Tanzimat Edebiyatı – 7

TANZİMAT EDEBİYATI – 7

 

1.     Recaizade Mahmut Ekrem,

I.   Tanzimat ikinci döneminin sanatçısıdır.

II.   Servet-i Fünûn edebiyatının kurucusudur.

III.   Şiir, roman, hikaye, oyun ve eleştiri türünde eserler vermiştir.

IV.   Sanat, toplum için anlayışına bağlıdır.

V.   Ona göre şiirde tek amaç güzelliktir. Şiirin iki konusu vardır: İnsan ve Tabiat.

Yukarıda numaralandırılmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I            B) II             C) III             D) IV           E) V

 

2.     Aşağıdakilerin hangisi Tanzimat edebiyatı birinci dönem sanatçılarından biri değildir?

A)    İbrahim Şinasi

B)    Namık Kemal

C)    Ahmet Vefik Paşa

D)    Ahmet Mithat Efendi

E)    Sami Paşazade Sezai

 

3.     Tanzimat romanında, yazarların hemen her konuya değindiğine şahit oluruz. “Karabibik”te, Antalya civarında bir köy ışığında kırsal kesim gerçeklerine, “İntibah”ta, kötü kadınların ihtiras ve entrikalarına kapılarak hem kendilerini hem başkalarını mahveden gençlere; “Felatun Bey­le Rakım Efendi”de, Batılılaşmayı yanlış anla­manın eleştirilerine; “Sergüzeşt”te ise Dilber adlı kızın etrafında esir ticaretine tanık oluruz.

Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinin romanından söz edilmemiştir?

A)    Namık Kemal

B)    Ahmet Mithat Efendi

C)    Nabizade Nazım

D)    Sami Paşazade Sezai

E)    Recaizade Mahmut Ekrem

 

4.     Tiyatro; düşüncenin hayallerine vicdan, vicdanın yüreğine can verir. Tiyatro; hem ahlak yönünden insanı yüceltici, olgunlaştırıcı, hem de dil bakımından öğretici, eğitici bir okul durumundadır. Tiyatro aşka benzer, insanı hazin hazin ağlatır; fakat verdiği şiddetli üzüntülerde de bir lezzet bulunur.

Yukarıda tiyatro hakkındaki görüşleri veri­len, “Gülnihal”, “Akif Bey” gibi tiyatroların; “Tahrib-i Harabat”, “Takip” adlı eleştirilerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal                            B) Şinasi

C) Ahmet Mithat                            D) Muallim Naci

E) Abdülhak Hamit

 

5.     Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döne­minde yazılan romanlardan biri değildir?

A)    Kırık Hayatlar

B)    Dünyaya İkinci Geliş

C)    Cezmi

D)    Araba Sevdası

E)    Hasan Mellah

 

6.     Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiya­tının genel özelliklerinden biri değildir?

A)    Batı edebiyatı, özellikle Fransız edebiya­tına büyük ilgi gösterilmiş, çoğu Fransızca eser Türkçeye çevrilmiştir.

B)    Tiyatro türü özel bir önem kazanmış, tiyatro bir eğitim yuvası olarak görülmüştür.

C)    Dilde sadeleşme amaçlanmış ancak yeterince başarılamamıştır.

D)    Sanatçılar eserlerini genel olarak sembo­lizm akımının etkisiyle meydana getirmiştir.

E)    O güne dek edebiyatımızda görülmeyen, roman, hikaye, makale gibi nesir türleri kullanılmıştır.

7.     Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiya­tında “toplum için sanat” görüşünü benimse­memiştir?

A)    Muallim Naci

B)    Ahmet Mithat Efendi

C)    Ahmet Vefik Paşa

D)    Ziya Paşa

E)    Namık Kemal

 

8.     Tanzimat döneminde yetişen büyük sanatçılar­dandır. Recaizade Mahmut Ekrem ile uyağın “göz için mi, kulak için mi” olduğu hakkında giriştiği sert tartışmalardan dolayı yeni sanatın karşısında gösterilmiştir. Oysa aruzu konuşma diline uygulamakta, Türkçe’nin sesine özgürlük kazandırmakta Tanzimat şairlerinin ilerisindedir. Sanatçı, şiir, eleştiri, anı, tarih, sözlük, edebiyat bilgileri, tiyatro türünde eserler vermiştir.

Bu parçada sözü edilen Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şemsettin Sami                        B) Muallim Naci

C) Nabizade Nazım                        D) Namık Kemal

E) Şinasi

 

9.     –      William Churchill adlı bir İngiliz’in çıkardığı gazetedir.

–      Gazetede haber, bilim, edebiyat, ahlak üzerine makaleler yayımlandı; tiyatro, roman    özetleri verildi.

–      Yarı resmi bir gazetedir.

–      Dili yalındır.

–      Muhalefet düşüncesi ve vatan kavramını yaymada etkili olmuştur.

Yukarıda bazı özellikleri verilen Türk gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tasvir-i Efkâr                                             B) Ceride-i Havadis

C) Takvim-i Vekâyi                                         D) Tuna

E) Hakayikü’l Vekâyi

 

10.   Tanzimat dönemi gerçekçi yazarlarındandır. Özellikle Sergüzeşt romanı ve batılı yazarlardan etkilenerek yazdığı Küçük Şeyler adlı hikaye kitabı şöhretini sağlamıştır. Pir (Tiyatro), Rumuzul Edep (Edebiyat kavramları), İclâl (Mektuplar, Sohbetler) diğer eserleridir.

Parçada tanıtılmaya çalışılan Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Muallim Naci

B)    Sami Paşazade Sezai

C)    Ahmet Vefik Paşa

D)    Nabizade Nazım

E)    Recaizade Mahmut Ekrem

 

11.     I.    Zavallı Çocuk

II.    Cezmi

III.    Zafername

IV.    Şair Evlenmesi

V.    Tahrib-i Harabat

Yukarıda numaralanmış eserlerden hangi ikisi Namık Kemal ‘e ait değildir?

A) I ve II                          B) III ve IV

C) I ve V                          D) II ve III

E) IV ve V

 

12.   –      Harabat

–      Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

–      Letaif-i Rivayat

–      Demdeme

Yukarıda eseri anılmayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Ziya Paşa

B)    Şemsettin Sami

C)    Ahmet Mithat Efendi

D)    Recaizade Mahmut Ekrem

E)    Muallim Naci

 

CEVAPLAR

1 D

2 E

3 E

4 A

5 A

6 D

7 A

8 B

9 B

10 B

11 B

12 D