Halk Edebiyatı – 1

HALK EDEBİYATI- 1

1.     Aşağıdakilerden hangisi Aşık edebiyatının genel özelliklerinden değildir?
A)    Din etkisi dışında oluşturulan halk edebi­yatıdır.
B)    Nazım birimi dörtlük, ölçüsü ise hece ölçüsüdür.
C)    Genellikle tam kafiye kullanılır.
D)    Şiirler saz eşliğinde söylenir.
E)    Şiirlerin söylenişi içten ve doğaldır.
 
2.     Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?
A)    Mani
B)    Türkü
C)    Masal
D)    Koşma
E)    Atasözü
 
3.     Tekke önderlerinin (mürşit) tarikata yeni giren dervişleri aydınlatmak, bilgi vermek için söyledikleri şiirlerdir. Didaktik (öğretici ve öğüt verici) özelliktedir.
        Yukarıda açıklaması verilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)    İlahi
B)    Devriye
C)    Şahtiye
D)    Nutuk
E)    Kalenderi
 
4.     Aşağıdakilerden hangisi “mani”nin bir özelliği değildir?
A)    Dört mısradan oluşur.
B)    Çoğunlukla yedili hece ölçüsüyle yazılır.
C)    Kafiyelenişi “abab” şeklindedir.
D)    Sevgi, doğa, dostluk, övgü, yergi, aşk gibi hemen her konuyu işler.
E)    Cinaslı, ayaklı manilerde mısra sayısı dörtten fazla olabilir.
 
5.     Tasavvufa göre, evrenin ve insanın Allah’tan gelip tekrar Allah’a dönmesi düşüncesini anlatan şiirlere ne ad verilir?
A)    Devriye
B)    İlahi
C)    Nutuk
D)    Münacaat
E)    Şathiye
 
6.     Sevgilinin güzelliklerini, doğa güzelliklerini konu alan koşmalara verilen addır. En güzel örneklerini Karacaoğlan vermiştir.
        Yukarıda açıklanan tür aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Varsağı
B)    Koçaklama
C)    Mersiye
D)    Hicviye
E)    Güzelleme
 
7.     Sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntü­yü dile getirmek, yas duygularını belirtmek amacıyla yazılan şiirlerdir. İslâmiyet’ten önceki Türk edebiyatı, Sözlü edebiyat dönemindeki karşılığı …, Divan edebiyatındaki karşılığı … şeklindedir.
        Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki­lerden hangisi getirilmelidir?
A)    ağıt – sagu
B)    mersiye – ağıt
C)    sagu – mersiye
D)    sagu – ağıt
E)    ağıt – mersiye
 
 
 
8.      I.    On birli hece ölçüsüyle yazılır.
         II.    Dörtlüklerden oluşur. Dörtlük sayısı beş ile  yedi arasındadır.
        III.    Aşık edebiyatının en çok kullanılan nazım   biçimidir.
        IV.    Genellikle kafiyelenişi “abab/cbcb/dbdb”  şeklindedir.
         V.    Konu bakımından Divan edebiyatındaki   karşılığı “gazel”dir.
        Yukarıda özellikleri verilen nazım türüyle ilgili hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I                       B) Yalnız II                                            
C) Yalnız III                     D) III ve V                                                              
E) II ve IV
 
9.     Kişilerin ve toplumun kötü yanlarını yeren eleştiren şiirlere taşlama denir. Divan edebiyatındaki adı …, Batı edebiyatındaki adı …, günümüz edebiyatındaki adı …’dir.
        Paragraftaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A)    hicviye – satir – yergi
B)    mersiye – sagu – satir
C)    satir – hicviye – yergi
D)    hicviye – satir – epik
E)    mersiye – satir – şarkı
 
10.   “Epik şiir”in konusuyla uygunluk gösteren nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Taşlama
B)    Koçaklama
C)    Güzelleme
D)    Ağıt
E)    Mersiye
 
11.   Yiğit anlamına gelen bir sözcükten türetilmiştir. Yiğitlik, kahramanlık ve savaş konularını işler. Bu türün en başarılı örneklerini Köroğlu ve Dadaloğlu vermişlerdir.
        Sözü edilen bu tür aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Varsağı
B)    Koçaklama
C)    Taşlama
D)    Rubai
E)    Semai
 
12.   Aşağıdakilerden hangisi Divan şiiriyle Halk şiirinin ortak bir özelliği olabilir?
A)    Şiirin dilinin yalın olması
B)    Aynı nazım biçimlerini kullanma
C)    Ölçülerinin aynı olması
D)    Uyak ve redife çok önem vermeleri
E)    Aşk ve doğa konularının işlenmesi
 
 
CEVAPLAR

 

1 C
2 D
3 D
4 C
5 A
6 E
7 C
8 E
9 A
10 B
11 A
12 E