Edebi Sanatlar – 16

EDEBİ SANATLAR – 16 

1.            Yanlıştan beri, doğrudan ileri yaşıyor. Sevgiyi bilgiyi gönlünde taşıyor. Hatayı, yaftayı bir bir aşıyor.

Yukarıdaki cümlede olduğu gibi düzyazıda kullanılan uyaklara ne ad verilir?

A) Aliterasyon                  B) Seci

C) Cinas                               D) Tunç uyak

E) İmale

 

2.    

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir söz sana­tı yoktur?

A)     Açıldıkça ört beni

Var olduğun bileyim

B)      Gözlerimin yaşları

Mermere aksa deler

C)      Gizli sevda çekmesi

Ateşten gömlek imiş

D)     Sevdiğim semanın güneşi, mahı

Seni seven âşık çekmez mi ahı

E)      Tanrı emaneti yâre bir selam

Götür bir tenhada ver seher yeli

 

3.            Minnet Hûda’ya devlet-i dünya fena bulur

Baki kalır sahife-i âlemde adımız

Yukarıdaki  dizelerde geçen  “Baki”  sözcüğü hem şairin adı hem de “kalıcı, ebedi” anlamın­dadır.”Baki” sözcüğünün kullanımından doğan bu sanata ne ad verilir?

A)     Cinas

B)      Tevriye

C)      Kinaye

D)     Seci

E)      İstiare

 

4.     “Eylülde melûl oldu gönül, soldu da lale.” dize­sinde aynı seslerin art arda sıralanmasının ortaya çıkardığı ahenkten oluşan sanata ne ad verilir?

A) Seci                                 B) Cinas

C) Telmih                            D) Aliterasyon

E) Tekrir

 

5 .           Ben yürürüm Mustafa Kemal de yürür

Ben yemek yerim

Mustafa Kemal de yemek yer

Ben şiir yazarım

Mustafa Kemal devlet kurar

Yukarıdaki dizelerin tamamı düşünüldüğünde son iki dizede hangi sanata yer verilmiştir?

A)     Teşhis

B)      Hüsn-i talil

C)      Kinaye

D)     Terdit

E)      Tariz

 

6.            Gündüz gelme gece gel

Bekle sular kararsın

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Cinas

B)      Seci

C)      Teşbih

D)     Tezat

E)      Kinaye

 

7.            Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “kinaye” yoktur?

A)     Sakla samanı gelir zamanı.

B)     Her koyun kendi bacağından asılır.

C)    Dost ile ye iç alışveriş etme.

D)    Ayağını yorganına göre uzat

E)     Damlaya damlaya göl olur.

 

8.            Gözlerimden yaş akar

Bulanmış seller gibi

Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Mübalağa

B)      Cinas

C)      Teşhis

D)     Kinaye

E)      Telmih

 

9.   Aşağıdakilerin hangisinde herhangi bir söz sanatı yoktur?

A)     Bir süre bekledik onu durakta

B)      Bir renge bürünmüş yanıyor Marmara içten

C)      Oklar gibi fışkırmada her yandan ışıklar

D)     Bir pembe bulut bağrı delinmiş kanamakta

E)      Yorgun uyuyan tekneler altında uzakta

 

10.     Aşağıdakilerin hangisinde duyular arası ak­tarma söz konusudur?

A)     Süzülüp akasya dallarından gün

Erir damla damla ayaklarında

B)      Sesin perde perde genişledikçe

Solan gözlerinden yağarken gece

C)      Sürür eteğini silik ve ince

Bir gölge bahçenin uzaklarında

D)     Sen böyle kederden taştığın akşam

Derim dudağında şarkı ben olsam

E)      Yalnız senin tatlı esen havanda

Kendi milli gururumu sezerim

 

11.          Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatla­rından hangileri vardır?

A)     İstiare – hüsn-i talil

B)      Kinaye – istiare

C)      Teşhis – hüsn-i talil

D)     İstiare – tecahül-i arif

E)      Tenasüp – istifham

 

12.      Aşağıdaki dizelerden hangisi karşısında ve­rilen söz sanatına örnek olamaz?

A)     Ateşten kızaran bir gül arar da

Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi (Hüsn-i tatil)

B)      Ay zeytin ağaçlarından yere damlıyordu. (İstiare)

C)      Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz (Te­zat)

D)     Onun ölümüne gökyüzü ağladı. (Teşhis)

E)      Aşk derdiyle hoşum el çek ilacımdan tabib (Telmih)

 

13.          Cebeci köprüsünün üstü

Karınca yuvasına benziyor

Hamallar, körler, topallar

Oturmuş nasibini bekliyor

Bu dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?

A) Teşhis                             B) Teşbih

C) İntak                                               D) İstiare

E) Nida .

 

14.          Bir gül mahzun durup bahçede

Yanakları yorgun

Bu dizelerdeki sanat, aşağıdaki açıklamalar­dan hangisine uygundur?

A)     İnsan dışındaki varlığa insan özelliği verme

B)      İnsan dışındaki varlığı konuşturma

C)      Söylediği sözün aksini kastetme

D)     Varlığın davranışlarını bilinenden farklı bir nedene yorma

E)      Geçmişteki bir olayı hatırlatma

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

B A B D D D C
8 9 10 11 12 13 14
A A E D E B A