguların yerine gerçek duyguları işlemiştir.
        Yukarıdaki özellikleri sanatında toplamış olan Divan edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Fuzuli
B)    Nabi
C)    Baki
D)    Nedim
E)    Ali Şir Nevai
 
8.     Aşağıdakilerden hangisi düzyazı türündeki eserleriyle tanınmıştır?
A)    Şeyh Galip
B)    Bağdatlı Ruhi
C)    Süleyman Çelebi
D)    Katip Çelebi
E)    Şeyhülislâm Yahya
 
9.     Bir mısra veya beytin, başka bir şair tarafından herhangi bir nazım biçimine tamamlanmasına veya böyle oluşturulmuş şiirlere … denir.
        Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler­den hangisi getirilmelidir?
A)    tanzim
B)    inşa
C)    nazire
D)    ziyade
E)    tehzil
 
10.   Ölen, ünlü belirli bir kişinin ardından söylenen yas şiirlerine Divan edebiyatında … denir. Sözlü edebiyat dönemindeki adı …, Halk edebiyatındaki karşılığı …
        Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakiler­den hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A)    mersiye – yuğ – sagu’dur.
B)    methiye – sagu – ağıt’tır.
C)    mersiye – ağıt – sagu’dur.
D)    methiye – sagu – yuğ’dur.
E)    mersiye – sagu – ağıt’tır.
 
11.   16. yüzyılda şairler sultanı olarak anılan şairimizdir. Genellikle din dışı konuları işlemiştir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından korunmuş, ondan yardım görmüştür. Ahenk ve musikiye önem vermiş; söz seçiminde titiz davranmıştır. En ünlü eseri terkib-i bend biçiminde yazdığı “Kanuni Mersiyesi”dir.
        Paragrafta sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Nabi
B)    Fuzuli
C)    Baki
D)    Nef’i
E)    Şeyhi
 
12.   Aşağıdakilerden hangisi mesnevi türünde yazılmıştır?
A)    Hüsn ü Aşk
B)    Mizan’ül Evzân
C)    Hadis-i Erbain
D)    Kanuni Mersiyesi
E)    Selçuknâme
 
 
 
CEVAPLAR

 

1 D
2 C
3 C
4 E
5 E
6 D
7 D
8 D
9 A
10 E
11 C
12 A