Edebi Sanatlar – 15

EDEBİ SANATLAR – 15

1.            Bir yol öpemedim kara gözünden (I)

Geçilmez ki cilvesinden nazından

Nokta dudağından, (II)  şirin sözünden (III)

Kiraz dudaklımın,  (IV) inci dişlimin (V)

Yukarıda numaralanmış söz öbeklerinden hangi ikisinde “benzetme” ilgisi yoktur?

A) I. ve II.                            B) I. ve III.         C) II. ve III.

D) III. ve IV.                       E) III. ve V.

 

2.      

Aşağıdaki dizelerin hangisinde “cinas” vardır?

A)     Ağaçlar kökünden kopacak gibi Bir türlü dinmiyor başlayan tipi

B)      Ya ümit sizsiniz Ya da ümitsizsiniz

C)      Suçu yok aynaların çirkinliğimizde Onlara şaşı bakan biziz

D)     Aydınlanır senin için geceler Güneş gibi görünürsün

E)      Seda verip seslendi mi yaylalar Gelin olup süslendi mi yaylalar

 

3.    Aşağıdakilerin hangisinde intak sanatı vardır?

A)     Bir aslan “miyav” dedi.

B)     Minik fare kükredi.

C)    Kediyle köpek arkadaş olmuş.

D)    Bir kuş: “Bir kedi gördüm galiba.” dedi.

E)     O: “Her kuşun eti yenmez.” diyordu.

 

4.            Şiir elif Şiir lam

Şiir tarifsiz kelam

Şiir sözün duası

Yukarıdaki dizelerde hangi edebi sanat vardır?

A) Teşbih                                            B) Tecahül-i arif

C) Tezat                                              D) Hüsn-i talil

E) Teşhis

 

5.            Hangi aya kapı çalsam

Satar beni gününe

Gün geceye bırakır

Gece kor yatar beni

Bu dizelerdeki “ay, gün, gece” sözcükleri ara­sındaki anlam ilişkisi, aşağıdaki sanatlardan hangisiyle adlandırılır?

A) Tenasüp                        B) Telmih                            C) İstiare

D) Teşbih                            E) Tekrir

 

6.            Karadutum, çatal karam, çingenem

Kar tanem, nur tanem, bir tanem

Bu dizelerdeki edebi sanatlar, aşağıdakiler­den hangisinde doğru verilmiştir?

A)Telmih – cinas                              B)Teşbih – teşhis

C)Kapalı istiare – kinaye                               D)Tecahül-i arif – teşbih

E)Açık istiare – tekrir

 

7.            O sabah yine maviydi gökyüzü

Başladı az sonra kuşların türküsü

Sabah rüzgârı ne bilsin ölümü

Esti durdu kırlarda keyfince

Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır?

A) İstifham                         B) Teşbih

C) Nid                                   D) Teşhis

E) Mübalağa

 

8.            “Hülyana karışmasın ne şehir ne de çarşı” dizesindeki edebi sanat, aşağıdakilerin hangi­sinde vardır?

A)     Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına

B)      Yan odadan bir ince ses diyor gibi: “Gel!”

C)      Kim benim gibi erir derdinden

D)     Gülleri gördükçe gönlüm bir bülbül

E)      Altımda bir hasır, yanda da ihtiyar çınar

 

9.            Çukurova bayramlığın giyerken

Çıplaklığın üzerinden soyarken

Şubat ayı kış yelini kovarken

Cennet demek sana yakışır dağlar

Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar aşağıda­kilerin hangisinde verilmiştir?

A)     Bayramlık – kış yeli

B)      Çukurova – cennet

C)      Dağlar – bayramlık

D)     Cennet – kış yeli

E)      Çukurova – şubat ayı

 

10.          I.    Yazılışı, söylenişi bir, anlamı ayrı iki sözün bir arada bulunması sanatıdır.

II.    Bir olayın meydana gelişini, gerçek sebebi dışında güzel bir sebebe bağlamaktır.

III.   Divan edebiyatında nesirdeki kafiyeye veri­len addır.

IV.   Konuşma kabiliyeti olmayan varlıkların konuşturulmasıdır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde aşağı­dakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

A) İntak               B) Tecahül-i arif        C) Cinas

D) Seci                  E) Hüsn-i talil

 

11.          I.    Karanlıktan korktuğumu bilir de uyumaz geceleri yıldızlar

II.    Ey seğiren yollar ey çağıran yollar

III.  Âlem sele gitti gözüm yaşından

IV. Akşam, yine akşam, yine akşam

Bu dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi yoktur?

A)     Tekrir (yineleme)

B)      Nida (seslenme)

C)      Hüsn-i talil (güzele yorma)

D)     Mübalağa (abartma)

E)      Tezat (karşıtlık)

12.          Bulunmaz mı yâr sana

Çünkü Ferhat’ım dersin

Şu dağları yarsana

Bu dizelerde bulunan sanatlar, aşağıdakile­rin hangisinde verilmiştir?

A)     Tevriye – telmih

B)      Cinas – telmih

C)      Seci – tezat

D)     Teşbih – cinas

E)      Teşbih – teşhis

 

13.          Geri dönmenin ümidiyle ey güzellik mumu

Ateş yanar gece, başında şamdanların

Bu dizelerde olduğu gibi bir olayı bilinenden farklı bir nedene yorma sanatına ne denir?

A) Kinaye                                           B) Teşhis

C) Hüsn-i talil                                    D) Tecahül-i arif

E) Telmih

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

B B D A A E D

8

9

10

11

12

13

 
E E B E B C