LYS Türk Edebiyatı Deneme Sınavı – 6

LYS – 6 Deneme Sınavı

1.      Yılkı atları, 10-12’li gruplar halinde dolaşır. Her sürü­nün bir lider atı vardır. Yılkı atları ürkektir; mesafe ko­yarlar insanoğluyla aralarına. Sözgelimi 50 metre bile yaklaşamazsınız. Zira korkup kaçarlar sürüleriyle bir­likte ve arkalarından bakakalırsınız. Seyrine doyulmaz manzaradır yılkı atlarının ‘özgürlük’ dansı. İnsanoğlu­nun tahrip eden ve tüketen, azaltan yanına rağmen yeniden var olmanın ve var etmenin, yeni başlangıçla­rın seremonisi gibidir yılkı atlarının rüzgârla yarışan halleri. Dağlar ve atlar ne çok yakışır birbirine. Dağla­rın heybetine atların asaleti nasıl da denk düşer.

Bu parça aşağıdakilerin hangisinde bir arada veri­len anlatım türlerine örnek gösterilebilir?

A)  Mizahi anlatıma – epik anlatıma

B)  Açıklayıcı anlatıma – lirik anlatıma

C)  Emredici anlatıma – öyküleyici anlatıma

D)  Betimleyici anlatıma – tartışmacı anlatıma

E)  Destansı anlatıma – fantastik anlatıma

 

2.            Ağlarım çağlar gibi

Derdim var dağlar gibi

Ciğerden yaralıyım

Gülerim çağlar gibi

Her gelen bir gül ister

Sahipsiz bağlar gibi

Bu maninin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Düz (tam) mani

B)  Kesik (cinaslı) mani

C)  Karşılıklı (deyiş) mani

D)  Yedekli (artık) mani

E)  Ayaklı (doldurmalı kesik) mani

 

3.      XVI. yüzyıl Türk denizcilerinin uzak denizlere açıldığı bir

I

devirdir. Uzak denizlere giden şair ve sanatçı deniz­ciler içinde, yaşadığı maceraları seyahatname olarak kaleme alanlar da

II

vardı. Bu denizcilerden en önemlisi Kızıldeniz. Aden ve Basra

                                                                                    III

körfezleri  ile Umman Denizi’nin durumlarını içeren “Miratü’l

 

Memalik”in  yazarı Kadı Burhaneddin’dir.

           IV                                   V

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.             B) II.            C) III.             D) IV.             E) V.

 

4.         I. Şairane söyleyişin karşısında olmuşlardır.

II.  Ölçü, uyak ve edebi sanatlara karşı çıkmışlardır.

III.  Şiirlerinde günlük konuşma dilini kullanmışlardır.

IV.  Orhan Seyfi, en önemli temsilcisidir.

V.  “Garipname” adlı şiir kitabının ön sözünde şiir an­layışlarını ortaya koymuşlardır.

Yukarıda numaralanmış yargılardan hangileri Garipçiler ile ilgili olarak söylenemez?

A) I. ve II.                      B) II. ve IV.                  C) III. ve IV.

D) III. ve V.                   E) IV. ve V.

 

5.       Karacaoğlan, savaşımın ve özgürlüğün sembolüdür. Bolu

                 I                                II                                                        

Beyi’nden babasının öcünü almak için dağa çıkıp eşkıya olduğu

                           III

söylenir. Şiirlerini hece ölçüsüyle ve coşkun bir söyleyişle

      IV

oluşturmuştur. Edebiyatımızda koçaklama türünün ustası kabul edilir.

                                                            V

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.             B) II.            C) III.             D) IV.             E) V.

 

6.   Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?

A)  Batı edebiyatındaki gelişmeler takip edilmiştir.

B)  Çeşitli şiir toplulukları ortaya çıkmıştır.

C)  Halka yönelen ve yerli bir anlayış gelişmiştir.

D)  Şiirlerde sadece hece ölçüsü kullanılmıştır.

E)  Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklılık ortadan kalkmıştır.

 

7.      Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?

A)  Sular kesildi çeşmelerden Nerden dolacak bu tas nerden

B)  Haydi Abbas, vakit tamam Akşam diyordun işte oldu akşam

C)  Âlemde gündüz gönlüme işkencedir Bence bayram ufukta gün bitincedir

D)  Dünya bir yana, o hayal bir yana Bir meşaledir pervaneyim ona

E)  Ve şehrin şenliğine karşılık Susar servileriyle mezarlık

 

8.       Osmanlı dönemine ait şaheser bir camiye, muhteşem bir boğaz manzarasına ve bitmek bilmeyen ilginç dük­kânlar silsilesine sahip olan Ortaköy’ün sadece yaya­lara açık olan ara sokaklarında bulunan çok sayıdaki ‘kumpir’ büfesi semtin başlıca cazibesi haline gelmiş­tir. Nasıl kumpirciler Ortaköy’ün sembolü haline gel­mişse, aynı şekilde Eminönü deyince de ilk akla gelen ‘balık ekmek’tir. Rengârenk süslemelerle bezeli kıyı teknelerinde satılan ve taze yarım somun ekmeğin içi­ne bolca soğan ve limon suyu eşliğinde ızgara balık konarak yapılan bu sandviçler semtin en önemli ka­rakteristiklerinden biridir.

Bu parçada dil, aşağıdaki işlevlerin hangisinde kullanılmıştır?

A)  Dil ötesi işlevinde

B)  Alıcıyı harekete geçirme işlevinde

C)  Kanalı kontrol işlevinde

D)  Heyecana bağlı işlevinde

E)  Göndergesel işlevinde

 

9.            Gidenler gitti Aliş’im

Boş kaldı ceketin sağ kolu

Hadi köyüne döndün diyelim

Tek elle sabanı kavrasan bile

San öküz gün görmüştür

Anlar işin iç yüzünü

Üzülme Aliş’im, sabana geçmezse hükmün

Ağanın davarlarına geçer

Kim görecek kepenek altında eksiğini

Kapılanırsın boğaz tokluğuna

İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurul­duğunda, yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden han­gisi tarafından yazıldığı söylenebilir?

A)  Rıfat Ilgaz

B)  Cenap Sahabettin

C)  Cemal Süreya

D)  Faruk Nafiz Çamlıbel

E)  Yahya Kemal Beyatlı

 

10.     Cumhuriyet Dönemi yazarlarından Sait Faik Abasıyanık.

I                                                         II

Köy Edebiyatı” akımının temsilcileri arasında yer aldı.

III

İlk romanı “Sarı Traktör” ile tarımda makineleşme konusuna

                           IV

bir umut olarak yaklaştı. “Yarbükü” adlı romanında

V

ise köylüler arasında toprak ve su paylaşımı ile ilgili çe­kişmelerin olduğu zorlu yaşam koşullarını anlattı.

Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için aşağı­daki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A)  I. nin yerine “Milli Edebiyat Dönemi” getirilmeli

B)  II. nin yerine “Talip Apaydın” getirilmeli

C)  III. nün yerine “Genç Kalemler” getirilmeli

D)  IV. nün yerine “Bereketli Topraklar Üzerinde” getiril­meli

E)  V. nin yerine “Susuz Yaz” getirilmeli

 

11.     Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bu romanında Cemal, üni­versite eğitimi için İstanbul’a gelmiştir, akrabası olan Behçet Bey’in evine gidecektir. Yolda çocukluğunun geçtiği şehrin, altı yıl içinde çok değiştiğini fark eder. İşgal altında olan şehrin her yerinde, İngiliz, Fransız ve İtalyan askerleri vardır. Cemal, birçok tarihî yapının yı­kılmış olduğunu görür ve çok üzülür. Mahallesini çok merak ettiği için önce oradaki evlerini görmeye karar verir. Elagöz Mehmet Efendi Mahallesi’ne geldiğinde eski günlerini hatırlar. Altı yıl öncesindeki geçmişine döner. O dönemde Vefa Lisesi’nde okumaktadır. Kom­şularının kızı olan Sabiha’yı içten içe sevmektedir.

Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Yaz Yağmuru

B)  Beş Şehir

C)  Çamlıca’daki Eniştemiz

D)  Esir Şehrin İnsanları

E)  Sahnenin Dışındakiler

 

12.    Milli Edebiyat hareketinin yaygınlaştığı sıralarda yetişen

I

Necmettin Halil Onan, şiirlerinde bireysel duygulanışlarla, ulusal

               II

duyguları birlikte işlemiştir. Şiirlerini “Çakıl Taşları“, “Bir Yudum Daha

                                                                     III                           IV    

ve “Han Duvarları” adlı yapıtlarında toplamıştır.

V

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.             B) II.            C) III.             D) IV.             E) V.

  

13.           Bir metal kuş havalanır Esenboğa’dan

İki çift yaşlı göz kapanır art arda

Giden uçup gider kaybolur ufuklarda

Eser kalır mı sanırsın arda kalandan

Bu dizelerde altı çizili sözcüklerde olduğu gibi bir sözün benzetme amacı güdülmeden başka bir söz yerine kullanılması sanatına ne ad verilir?

A) Kinaye                     B) Tevriye                    C) istiare

D) Hüsn-i talil              E) Mecaz-ı mürsel

 

14.    Ömer Bedrettin Uşaklı daha çok, bireysel duygulanışlarını

                         I                                                            II

yansıttığı şiirlerini “Deniz Sarhoşları“, “Üvercinka

III                         IV

Sarıkız Mermerleri” adlı yapıtlarında toplamıştır.

V

Bu cümlede numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.             B) II.            C) III.             D) IV.             E) V.

 

15.          Gözlerimin gemileri kuş istiyor

Açılıp kapandıkça sevdam

Kapanıp açılıyor bir mavi

Şahmaran süt istiyor kefeninde

Üç aylık ölmüş çocukların

Kerem ile Arzu geliyor

Aslı ile Kamber Ay kana kana batıyor

Bu dizelerin, biçim ve içerik özelliklerinden yola çı­kılarak aşağıdaki edebiyat topluluklarından hangi­sinin şiir anlayışını yansıttığı söylenebilir?

A)  Fecr-i Aticilerin

B)  İkinci Yenicilerin

C)  Tanzimatçıların

D)  Beş Hececilerin

E)  Servet-i Fünuncuların

 

16.    “Deniz Gurbetçileri” toplumsal sorunlara en fazla eğildi­ği yapıtıdır yazarın. Yazar bu romanında, deniz emekçi­lerinin çile, sorun ve aşklarını, kısacası onların dünyala­rını anlatır. Ama bu anlatım, kaynağından, birinci elden anlatımdır. Öyle kî Türklerin Türk sularında sünger avla­malarının yasaklanması üzerine birçok yere başvurup sonunda Genelkurmay’a telgraf çeken “Latif”, yazarın kendisidir aslında.

Bu parçada sözü edilen yapıtın yazarı aşağıdakiler-den hangisidir?

A)  Refik Halit Karay

B)  Sait Faik Abasıyanık

C)  Halikarnas Balıkçısı

D)  Memduh Şevket Esendal

E)  Zeyyat Selimoğlu

 

17.     Halide Nusret Zorlutuna’nın  Vurun Kahpeye” isimli

                              I                                         II

romanında, İstanbullu idealist öğretmen Aliye’nin Anadolu’da

       III                                      IV

Milli Mücadele düşüncesine destek faaliyetleri  aktarılır

                        V

Romanda, bölge halkının Millî Mücadele’ye bakışı ve Kuvayı Milliye oluşumunu algılayışının yanı sıra devlet mekanizmasının temsilcileri ve eski düzen karşıtları yansıtılır.

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.             B) II.            C) III.             D) IV.             E) V.

 

18.          Son kırk adımın lezzeti daha hızlı

Başladı hayatımızda şehitlerce bir yarış

İlerledik cihan cihan

Karış karış

Son yirmi adımı uçuyorduk

Almıştı herkes dipçiğini avucuna

Yine bir duraklama

Geldik düşman süngüsünün ucuna

Bu dizeler aşağıdakilerden hangisine örnek göste­rilebilir?

A)  Kanıtlayıcı anlatıma

B)  Tartışmacı anlatıma

C)  Epik anlatıma

D)  Mizahi anlatıma

E)  Gelecekten söz eden anlatıma

 

19.      I. Asıl konuya geçilmeden önce; kış, bahar, yaz, ramazan, bayram tasvirleri yer alır. (Nesib)

II.  Övülecek kişinin yücelikleri sanatlı ve süslü bir söy­leyişle dile getirilir. (Fahriye)

III.   Şair, kendini ve şiirini başka şairlerle karşılaştırarak över. (Medhiye)

IV.   Kasideyle aynı uyak ve ölçüde bağımsız bir gazel yer alır. (Tegazzül)

V.  Asıl konuya geçiş ifade eden, nükteli ve ince söz­lere yer verilir. (Girizgâh)

Yukarıda numaralanmış cümlelerle birlikte verilen kasidenin bölümlerinden hangi ikisi yer değiştirir­se bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?

A) I. ve II.                      B) I. ve V.                   C) II. ve III.

D) III. ve IV                   E) IV ve V

 

20.          Bedr ise muradı ben şeb olsam

Gerdûnı severse kevkeb olsam

Zencîr-i cünûn edip teselsül

Cûybâra karıştı mevce-i gül

Bu beyitlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Mesnevinin uyak düzeniyle yazılmıştır.

B)  Aruzun kısa kalıplarıyla oluşturulmuştur.

C)  Ağır bir dille oluşturulmuştur.

D)  Her iki beyitte de uyak ve redif vardır.

E)  Aliterasyon ve asonans yapılmıştır. 

 

21.     Bahçeler bozuldu, yuvalar dağıldı, yollar silindi, cihan viran oldu. Yaşlı gönül şimdi böyle diyor; her şeyi ken­dine eş görüyor. Bu da yanlış duygulardan biri. Cihan ne vakit bayındır idi? Bahçelerde ne vakit güller açtı? Ne vakit yuvalarda bülbüller öttü? Yollardan ne vakit yârlar geldi?… Şimdi kalbimiz boş, başımız doludur. Ağzımızda zehir, gözlerimizde ateş var; tatsız bir içki sersemliği içindeyiz. Ve artık yolun ortasını geçtik ve saçlarımızda aklar akları ve alnımızda çizgiler çizgileri doğuruyor. Ve ellerimiz, dizlerimiz titriyor…

İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurul­duğunda, yukarıdaki parçanın aşağıdaki yapıtların hangisinden alındığı söylenebilir?

A)  Dinle Neyden

B)  Erenlerin Bağından

C)  Ömrümde Sükût

D)  Vazgeçemediğim

E)  Sebil ve Güvercinler

 

22.    Yunus Emre, duygularını engin ve evrensel bir sevgiyle

I

dile getirmiştir. Şiirlerinde hece ölçüsünün yanında

                                                          II

aruz ölçüsünü de kullanmıştır. “Risaletü’n Nushiye

                                                                III                                                            

adlı mesnevisini   hece ölçüsüyle yazmıştır.

             IV                      V

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.              B) II.             C) III.            D) IV             E) V

 

23.    Tanzimat’ın ilk kuşağını oluşturan —,—,—,— bu dö­nemin toplumsal yaşamını değişik ölçülerde yazınsal yapıtlara yansıtmaya çalışmıştır.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A)  Şinasi – Ziya Paşa – Namık Kemal – Ahmet Mithat

B)  Şinasi – Muallim Naci – Halit Ziya – Mehmet Rauf

C)  Muallim Naci – Namık Kemal – Ahmet Mithat – Recaizade Mahmut

D)  Recaizade Mahmut – Abdülhak Hamit – Samipaşa-zade Sezai – Nabizade Nazım

E)  Abdülhak Hamit – Samipaşazade Sezai – Şemsettin Sami – Ahmet Vefik Paşa

 

24.          I. Şathiyeleriyle ünlüdür. (Kaygusuz Abdal)

II.  Didaktik şiirler kaleme almıştır. (Nabi)

III.  Ünlenmesini “Mantıku’t Tayr” adlı mesnevisi sağla­mıştır. (Hoca Dehhani)

IV.  Divan Edebiyatı’nın kurucusu sayılmıştır. (Gülşehri)

V. Başından geçenleri, şiir, yergi ve destan biçiminde “Sergüzeştname”de anlatmıştır. (Bayburtlu Zihni)

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle birlikte veri­len sanatçı adlarından hangi ikisi yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?

A) I. ve II.                        B) I. ve V.                 C) II. ve III.

D) III. ve IV.                   E) IV. ve V

 

25.     Edebiyatımızda tiyatro alanındaki çevirileri ve uyarlamalarıyla tanınmıştır. Konuşma dilini uygulamada ba­şarılı olduğu tiyatrolarından başka, tarih alanında da yapıtları vardır. İlk Türkçe sözlüklerden biri olan “Lehçe-i Osmani”yi hazırlamıştır. Ebulgazi Bahadır Han’ın “Şecere-i Türki” adlı yapıtını Çağatay Türkçesinden Osmanlı Türkçesine çevirmiştir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Şemsettin Sami

B)  Ahmet Mithat Efendi

C)  Yusuf Kâmil Paşa

D)  Direktör Ali Bey

E)  Ahmet Vefik Paşa

 

26.           Gül gülse daim ağlasa bülbül acep değil

Zira kimine ağla demişler kimine gül

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte aşağıdaki açıkla­malardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?

A)  Birden çok gerçek anlamı olan bir sözcüğün yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetme

B)  insanlara özgü bir niteliği cansız varlıklara aktarma

C)  Söylenen sözün, gerçek ve mecaz anlamı dışında büsbütün tersini kastetme

D)  Bir olayı ya da durumu, gerçekte olduğundan da­ha üstün gösterme

E)  Bir olayı, gerçek nedeninin dışında, hayali ve güzel bir nedene bağlama

 

27.    Sanatı kişisel ve saygın bir iş olarak gören —, kendi­lerini kamuoyuna doğrudan doğruya tanıtmak için 24 Şubat 1910 tarihli Servet-i Fünun dergisinde bir bildiri yayımladılar. Edebiyatımızın ilk edebî bildirisi sayılan bu bildiri, topluluğun kuruluş amaçlarını içeriyordu.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han­gisi getirilmelidir?

A)  Fecr-i Aticiler

B)  Yedi Meşaleciler

C)  Milli Edebiyatçılar

D)  Beş Hececiler

E)  Servet-i Fünuncular

 

28.      I. Sanatçılar, yapıtlarında kendi kişiliklerini gizlememişlerdir. (Natüralizm)

II.   Roman kişileri, hangi kesimden alınmışsa, o kesi­min ağzıyla konuşturulmuştur. (Romantizm)

III.  Sözcüklerin seçilerek kullanılışı, sıralanışı, bu sıra­lanıştan doğan ahenk önemsenmiştir. (Parnasizm)

IV.   Şiirlerde alacakaranlık, ay ışığı, günbatımı gibi bel­li belirsiz görüntüler yansıtılmıştır. (Sembolizm)

V.  Yapıtlarda insanın değişmeyen duygu ve düşünce­leri anlatılmıştır. (Klasisizm)

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle birlikte veri­len edebiyat akımlarından hangi ikisi yer değiştirir­se bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?

A) I. ve II.                       B) I. ve V.                   C) II. ve III.

D) III. ve IV.                   E) IV. ve V. 

 

29.    Daha çok; savaş, aşk, tarihi olaylar, din ve tasavvuf ko­nuları ile çeşitli toplumsal konular ele alınır. Beyit sayı­sında herhangi bir sınırlama yoktur. Her beytinin kendi arasında uyaklanması hem yazma kolaylığı sağlar hem de daha uzun metinlerin bu şekle uygun olarak kale­me alınmasına imkân tanır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada özellikleri veri­len şiir biçimiyle kaleme alınmamıştır?

A)  Harname

B)  Yusuf ü Züleyha

C)  İskendername

D)  Cemşid ü Hurşid

E)  Babürname

 

30.

I.Efendimsin cihanda i’tibârırn varsa sendendir

Miyân-ı âşıkanda iştiharım varsa sendendir

 

II.Senin pervâne-i hicranın sen şem-i vuslatsın

Beher şeb hâhiş-i bûs ü kenarım varsa sendendir

Aynı gazelden alınan bu beyitlerle ilgili olarak aşa­ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  I. beyit matla beytidir.

B)  II. beyitte şairin mahlası yer almıştır.

C)  Ses ve ritim önemsenmiştir.

D)  Uyak ve rediften yararlanılmıştır.

E)  Yabancı sözcüklerle kurulmuş tamlamalar vardır.

 

31.    Tanzimat sanatçısı Namık Kemal’in, tiyatromuzun gelişmesinde

                   I                                  II

önemli yeri vardır. “Vatan yahut Silistre adlı yapıtı yazınımızda

III

sahnelenen ilk tiyatro özelliğini taşır. “Afife Anjelik” adlı oyununun

                                                                      IV                          V

ön sözünde de tiyatro ile ilgili görüşlerini açıklamıştır.

Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için aşağı­daki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A)  I. nin yerine “Edebiyat-ı Cedide” getirilmeli

B)  II. nin yerine “Şinasi” getirilmeli

C)  III. nün yerine “Şair Evlenmesi” getirilmeli

D)  IV. nün yerine “Celaleddin Harzemşah” getirilmeli

E)  V. nin yerine “romanının” getirilmeli

 

32.    Şiiri hayatının en büyük ihtirası haline getirmiş, fakat asıl kabiliyetini şiir estetiğine göre yazdığı roman, öy­kü ve denemelerinde göstermiştir. Şiirlerinde bir imaj ve müzik kaygısı taşıdığı, öykü ve romanlarında da başta “zaman” teması olmak üzere, psikolojik anları, bilinçaltını aradığı, yansıttığı görülür. Şiirlerinde za­man, basit bir süreklilik değil, çok katlı ve karmaşık bir akıştır. “Ne İçindeyim Zamanın”, “Bursa’da Zaman” şi­irleri bunun en güzel örnekleridir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Peyami Safa

B)  Attilâ İlhan

C)  Cahit Sıtkı Tarancı

D)  Sait Faik Abasıyanık

E)  Ahmet Hamdi Tanpınar

 

 

33.    Samim Kocagöz, güçlü gözlemlerine dayanarak köy ve kasaba

I

insanlarının sorunlarını, günlük yaşamlarını ve duygularını yalın dil ve

gerçekçi bir tutumla yansıt­ılmıştır. Kurtuluş Savaşımızı destansı bir

            II                                                           III

dille anlattığı,tarihimizin önemli bir bölümüne tanıklık eden yaşamış kahramanların da yer aldığı belgesel bir roman olan “Kalpaklılar” ve

IV

Küçük Ağa” tanınmış yapıtlarıdır.

          V

Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için aşağı­daki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A)  I. nin yerine “Tank Buğra” getirilmeli

B)  II. nin yerine “romantik bir anlayışla” getirilmeli

C)  III. nün yerine “I. Dünya Savaşı’nı” getirilmeli

D)  IV. nün yerine “Osmancık” getirilmeli

E)  V. nin yerine “Doludizgin” getirilmeli

 

34.     Hoca, ormana gitmiş. Oturmuş bir dalın üstüne, başla­mış kesmeye. Aşağıdan geçen bir yolcu Hoca’ya ses­lenmiş: “Be adam! İnsan oturduğu dalı keser mi? Şim­di düşeceksin.” Hoca adama aldırmamış, işine devam etmiş. Az sonra dal kırılmış. Hoca, cumburlop düşmüş. Düştüğü yerden perişan seslenmiş: “Düşeceğimi bil­din ne zaman öleceğimi de söyle bari!”

Bu parçada görüldüğü gibi gülmece öğeleriyle yüklü, okuyana ders vermeyi amaçlayan Anonim Halk Edebiyatı ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkra                                                 B) Bilmece

C) Meddah                                           D) Halk hikâyesi

E) Tekerleme

35.    Halit Ziya’nın bu romanında bir sürü yanlışlığa düş­müş, bitik haldeki Ömer Behiç, tam Neyyir’in yalısına giderken karar değiştirip kızının mezarına gider. Yaptı­ğı her şeyden pişman olur ve mezarın başında saatler-ce ağlar. Acele ile evine geri döner. Hızla Vedide’nin odasına dalar. Vedide her zamanki gibi seccadesinin üstündedir. Çok eskiden olduğu gibi başını melek karı­sının dizlerine koyup ağlamaya başlar. Vedide ilk önce tepki vermez, daha sonra ise sıcak gözyaşları Ömer Behiç’in yüzüne damlamaya başlar.

Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden han­gisidir?

A)  Şıpsevdi

B)  Mai ve Siyah

C)  Kırık Hayatlar

D)  Aşk-ı Memnu

E)  Kalp Ağrısı

 

36.    Milli Edebiyat akımının düşünce yönüyle temellerini atan

               I

Ziya Gökalp. edebiyatı görüşlerini yaymada bir araç olarak kullanmıştır.

        II

Yapıtlarında yalın bir dil kullanmış, Turancılık idealinin savunuculuğunu

III                                  IV

yapmıştır. “Yeni Turan” fikirlerini ortaya koyduğu önemli bir yapıtıdır.

                           V

Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için aşağı­daki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A)  I. nin yerine “Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı” getiril­meli

B)  II. nin yerine “Nurullah Ataç” getirilmeli

C)  III. nün yerine “sanatlı bir dil” getirilmeli

D)  IV. nün yerine “Osmanlıcılık” getirilmeli

E)  V. nin yerine “Türkçülüğün Esasları” getirilmeli

37.          Günah, günah, hasat yerinde demet

Merhamet, suçumdan aşkın merhamet

Olur mu, dünyaya indirsem kepenk

Gözyaşı döksem, Nuh tufanına denk

Bu dizelerde görüldüğü gibi, herkesçe bilinen bir olay ya da kişiyi hatırlatma sanatına ne ad verilir?

A) Teşbih                     B) Telmih                  C) Mübalağa

D) Hüsn-i talil              E) Tecahül-i arif

 

38.                       I. Grup                        II. Grup

I.    Ziba Dudu                       Aşkı Memnu

II.    Firdevs Hanım                Şair Evlenmesi

III.    Felatun Bey                    Şık

IV    Şöhret Bey                      Eylül

V    Süreyya

Yukarıda I. grupta verilen kahramanlardan hangisi, II. grupta verilen yapıtlardan biriyle ilişkilendirilemez?

A) I.              B) II.             C) III.            D) IV.             E) V.

 

39.    Ünlü yazar, tazeliğini ve gizemini hiç yitirmeyecek olan “aşk” temasını irdeliyor son romanında. Buna kimse­nin bir diyeceği yok, olamaz da zaten. Ancak böylesi­ne önemli ve evrensel bir temayı, işin derinine inme­den, yalnızca konunun dramatik ve acıklı yanlarından yararlanarak işlemesi okuyanları hayal kırıklığına uğ­ratmaktan kurtaramıyor.

Bu parçada aşağıdaki yazınsal türlerden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?

A) Makale                  B) Eleştiri                  C) Deneme

D) Fıkra                      E) Günlük

 

40.          Ben böyle bakıp durmayacaktım, dili bağlı

İslam’ı uyandırmak için haykıracaktım

Gür hisli, gür imanlı beyinler, coşar ancak

Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Birden çok adeylem vardır.

B)  Açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

C)  Dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılmıştır.

D)  Bileşik çekimli eylemlere yer verilmiştir.

E)  Gerçekçilik anlayışına bağlı kalınmıştır.

 

41.    Cenap Sahabettin ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)  Şiirlerinde ahenge önem vermiştir.

B)  Aşk ve doğa temalı, lirizm ağırlıklı şiirler yazmıştır.

C)  “Körebe” tiyatro türünde bir yapıtıdır.

D)  Özdeyişlerini, “Gurebahane-i Laklakan” adlı yapı­tında toplamıştır.

E)  “Evrak-ı Eyyam”, “Nesr-i Harp” ve “Nesr-i Sulh” düzyazılarından oluşan yapıtlarıdır.

 

42.    Orhan Veli, yapıtlarında, toplumsal yaşamdaki eksiklikleri; mizahlı

                  I                                                                                           II

bir anlatımla yansıtmıştır. “Tatlı Betüş” “Şimdiki Çocuklar Harika” ve

                                                     III                          IV

Zübük” tanınmış yapıtlarındandır.

V

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.             B) II.            C) III,             D) IV.            E) V.

 

43.          Şah verdi, filiz sürdü, sinemde yara dalı

Şu cihanda gülmedim, yaradan yaradalı

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinas                       B) Telmih                  C) Mübalağa

D) Tariz                        E) intak

 

44.          I. Son Kuşlar

II. Yüksek Ökçeler

III.  Dağa Çıkan Kurt

IV.  Midas’ın Kulakları

V.  Mikadonun Çöpleri

Yukarıda numaralanmış yapıtlardan hangileri tiyat­ro türünde kaleme alınmıştır?

A) I. ve II.                          B)l. ve V.                   C) II. ve III.

D) III. ve IV.                      E) IV. ve V.

 

45.    Yazınımızın şiir, öykü, roman, deneme ve tiyatro türle­rinin hepsinde ürün veren sanatçı, roman ve öyküle­rinde çoğunlukla Ege Bölgesindeki kasaba ve kırsal kesim insanlarının sorunlarını işlemiştir. “Yağmurlar ve Topraklar” ve “Acı Tütün” yapıtlarından bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Behçet Necatigil

B)  Necati Cumalı

C)  Cahit Külebi

D)  Cevdet Kudret Solok

E)  Kemalettin Kamu

 

46.     Ülkemizde çıkartılan ilk özel Türkçe gazetedir. İstan­bul’da 1860-1866 yılları arasında yayımlanmıştır. Bu ga­zete hem gazetecilik hem de edebiyat yönünden tam bir dönüm noktası olmuştur. Sosyal ve siyasal olayların yoğunluk arz ettiği, halk tarafından merak ve heyecan­la izlenen olaylar bu gazetede yayınlanmıştır. Bir övgü gazetesi değil, düşünce ve tartışma gazetesi olmuş, fertlerin düşünce ve kanaatlerinin açığa vurulmasına katkı sağlamış, imtiyazlı başyazı geleneği ilk bu gazete­de başlamış, tefrika ve tartışmalar, haberi ön plana çıka­ran araştırmalar, eğitim sisteminin aksaklıkları ve siyasi eleştiri örnekleri yine ilk bu gazetede yer almıştır.

Bu parçada sözü edilen gazete aşağıdakilerden han­gisidir?

A)  Ceride-i Havadis

B)  Tercüman-ı Ahvâl

C)  Tasvir-i Efkâr

D)  Takvim-i Vekayi

E)  Tercüman-ı Hakikat

 

47.    Fransız yazar Moliere  yergili ve iğneleyici komedyalar

                                       I                                                 II

yazmıştır. “Scapin’in Dolapları“, “Kibarlık Budalası” ve

                              III                                 IV

İlahi Komedya” yapıtlarından bazılarıdır.

            V

Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için aşağı­daki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

 

 

A)  I. nin yerine “Sophokles” getirilmeli

B)  II. nin yerine “tragedyalar” getirilmeli

C)  III. nün yerine “Kral Oidipus” getirilmeli

D)  IV. nün yerine “Agamemnon” getirilmeli

E)  V. nin yerine “Gülünç Kibarlar” getirilmeli

 

48.          Biz dünyadan gider olduk

Kalanlara selam olsun

Bizim için hayır dua

Kılanlara selam olsun

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Bütün dizelerde ulama vardır.

B)  Ünsüz yumuşaması vardır.

C)  4+4 durak düzeniyle oluşturulmuştur.

D)  II. ve IV. dizeler yarım uyak oluşturmuştur.

E)  Koşma türünün özelliklerini taşımaktadır.

 

49.    Arzuladığı yaşamı bulamayan Emma, yasak aşklarla kendini avutmaya başlar ve ciddi bir bunalıma girer. Charles, karısını iyileştirmek için her türlü çareye başvurmuştur; fakat sonuç alamamıştır. Ödenmeyen senetler sonucunda evlerine haciz konur. Bu acılara dayanamayan Emma, ilaç içerek intihar eder.

Bu parçada sözü edilen yapıtın yazarı aşağıdaki­lerden hangisidir?

A)  Victor Hugo

B)  John Steinbeck

C)  Gustave Flaubert

D)  Honore de Balzac

E)  Ernest Hemingway

 

50.           I. “Piyale” şiir türündeki yapıtıdır.

II.  “Bize Göre” düz yazılarını içeren bir yapıtıdır.

III.  Genç Kalemler topluluğunda yer almıştır.

IV.  Bütün şiirlerini serbest ölçüyle yazmıştır.

V.  Şiirlerini sembolizmin etkisinde kaleme almıştır.

Yukarıda numaralanmış yargılardan hangileri Ah­met Haşim ile ilgili olarak söylenemez?

A) I. ve II.                     B) I. ve V.                    C) II. ve III.

D) III. ve IV                   E) IV. ve V

 

51.    Aşağıdaki yapıtlardan hangisi ötekilerden farklı bir edebiyat akımına bağlı bir sanatçı tarafından yazıl­mıştır?

A)  Üç Silahşörler

B)  Nötre Dame’ın Kamburu

C)  Parma Manastırı

D)  Genç Werther’in Acıları

E)  Şairane Duyuşlar

 

52.    Türk kültürünü “Anadolu hümanizmi” kavramıyla açıklayarak yeni bir kültür yorumu getiren, deneme türündeki yazılarının bir bölümünü “Mavi ve Kara” adıyla kitaplaştıran Cumhuriyet Dönemi yazarı aşa-ğıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Akif                                   B) Ahmet Haşim

C) Ahmet Rasim                                  D) Hüseyin Cahit

E) Sabahattin Eyuboğlu

 

 

53.     Sümerlerin, — ve Yunanların, — dünyaca tanınmış önemli doğal destanlardandır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A)  Gılgamış’ı – İlyada’sı

B)  Nibelungen’i – İlyada’sı

C)  ilyada’sı – Gılgamış’ı

D)  Gılgamış’ı – Nibelungen’i

E)  Nibelungen’i – Gılgamış’ı

 

54.    “Şairin dili, düz yazı gibi anlaşılmak için değil; ama duyulmak üzere oluşmuş müzik ile söz arasında, söz­den çok müziğe yakın, ortalama bir dildir.” görüşünü ileri süren bir sanatçı, aşağıdaki edebiyat akımla­rından hangisinin savunucusu durumundadır?

A) Klasisizm                                          B) Romantizm

C) Realizm                                             D) Natüralizm

E) Sembolizm

 

55.    Yediçınar Yaylası’yla, —; Matmazel Noralya’nın Koltuğu’yla, —; Saatleri Ayarlama Enstitüsü’yle —, Cum­huriyet Dönemi romancılığımızda önemli bir yere sa­hiptir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A)  Ahmet Hamdi – Peyami Safa – Kemal Tahir

B)  Peyami Safa – Kemal Tahir – Ahmet Hamdi

C)  Kemal Tahir – Peyami Safa – Ahmet Hamdi

D)  Kemal Tahir – Ahmet Hamdi – Peyami Safa

E)  Ahmet Hamdi – Kemal Tahir – Peyami Safa

 

56.    John Steinbeck ile ilgili olarak aşağıdaki yargılar­dan hangisi yanlıştır?

A)  Amerikan edebiyatı sanatçısıdır.

B)  Romantizmin önemli bir temsilcisidir.

C)  Yapıtlarında işçilerin yaşamlarını anlatmıştır.

D)  “Cennetin Doğusu” ve “Sardalya Sokağı” roman türünde yapıtlarıdır.

E) “Gazap Üzümleri” adlı romanında tarımla uğraşanla­rın perişan yaşamlarını anlatmıştır.

  

CEVAPLAR

1-

B

15-

B

29-

E

43-

A

2-

D

16-

C

30-

B

44-

E

3-

E

17-

A

31-

D

45-

B

4-

E

18-

C

32-

E

46-

B

5-

A

19-

C

33-

E

47-

E

6-

D

20-

D

34-

A

48-

E

7-

B

21-

B

35-

C

49-

C

8-

E

22-

E

36-

E

50-

D

9-

A

23-

A

37-

B

51-

C

10-

B

24-

D

38-

C

52-

E

11-

E

25-

E

39-

B

53-

A

12-

E

26-

A

40-

C

54-

E

13-

E

27-

A

41-

D

55-

C

14-

D

28-

A

42-

A

56-

B