Edebi Sanatlar – 13

EDEBİ SANATLAR – 13

 1.   —; anlam bakımından aralarında ilgi bulunan iki veya daha fazla kelimenin bir arada kullanıl­masına denir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)     Tenasüp

B)      Kinaye

C)      İntak

D)     Hüsn-i talil

E)      Cinas

 

2.   —; söz arasında herkes tarafından bilinen bir olaya, ünlü bir kişiye, bir inanca, yaygın bir ata­sözüne işaret ederek hatırlatmaktır. Maksat şahsı, olayı ya da yeri tamamen vermek değil onlarla ilgili bir hatırlatmada bulunmaktır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)     Telmih

B)      Tenasüp

C)      Teşhis

D)     Tecahül-i arif

E)      Hüsn-i talil

 

3.     Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişileştirme yoktur?

A)     Çukurova bayramlığın giyerken

B)      Şubat ayı kış yelini kovarken

C)      Taşlarınız bir birliğe inanır

D)     Rüzgâr eser dallarınız atışır

E)      Kuşlarınız birbiriyle ötüşür

 

4.            Giyenler düşünsün dar elbiseyi

Ölçülü sözü, hesaplı adımı

Ben kurtuldum kafeste kuş olmaktan

Saltanat sürer gibi uçuyorum

Erik ağacı gelin olduğu gün

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)     Mecaz anlamlı sözcük vardır.

B)      Aliterasyon vardır.

C)      Kişileştirme vardır.

D)     Benzetme yapılmıştır.

E)      Deyim aktarması yoktur.

 

5.       Bir okçu okuyla kartala nişan alır ve oku fırlatır. Ok kartalın tam kalbine saplanır. Kartal can çeki­şirken okun kanadındaki tüyü fark eder ve “En acı olan şey kendi silahımla vurulmam.” der.

Yukarıdaki parçada hangi söz sanatı vardır?

A)     İntak

B)      Kinaye

C)      Hüsn-i talil

D)     Tecahül-i arif

E)      Ad aktarması

 

6.     Nükte yapmak için iki anlamı bulunan bir sözcü­ğün mecaz anlamını kastederek kullanma sa­natıdır.

Yukarıda söz edilen sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Kinaye

B)     Teşhis

C)    İntak

D)    Tenasüp

E)     Hüsn-i talil

 

7.       Uçmak da konmadan kıyısız bir denizde rûh

Benzer mi böyle bir kuşa Tufan içinde Nûh

Yukarıdaki dizelerde olduğu gibi geçmişteki bir olayı anlatan sanata ne ad verilir?

A)     Kinaye

B)      Telmih

C)      Tenasüp

D)     İstiare

E)      Kişileştirme

 

8.            Aslıma karışıp toprak olunca

Çiçek olur mezarımı süslerim

Dağlar yeşil giyer bulutlar ağlar

Gökyüzünde dalgalanır seslerim

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangileri kişileştirilmiştir?

A) çiçek – dağ                                    B) dağlar – bulutlar

C) gökyüzü – toprak                       D) bulutlar – çiçek

E) dağlar – toprak

 

9.            Bilmiyorum dönen kubbe mi su rengindedir

Yoksa gözyaşlarını mı gökyüzünü kaplamıştır

Yukarıdaki ikili dizelerde aşağıdaki söz sa­natlarından hangisinden yararlanılmıştır?

A) Tecahül-i arif                               B) Hüsn-i talil

C) Teşhis                                             D) Tenasüp

E) Cinas

 

10.          Bahçe, süslenmiş fesleğenlerle bezendi   ,

Meğer sevgili bu gece geleceğini bildirmiş

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatla­rından hangisinden yararlanılmıştır?

A) Mübalağa                     B) Telmih

C) İntak                                               D) Kinaye

E) Hüsn-i talil

 

11.          Her taraf kırık dökük

Dalların boynu bükük “Kederliyiz” diyorlar

Yukarıdaki dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Kişileştirme

B)      Cinas

C)      Kinaye

D)     Tenasüp

E)      Hüsn-i talil

 

12.          İçimde damla damla bir korku birikiyor

Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler

Yukarıdaki ilk dizede aşağıdakilerden hangi­si yapılmıştır?

A)     Benzetme amacı olmadan bir sözcük baş­ka bir sözcüğün yerine kullanılmıştır.

B)      Bir söz hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılmıştır.

C)      Benzetme yoluyla soyut kavram somutlaş­tırılmıştır.

D)     İnsandan doğaya aktarma söz konusudur.

E)      Bir duyuyla ilgili özellik başka bir duyuya aktarılmıştır.

 

13.          Ey dost senin yoluna

Canım vereyim

Mevla Aşkını komayayın

Od’a gireyin Mevla

Yukarıdaki dörtlükte Hazreti İbrahim’in ate­şe atılma olayı hatırlatılıyor. Buna göre bu­rada aşağıdaki söz sanatlarından hangisin­den yararlanılmıştır?

A)     Mübalağa

B)      Telmih

C)      İntak

D)     Kinaye

E)       Teşhis

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

A A E E A A B

8

9

10

11

12

13

 
B A E A C B