Tanzimat Edebiyatı – 6

TANZİMAT EDEBİYATI – 6

 

1.     Tanzimat sanatçıları Batı edebiyatını ve özellikle Fransız Edebiyatını örnek

I

almışlar, bu etkiyle ilk kez roman ,gazete,tiyatro gibi ürünleri Türk edebiyatına

II

kazandırmışlardır. Halka ulaşmada tiyatroyu  en önemli araç olarak gördüler ve Namık

III                                                          IV

Kemal’e ait olan “Vatan Yahut Silistre” ilk sahnelenen oyun olarak tarihe geçti.

V

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

2.     Aşağıdakilerden hangisi Şinasi’nin edebi­yatımıza getirdiği “ilk”lerden biri değildir?

A)    İlk tiyatro eseri

B)    İlk sivil gazete

C)    İlk makale

D)    İlk realist roman

E)    İlk atasözleri derlemesi

 

3.     Tanzimat romanıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)    Türk edebiyatında roman bu dönemde çevirilere başlamıştır.

B)    İlk Türk romanı Şemsettin Sami’nin yazdığı, teknik bakımından üstün, esir ticareti konusunun ele alındığı “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat”tır.

C)    Edebi sayılabilecek ilk roman Namık Kemal’in “İntibah”ıdır.

D)    Bu dönemde yazarlar yapıtlarında kişiliklerini gizlemediler.

E)    Halka seslenenler sade, aydınlara seslenenler ise ağır bir dil kullandılar.

 

4.       I.    İçli Kız

II.    Eşber

III.    Afife Anjelik

IV.    Vuslat

V.    Çok Bilen Çok Yanılır

Yukarıda numaralandırılmış tiyatro eserle­rinden hangi ikisi farklı bir sanatçıya aittir?

A) I ve II                          B) II ve III

C) III ve IV                       D) IV ve V

E) II ve V

 

5.     Bu sanatçımız Tanzimat edebiyatının hemen bütün vasıflarını kendi sanatında toplamıştır. Tanzimat edebiyatını meydana getiren dört önemli etki onun şiirinde ve nesrinde görülür: Divan şiiri, mahallileşme cereyanı, aşık tarzı ve Batı etkisi. Onun nesir alanındaki en önemli eserleri şüphesiz makaleleridir. Çoğu derlen­meyen bu makalelerde devrin siyasi manza­rası hakkında önemli bilgiler vardır. Ayrıca “Şiir ve İnşa” adlı makalesi onun ününü artırmıştır.

Yukarıda anlatılan Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi                                         B) Namık Kemal

C) Ahmet Vefik Paşa                      D) Ziya Paşa

E) Abdülhak Hamit Tarhan

 

6.     Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit için söylenemez?

A)    Edebiyatımızın en ünlü mersiyelerinden olan Makber, onun eseridir.

B)    Tiyatrolarının çoğu sahnelenmek için değil okunmak içindir.

C)    Tiyatrolarının bir kısmını aruzla, bir kısmını da heceyle yazmıştır.

D)    Bazı tiyatro eserlerinde (Duhter-i Hindu, Tarık, Eşber) Moliere’nin etkisinde kaldığı görülür.

E)    Pastoral şiirin ilk örneklerinin verildiği serbest biçimdeki şiirlerinin bulunduğu kitabının adı “Sahra”dır.

7.     Bir romanında, roman kahramanı gemiye bindi­ğinde onu tasvir etmek, olayı sürüklemek yerine olayın akışını durdurup geminin buhar kazan­larını betimlediği için onun romanlarına “hikaye edilmiş ansiklopedi” diyenler de olmuştur.

Bu ifadeler aşağıdaki Tanzimat sanatçıla­rından hangisi için söylenmiştir?

A)    Abdülhak Hamit Tarhan

B)    Nabizade Nazım

C)    Şemsettin Sami

D)    Sami Paşazade Sezai

E)    Ahmet Mithat Efendi

 

8.     “Küçük Şeyler” adlı yapıtında romantizmden realizme geçişi örneklendiren öykülerini toplamıştır. “Küçük Şeyler”den sonraki hikayelerinden başka, nesirlerini topladığı bir diğer eseri de “Rumuz’ül Edep” adını taşır.

Bu bilgiler aşağıdaki sanatçılardan hangisiyle ilgilidir?

A)    Recaizade Mahmut Ekrem

B)    Şemsettin Sami

C)    Sami Paşazade Sezai

D)    Ahmet Mithat Efendi

E)    Muallim Naci

 

9.     Aşağıdakilerden hangisi Ziya Paşa’ya ait bir eser değildir?

A)    Zafername

B)    Harabat

C)    Eş’ar-ı Ziya

D)    Kamus-ı Türki

E)    Terci-i Bent

 

10.   –      A. Hamit Tarhan

–      R. Mahmut Ekrem

–      Nabizade Nazım

–      Muallim Naci

–      S. Paşazade Sezai

Yukarıda verilen sanatçılar aşağıdaki edebi topluluklardan hangisinde eser vermişlerdir?

A)    Tanzimat 1. dönem

B)    Tanzimat 2. dönem

C)    Servet-i Fünûn

D)    Fecr-i Âti

E)    Beş Hececiler

 

11.   Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Şinasi’ye ait değildir?

A)    Şiirlerinde konu birliğine ve bütün güzelliğine önem vermiştir.

B)    Osmanlı atasözlerini yazdığı “Durub-u Emsal-i Osmaniye” adlı eseri vardır.

C)    Batılı anlamda eser veren ilk Türk sanatçısıdır.

D)    Konuşma dili ile yazı dili ve dilin sadeleş­mesi en önemli sorunlarından biridir.

E)    Döneminde milliyetçilik ve Türkçülük akımlarının ilk temsilcilerinden olmuştur.

 

12.   Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemine ait değildir?

A)    Şair Evlenmesi

B)    İntibah

C)    Harabat

D)    Tarih-i Kadim

E)    Letaif-i Rivayat

CEVAPLAR

1 C

2 D

3 B

4 A

5 D

6 D

7 E

8 C

9 D

10 B

11 E

12 D