İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı – 1

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI – 1

1.     Bilinmeyen dönemlerden başlayarak 11. yüzyı­lın ortalarına kadar süren ve yabancı etkiler­den uzak, en özgün örneklerin görüldüğü dö­nemdir. Özellikle, Şamanizm, Maniheizm ve Budizm gibi dinlerin etkisiyle oluşmuştur. Bi­çim, ölçü ve dil bakımından milli nitelikler taşır.
        Yukarıda bahsedilen dönem aşağıdakiler­den hangisidir?
A)    İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatı
B)    Halk Edebiyatı
C)    Divan Edebiyatı
D)    Tanzimat Edebiyatı
E)    Milli Edebiyat

2.      I.    Doğu Göktürklerin tarihine ışık tutar.
II.    Bir “söylev” niteliğindedir.
III.    Türklerin özeleştirisi niteliğindedir.
IV.    Anlatımda aliterasyonlar görülür.
V.    Dört anıttan oluşur.
        Göktürk yazıtları ile ilgili olarak, yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

3.     Aşağıdakilerden hangisi sözlü dönemde ozanlara verilen isimlerden değildir?
A)    Şaman
B)    Kam
C)    Baksı
D)    Oyun
E)    Aşık

4.     Aşağıdakilerden hangisi, İslâmiyet öncesi Türk edebiyatının bir özelliği değildir?
A)    Eserlerde doğa sevgisi, kahramanlık konuları görülür.
B)    Sözlü ve yazılı dönem olarak incelenir.
C)    Eserler müzik eşliğinde söylenir.
D)    Genellikle zengin kafiye kullanılmıştır.
E)    Bu dönemin edebi verimleri: Destan, sav, sagu ve koşuklardır.

5.     Aşağıdakilerden hangisi, ilk İslâmî eserlerden değildir?
A)    Kutadgu Bilig
B)    Divan-ı Hikmet
C)    Divan-ı Lûgat’t Türk
D)    Mecalis’ün Nefais
E)    Atabet’ül Hakayık

6.     Bugünkü atasözlerinin bilinen ilk şekilleridir. Yaşamla, toplumla, insan doğasıyla ilgili öğüt­ler veren anonim ürünlerdir. Kolay ezberlensin,     akılda kalsın diye şiir gibi söylenmişlerdir.
        Yukarıda özellikleri verilen Sözlü dönem edebiyat ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Sav
B)    Sagu
C)    Koşuk
D)    Destan
E)    Mani

7.     … denilen ölüm, matem törenlerinde ölen kişilerin ardından söylenen, ölenin dürüstlüğünü, iyiliklerini, faziletlerini anlatan şiirdir. Biçim özellikleri … gibidir.
        Yukarıda verilen parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?
A)    Sagu – koşuk
B)    Yuğ – sav
C)    Koşuk – yuğ
D)    Yuğ – koşuk
E)    Sagu – sav

8.     Aşağıdakilerden hangisi, Sözlü dönem Türk edebiyatının genel özelliklerinden değildir?
A)    Anlatım sözlüdür.
B)    Eserler manzum ve nesir şeklindedir.
C)    Dil oldukça sade ve öz Türkçedir.
D)    Nazım birimi dörtlük, ölçü hecedir.
E)    Ürünler anonimdir.

9.             Milletlerin dini, milli, sosyal olaylarını, büyük felaketlerini; kişilerin kahramanlıklarını konu edinen manzum ürünlerdir. Sözlü edebiyatın en önemli verimleridir.
        Yukarıda tanıtılan Sözlü dönem edebi ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Koşuk
B)    Sav
C)    Destan
D)    Yuğ
E)    Sagu

10.   İranlı şair Firdevsi’nin Şehname adlı eserinde “Afrasyab” adıyla anılan Saka Türklerinden bir kahramanının İranlılarla yaptığı savaştaki yiğitliklerinin anlatıldığı destandır.
        Yukarıda verilen bilgiler hangi Türk destanına aittir?
A)    Şu Destanı
B)    Bozkurt Destanı
C)    Alp Er Tunga Destanı
D)    Türeyiş Destanı
E)    Ergenekon Destanı

11.   Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir?
A)    Chanson de Roland
B)    Kurtarılmış Kudüs
C)    Robin Hood
D)    Mahabarata
E)    Gılgamış

 

12.   Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Lûgat’it Türk için söylenemez?
A)    Kaşgarlı Mahmut tarafından 13. yüzyılda kaleme alınmıştır.
B)    Türk dilinin ilk sözlüğüdür.
C)    Eser Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır.
D)    İçinde sözlü edebiyat dönemine ait birçok destan, koşuk, sagu örnekleri vardır.
E)    Sözcüklerin işleniş yöntemi bakımından bir ansiklopediyi de andırmaktadır.

 

CEVAPLAR

1 A
2 E
3 E
4 D
5 D
6 A
7 D
8 B
9 C
10 C
11 B
12 A