LYS Türk Edebiyatı Deneme Sınavı – 8

LYS – 8 Deneme Sınavı

1.       13. yüzyılın sonları 14. yüzyılın başlarında yaşadığı sa­nılan —, İranlı şair Feridüddin-i Attar’ın “Mantıku’t Tayr” adlı yapıtını Türkçeye çevirmesiyle tanınmıştır. Bu çevirisine Attar’ın birçok hikâyesini almamış; onla­rın yerine “Mesnevi”den, “Kelile ve Dimne”den ve “Kabusname”den kıssalar eklemiştir. Hüthüt’ün “akıl”ı, Simurg’un “Tanrı”yı sembolize ettiği yapıtta asıl anlatıl­mak istenen, “Vahdet-i Vücut (varlığın birliği)” anlayışıdır. Sanatçının ayrıca din ve tasavvuf konularını işle­yen …….. adlı bir yapıtı vardır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A)  Ali Şir Nevai – Mizanü’l Evzan

B)  Gülşehri – Felekname

C)  Fuzuli – Leyla ile Mecnun

D)  Süleyman Çelebi – Vesiletü’n Necat

E)  Kâtip Çelebi – Keşfü’z Zünun

 

2.       Klasisizm ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan han­gisi yanlıştır?

A)  Sanat, sanat içindir ilkesi benimsenmiştir.

B)  Eski Yunan ve Latin edebiyatları örnek alınmıştır.

C)  Akıl, sağduyu ve insan doğasına önem verilmiştir.

D)  Tiyatroda üç birlik kuralına uyulmamıştır

E)  Yapıtlarda değişmez tiplere yer verilmiştir.

 

3.    Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Ankara’da, Ayaşlı İbrahim Efendi adında biri, dokuz odalı bir apartman dairesini oda oda kiraya vermektedir. Bir köy ağasının oğlu olan Ayaşlı İbrahim, eşkıyalık, zaptiye çavuşluğu, arzuhalci­lik, otelcilik gibi türlü işlerle uğraşmış bir adamdır. Oda­larda, kadın, erkek, genç, ihtiyar, evli, bekâr çeşitli in­sanlar oturmaktadır. Romanda, Türkiye’nin çeşitli kat­manlarından gelen bu insanların ayrı ayrı maceraları ve birbirleriyle olan ilişkileri anlatılmaktadır.

Bu parçada sözü edilen yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Reşat Nuri Güntekin

B)  Falih Rıfkı Atay

C)  Memduh Şevket Esendal

D)  Ahmet Hamdi Tanpınar

E)  Sait Faik Abasıyanık

 

4.       Aşağıdakilerin hangisinde verilen sanatçılar, sıra­sıyla Beş Hececiler ve Garipçiler topluluğuna aittir?

A)  Yusuf Ziya Ortaç – Ziya Osman Saba

B)  Melih Cevdet Anday – Yusuf Ziya Ortaç

C)  Orhan Veli Kanık – Oktay Rıfat Horozcu

D)  Orhan Seyfi Orhon – Oktay Rıfat Horozcu

E)  Ahmet Muhip Dıranas – Enis Behiç Koryürek

 

5.               I. imgeye ve hayal gücüne ağırlık vermişlerdir.

II.  Öyküleyici anlatım yolunun terk edilmesi gerektiği­ni savunmuşlardır.

III.  Edip Cansever, Turgut Uyar ve Ece Ayhan önemli temsilcilerindendir.

IV.  Şiirde sadece toplumsal sorunları yansıtmışlardır.

V.  Halk şiiri biçimlerini kullanmışlardır.

İkinci Yeni topluluğu ile ilgili olarak yukarıda numa­ralanmış yargılardan hangileri yanlıştır?

A) I. ve II.                                B) I. ve III.                    C) II. e IV.

D) III. ve IV.                            E) IV. ve V.

 

6.             Akşamları kıpkızıl kesilir ufuklar

Bendeki yalnızlık ve ayrılık ateşinden

Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı yapılmıştır?

A)  Bir olayın meydana gelişini, gerçek sebebinin dı­şında güzel bir nedene bağlama

B)  Bir anlam inceliği meydana getirmek için, bildiğini bilmezlikten gelme

C)  Birbirine karşıt kavram ya da durumları bir arada söyleme

D) Aralarında ortak yön bulunan iki unsurdan zayıf olanı güçlü olana benzetme

E)  İnsan dışındaki varlıklara, insana ait özellikler yük­leme

 

7.             Bak, şu gönül çırpınıyor

Yaralı bir kuş gibi

Bekliyorum, gelmiyorsun

Sanki unutmuş gibi

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  II. ve IV dizeler tam uyak oluşturmuştur.

B)  Bütün dizelerde redif kullanılmıştır.

C)  III. dize yapı bakımından sıralı cümledir.

D)  Benzetme sanatından yararlanılmıştır.

E)  Birden çok ünlü daralması vardır.

 

8.       Şiire aruz ölçüsü ile başlayan —-, sonra hece ölçüsüy­le — anlayışına bağlı olarak yurt sevgisi, gurbet, aşk gibi konularla ulusal kurtuluş heyecanını yansıtan şiir­ler yazmıştır. Genç yaşta memleketten göç etmiş ol­ması onda derin bir gurbet duygusu oluşturmuştur. Bu yüzden birçok şiirinde gurbet temasına rastlanır. “Gur­bet”, “Bingöl Çobanları” adlı şiirlerinden dolayı Gurbet Şairi adıyla anılmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A)  Melih Cevdet Anday – Garip

B)  Kemalettin Kamu – Milli Edebiyat

C)  Fazıl Hüsnü Dağlarca – Öz Şiir

D)  Sezai Karakoç – ikinci Yeni

E)  Ali Canip Yöntem – Milli Edebiyat

 

9.      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)  ‘Atabetü’l Hakayık” mesnevi biçiminde yazılmış bir aşk hikâyesidir.

B)  “Divan-ı Hikmet”, dörtlükler halinde yazılmış öğre­tici şiirlerden oluşmaktadır.

C)  İslamiyet Öncesi Türk şiirinde dil, yabancı etkiler­den uzak, arı bir Türkçedir.

D)  Kitab-ı Dede Korkut’ta şiir ile düzyazı iç içedir.

E)  “Üç Şehitler Destanı” ve “Kaybolmuş Cennet” ya­pay destan örnekleridir.

 

10.           Konuşurken doğru yalan bilmezsen

Helâli haramı yiyip seçmezsen

Nasibin kesilir de sular içmezsin

Dünya mülkü senin olsa ne fayda

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Ulama yoktur.

B)  Didaktik şiire özgü nitelikler taşımaktadır.

C)  “Konuşurken” ve “yiyip” sözcükleri bağ-fiildir.

D)  “Dünya mülkü” belirtisiz ad takımıdır.

E)  II. ve III. dizeler yarım uyak oluşturmuştur.

 

11.    Yazın adamlarının yaşamlarının ve yapıtlarının anlatıl­dığı yapıtlardır. Bu yapıtlarda amaç, kişilerin, okura bütün yönleriyle tanıtılmasıdır. Divan edebiyatında bu tür yapıtlara tezkire adı verilirdi. Ali Şir Nevai’nin Mecalisü’n Nefais ve Sehi Bey’in “Heşt Behişt” adlı yapıt­ları bu türün başarılı örneklerindendir.

Bu parçada açıklanan yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anı                                                     B) Günlük                     C) Deneme

D) Biyografi                            E) Otobiyografi

 

12.    Zengin bir Divan edebiyatı kültürüyle yetişmiş, Batı edebiyatı özelliklerini benimsemiştir. Batı tarzındaki yapıtlarında başarılı olamamış, en güzel şiirlerini Divan tarzında söylemiştir. Bu yönüyle eskiden kopamayan yeniyi ise uygulayamayan, bir ikilem içinde kalmıştır. Divan şiirine olan tutkusu onun bir antoloji hazırlama­sında etkili olmuştur. Edebiyatımızda terkib-i bent şairi olarak tanınmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Namık Kemal

B)  Ziya Paşa

C)  Abdülhak Hamit Tarhan

D)  Muallim Naci

E)  Recaizade Mahmut Ekrem

 

 

13.    Shakespeare: “Hamlet“, “Macbeth” ve “Othello” adlı

                 I                        II                 III                     IV

romanlarında unutulmaz karakterler ortaya koymuştur.

V

Bu cümlede numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.              B) II.             C) III.             D) IV.            E) V.

 

14.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde I. Dönem Tanzimat Edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A)  Namık Kemal ve Şinasi bu dönemin önde gelen sanatçılarıdır.

B)  Eski şiir biçimleriyle yeni konular işlenmiştir.

C)  Dilde sadeleşme düşüncesinde başarılı olunmuş, yapıtlar sade bir dille oluşturulmuştur.

D)  Sanatçılar, düşüncelerini halka ulaştırmak için ede­biyatı bir araç olarak kullanmıştır.

E)  Öykü ve romanlarda konular genellikle günlük ya­şamdan veya tarihten alınmıştır.

 

15.    Âşık Edebiyatı, “âşık” adı verilen halk şairlerinin ürünlerinden

I

oluşmuştur. 11’li hece ölçüsüyle söylenen  koşma , 8’li hece ölçüsüyle

                         II                                               III          IV

söylenen mani bu dönemin şiir biçimlerindendir.

                    V

Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için aşa­ğıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A)  I. nin yerine “Anonim Halk Edebiyatı” getirilmeli

B)  II. nin yerine “8’li” getirilmeli

C)  III. nün yerine “koşuk” getirilmeli

D)  IV. nün yerine “7’li” getirilmeli

E)  V. nin yerine “semai” getirilmeli

 

16. Birçok romanında Doğu-Batı sorunsalını karakterlerde somutlaştırarak işlemiştir. Bu romanlarında düşünceyi öne çıkardığından, bazı eleştirmenlerce eleştirilmiştir. Maddi kaygılarla yazdığı “Cingöz Recai” isimli polisiye dizi romanları büyük ilgi görmüştür.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden han­gisidir?

A)  Peyami Safa

B)  Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C)  Haldun Taner

D)  Halide Edip Adıvar

E)  Memduh Şevket Esendal

 

17.     Mehmet Rauf, edebiyatımızın ilk psikolojik romanı

                      I                                                          II

sayılan “Eylül adlı yapıtı ile tanınmıştır. Aşka, güzelliğe, sanata

                 III

olan tutkusunu ve kırgınlıklarını anlattığı  mensur şiirlerini

                                                                                     IV

de “Kırık Hayatlar” adlı yapıtında bir araya getirmiştir.

                V

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.             B) II.             C) III.             D) IV.             E) V.

 

18.     Bu romancılar, biçim güzelliğinden ödün vermeden yapıtlarında yaşamı tüm yönleriyle yansıtmayı amaçla­mışlardır. Böyle olunca da yaşamda ne varsa romana bunların hepsi girmiştir. Hatta bir romanın niteliği, yan­sıttığı yaşamın nesnelliği ile ölçülür hale gelmiştir. —, bu anlayışta yapıtlar veren yazarlardan biridir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçı adlarından hangisi getirilemez?

A)  Gustave Flaubert

B)  Honore de Balzac

C)  Dostoyevski

D)  Stendhal

E)  Aleksandre Dumas Pere

 

19.     Halikarnas Balıkçısı, roman ve öykülerinde çoğunlukla

                         I                                    II

Ege. Akdeniz kıyı ve açıklarındaki denize bağlı gelişen olayları

                      III

işlemiştir.   “Deniz Gurbetçileri” ve “Susuz Yaz” roman türündeki

IV                               V

yapıtlarıdır.

Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.             B) II.             C) III.             D) IV.             E) V.

 

20.           Kim okurdu kim yazardı

Bu düğümü kim çözerdi

Koyun kurt ile gezerdi

Fikir başka başk’olmasa

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Bileşik çekimli fiillere yer verilmiştir.

B)  Hece ölçüsünü tutturmak için ünlü düşmesine baş­vurulmuştur.

C)  Zengin uyak kullanılmıştır.

D)  Birden çok ulama vardır.

E)  Halk şiiri geleneğinin niteliklerini taşımaktadır.

 

25.    Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımını be­lirleyen özelliklerden biri değildir?

A)  Hece ölçüsünü kullanma

B)  Yalın bir dil kullanma

C)  Bireysel konulara ağırlık verme

D)  Gerçekçi bir anlatıma yer verme

E)  Halk şiiri biçimlerinden yararlanma

 

26.    Nedim ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yan­lıştır?

A)  Mesnevi türünde yapıt kaleme almamıştır.

B)  Özellikle şarkılarında dönemine göre sade bir dil kullanmıştır.

C)  Mahallileşme akımının önemli bir temsilcisidir.

D)  Şiirlerinde halk söyleyişlerinden ve deyimlerden yararlanmıştır.

E)  Tanzimat Devri’nin zevk ve eğlence hayatını şiirle­rine yansıtmıştır.

 

27.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)  Erzurumlu Emrah ve Bayburtlu Zihni’nin şiirlerinde Divan şiiri etkisi görülür.

B)  Dadaloğlu ve Köroğlu koçaklama türünde başarılı şiirler ortaya koymuşlardır.

C)  Yunus Emre, sadece hece ölçüsüyle dini ve tasavvufi şiirler söylemiştir.

D)  Pir Sultan Abdal, hece ölçüsüyle şiirler söylemiş, nefes türündeki şiirleriyle tanınmıştır.

E)  Karacaoğlan, şiirlerinde Halk şiiri geleneğine bağlı kalmış, tasavvufi konulara yer vermemiştir.

 

28.           Aslan toprakla oynuyormuş bir gün

Bir de bakmış pençesinde fare

Aslan, aslan yürekliymiş o gün

Kıymamış canına, bırakmış yere

Boşuna gitmemiş bu iyiliği

Kimin aklına gelir

Farenin aslana iyilik edeceği

Etmiş işte, hem de canını kurtarmış

Günün birinde aslan

Biraz çıkayım derken ormandan

Düşmüş bir tuzağa

Bu parça biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

A)  Fabldan

B)  Tragedyadan

C)  Komedyadan

D)  Ortaoyunundan

E)  Halk hikâyesinden

 

29.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yoktur?

A)  “Vesiletü’n Necat”, halk arasında Mevlit diye bili­nen ve Süleyman Çelebi’nin, Hz. Muhammed’in (SAV) hayatını anlattığı bir yapıtıdır.

B)  Kadı Burhaneddin’in “Mesnevi” adlı yapıtında kü­çük manzum hikâyelerle dini ve tasavvufi öğütler yer almaktadır.

C)  Kâtip Çelebi’nin “Tazarruname”si sanatkârane nes­rin başarılı bir örneğidir.

D)  Nabi’nin; “Hayretü’l-Ebrar”, “Ferhad ü Şirin”, “Leylî vû Mecnun”, “Seba-i Seyyar”, “Sedd-i iskenderî” adlı mesnevilerinden oluşan “hamse”si vardır.

E)  Gülşehri, “Cemşid ü Hurşid” adlı mesnevisinde, ilahi aşka varmanın güçlüklerini sembolik bir anla­tımla dile getirir.

 

30.           Kime açsın dil-i biçâre Neşâtî derdin

Gamze mahmûr-i mey-i nâz ü nigeh mestâne

Bir gazelden alınan bu beyite bakılarak gazelin bü­tünü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ula­şılamaz?

A)  Hangi konunun işlendiğine

B)  Aruzun hangi kalıbıyla yazıldığına

C)  Kim tarafından kaleme alındığına

D)  Matla (ilk) beyti olup olmadığına

E)  Makta (son) beyti olup olmadığına

 

31.     İstasyondan kalkıp vilayet merkezine giden kamyon, iki saat kadar sarstıktan sonra, beni gideceğim köye ayrılan yolun başında bıraktı, iki adım bile atacak ha­lim yoktu. Çantamı yanıma koyarak kenarlarından ot­lar fırlayan bir taşın üstüne oturdum. Kafamdaki uğul­tuyu dinlemeye başladım. İçi tozla karışık ter kokan kamyon dünyanın bu en bozuk yolunda bizi birbirimi­ze vura vura sersem etmişti. Birdenbire duraklamalar, bir çukura yuvarlanır gibi sarsıntılar, bana nerede ol­duğumu bile unutturmuş ve beni karanlık bir rüya dünyasına atmıştı. Şimdi oturduğum taşın üzerinde bu rüyadan silkinmeye çalışıyordum.

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Eylemsi gruplarına yer verilmiştir.

B)  Olaylar, tanrısal (hâkim) anlatıcının bakış açısıyla verilmiştir.

C)  Haber cümlelerine yer verilmiştir.

D)  Olaylar, oluş sırasına göre anlatılmıştır.

E)  Zaman ve mekân bellidir.

 

32.           I. Sembolizm akımının etkisinde kalınmıştır.

II.  Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir.

III.  Batı edebiyatındaki topluluklar örnek alınmıştır.

IV.  Süleyman Nazif, en önemli temsilcisidir.

V.  Şiirlerde, yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklü, ağır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.

Yukarıda   numaralanmış   yargılardan   hangileri Fecr-i Âti topluluğu ile ilgili olarak söylenemez?

 

A) I. ve II.                                B) II. ve IV.                  C) III. ve IV.

D) III. ve V.                             E) IV. ve V.

 

33.     (I) Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat Horozcu; şiirde var olan aşırı duygusallığa, şairaneliğe, basmakalıp söyleyişe başkaldırmıştır. (II) İkinci Yeni adı, zamanla hem bu şairleri yaşatan bir kimlik kazanmış hem de Türk şiirinde yeni başlayan bir şiir akımını yansıtmıştır. (III) Bu yeni şiir tarzında her türlü kurala karşı çıkılmış, adeta “kuralsızlık” kural edinil­miştir. (IV) Mecazlı söyleyişleri, söz sanatlarını redde­den sanatçılar şiirde o döneme kadar işlenmemiş ko­nuları -günlük yaşamda karşılaşılan sıradan sayılabile­cek konular- ele almışlardır. (V) Şiirlerinde halk deyiş­lerinden yararlanmışlar, sokağın dilini kullanmışlar, toplumsal yergiye de yer vermişlerdir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.             B) II.             C) III.             D) IV.             E) V.

 

34.    İnsanı bir dine inanmaya iten, akıldan çok, duygular olduğundan, bu akımda duygu, coşkunluk ve hayal önem kazanmıştır. Din; insana, her şeyin gelip geçici­liğini gösterdiğinden; — üzüntü, kötümserlik, kuşku içinde yaşamışlardır. Bu yüzden tabiata yönelmiş; ço­ğunlukla aşk, ölüm, tabiat konularını işlemişlerdir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)  sürrealistler

B)  sembolistler

C)  klasikler

D)  romantikler

E)  empresyonistler

 

35.            I. Olmuş ya da olabilecek olay ve durumlar anlatılır.

II.  Dar bir kahraman kadrosu vardır.

III.  Anlatımda derinlemesine ayrıntılara girilmez.

IV.  “Don Kişot” adlı yapıtıyla Cervantes, dünya edebi­yatında bu türün ilk örneğini vermiştir.

V.  Türk edebiyatında ilk örneğini ‘Araba Sevdası” ad­lı yapıtıyla, Recaizade Mahmut kaleme almıştır.

Yukarıda numaralanmış yargılardan hangileri, öy­kü için söylenemez?

A) I. ve II.                               B) II. ve III.                    C) II. ve V.

D) III. ve IV.                            E) IV. ve V.

 

36.           Bir arzuhal yazsan makama varsan

Ağlasan derdini davanı sorsan

Ağır hasta olsan hekime varsan

Yarana bir ilaç sürmez parasız

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Satirik                        B) Epik                    C) Didaktik

D) Pastoral                     E) Dramatik

 

37.           Dalgalar söylenip duruyor kayalara yıllardır

Lakin kayalarda çıt yok; duymuyorlar, duymuyorlar

Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?

A)  Bir sözü, benzetme amacı gütmeksizin başka bir söz yerine kullanma

B)  İnsanlara özgü bir niteliği cansız varlıklara aktarma

C)  Söylenen sözün, gerçek ve mecaz anlamı dışında büsbütün tersini kastetme

D)  Bir olayı ya da durumu, gerçekte olduğundan daha üstün gösterme

E)  Bir olayı, gerçek nedeninin dışında, hayali ve güzel bir nedene bağlama

 

 

38.    Dil özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki dizelerden hangisinin ayraç içinde belirtilen sanatçıya ait ol­duğu söylenemez?

A)            Biz dalgalar, fırtınalar kahramanı yiğitleriz

Ufuklardan ufuklara haber sorar, gezeriz (Enis Behiç Koryürek)

B)            Fırçam, kadîd bir ağacın hasta bir dalı

Destimde müşteki heyecanlarla titriyor (Tevfik Fikret)

C)            Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller

Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller (Ahmet Haşim)

D)            Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum (İlhan Berk)

E)            İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı

Kuşlar geçiyor, derken (Orhan Veli Kanık)

 

39.           Ben gamlı hazan sense bahar dinle de vazgeç

Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç

Olmaz meleğim böyle bir aşk bende vakit geç

Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan han­gisi yanlıştır?

A)  İlgeç ve bağlaç kullanılmıştır.

B)  Şarkı türünün özelliklerini taşımaktadır.

C)  istiare sanatından yararlanılmıştır.

D)  Rediften yararlanılmıştır.

E)  III. ve IV. dizeler tam uyak oluşturmuştur.

 

40.      I. Uzaktaki bir kişiye, herhangi bir şeyi iletmek için yazılan yazılara mektup denir.

II.  Günün sonunda, o gün olup bitenin, tarih atılarak sıcağı sıcağına anlatıldığı yazılardan oluşan yapıt­lara fıkra denir.

III.  Bir sanatçının, yaşamını ve yapıtlarını kendisinin anlattığı yapıtlara otobiyografi denir.

IV.  Yaşamı olduğu gibi, acıklı ve gülünç yönleriyle yan­sıtan tiyatro yapıtlarına dram denir.

V.  Bir topluluğa güzel düşünceler aşılamak için etkili bir söyleyişle oluşturulan yapıtlara söyleşi denir.

Yukarıda numaralanmış yazınsal tür tanımlamala­rından hangileri yanlıştır?

A) I. ve II.                      B) II. ve III.                 C) II. ve V.

D) III. ve IV.                   E) IV ve V.

 

41.    — edebiyatı sanatçısı —, yapıtlarında toplum düzeni­nin çelişki ve sorunlarına daha derinden yaklaşmış, katı burjuva bencilliğinin karşısına halkın içinden sade ve sıradan insanların saflığını, temizliğini ortaya çıkar­mıştır. “Oliver Twist” en tanınmış romanıdır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A)  Fransız – Victor Hugo

B)  İngiliz – Charles Dickens

C)  İtalyan – Dante

D)  İspanyol – Cervantes

E)  Amerikan – John Steinbeck

 

42.           I. Yusuf Ziya Ortaç – Beş Hececiler

II.  Edip Cansever – Yedi Meşaleciler

III.  Oktay Rifat Horozcu – İkinci Yeniciler

IV. Halit Fahri Ozansoy – Beş Hececiler

V. Vasfi Mahir Kocatürk – Yedi Meşaleciler

Yukarıda numaralanmış sanatçı-bağlı olduğu edebi­yat topluluğu eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

A) I. ve II.                               B) II. ve III.                   C) II. ve V.

D) III. ve IV                             E) IV ve V.

 

 

43.    Aşağıdakilerin hangisinde aynı edebiyat akımın­dan etkilenmiş sanatçılar bir arada verilmemiştir?

A)  Charles Baudelaire – Ahmet Haşim

B)  Aleksandre Dumas Pere – Namık Kemal

C)  Honore de Balzac – Halit Ziya Uşaklıgil

D)  Emile Zola – Hüseyin Rahmi Gürpınar

E)  Pierre Corneille – Cenap Şehabettin

 

44.    Aşağıdakilerin hangisinde yapıtlarını “Sanat, top­lum içindir.” ilkesi doğrultusunda oluşturmuş Tanzi­mat sanatçıları bir arada verilmiştir?

A)  Namık Kemal – Ahmet Mithat Efendi – Abdülhak Hamit Tarhan

B)  Ziya Paşa – Recaizade Mahmut Ekrem – Nabizade Nazım

C)  Samipaşazade Sezai – Abdülhak Hamit Tarhan -Muallim Naci

D)  Ahmet Mithat Efendi – Şemsettin Sami – Namık Kemal

E)  Recaizade Mahmut Ekrem – Samipaşazade Sezai -Nabizade Nazım

 

45.     Şiiri düzyazıya yaklaştırıp aruzu Türkçeye başarıyla uyar­lamıştır. Şiirlerinde doğa, düşsel konular, merhamet, sosyal konular önemli bir yer tutar. Ağır, yabancı sözcük­lerle dolu bir dili vardır. Çocuklar için, hece ölçüsü ve sa­de bir dille yazdığı şiirleri de bulunur.

Bu parçada tanıtılan Edebiyat-ı Cedide sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Recaizade Mahmut

B)  Tevfik Fikret

C)  Cenap Sahabettin

D)  Ahmet Haşim

E)  Mehmet Akif Ersoy

 

46.    Aşağıdaki sanatçılardan hangisi tiyatro türünde yapıt kaleme almamıştır?

A)  Nurullah Ataç

B)  Faruk Nafiz Çamlıbel

C)  Turan Oflazoğlu

D)  Ahmet Kutsi Tecer

E)  Necip Fazıl Kısakürek

 

47.    Ahmet Mithat ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangi­si yanlıştır?

A)  Yapıtlarında asıl amacı, halkı yetiştirmek ve bilgilen­dirmektir.

B)  Romanlarının akışını keserek açıklamalar yapar, bil­gi verir.

C)  Edebiyat, tarih, coğrafya, tarım, ekonomi gibi alan­larda birçok yapıt ortaya koymuştur.

D)  “Küçük Şeyler” adlı yapıtı edebiyatımızda öykü tü­rünün ilk örneğidir.

E)  “Felatun Beyle Rakım Efendi” romanında yanlış Batılılaşma konusunu işlemiştir.

 

48. Şiirlerinde evler, aile, çevre, aşklar, bunalımlar, hasta­lıklar, yalnızlıklar ve ölüm şairin kendine has anlatımı ile dile getirilmiştir. Eski ve yeni kelimeleri ustaca şiiri­ne yerleştiren sanatçının, sağlam ve tutarlı bir şiir dün­yası vardır. “Kapalı Çarşı”, “Çevre”, “Evler”, “Eski Top­rak” şiir kitaplarından bazılarıdır. Şiirin yanı sıra ede­biyat dünyasına “Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü” ve “Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü” gibi kaynak eserler de kazandırdı.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Behçet Necatigil

B)  Fazıl Hüsnü Dağlarca

C) Ahmet Muhip Dıranas

D)  Cahit Sıtkı Tarancı

E)  Ahmet Kutsi Tecer

 

49.    Sanat için sanat görüşünde olan sanatçı, romantizmin etkisinde kalmış ve şiirlerinde en çok, ölüm konusunu işlemiştir. Oyunlarında tekniğe önem vermeyen sanat­çı, oyunlarını oynanmak içi değil; okunmak için yazdı­ğını söylemiştir. Bunların bir kısmı manzum, bir kısmı düzyazı biçimindedir. Tiyatroda konunun yabancı top­lumlardan alınması gerektiğini savunmuştur. Edebiya­tımızda “tezatlar şairi” olarak tanınmıştır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangi­sidir?

A)  Abdülhak Hamit

B)  Ziya Paşa

C)  Recaizade Mahmut

D)  Ahmet Vefik Paşa

E)  Namık Kemal

 

50.     Mütareke döneminin İstanbul’unun anlatıldığı roman­da Batı hayranı Türkler, düşman subaylarıyla aşk se­rüvenleri yaşamak için çırpınan Türk kızlarının açması halleri realist bir bakış açısıyla ele alınır. Çıkarlarını İti­laf Devletleri’nin zaferine bağlamış insanların, insanı şaşırtan yaşamları akıcı bir üslupla gözler önüne seri­lir. İstanbul’daki çöküşü ve kokuşmuşluğu anlatan ro­man, Anadolu’daki dirilişi önce sezdirir, sonra giderek artan bir şekilde duyurur.

Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden han­gisidir?

A)  Sinekli Bakkal

B)  Kiralık Konak

C) Akşam Güneşi

D)  Sodom ve Gomore

E)  Ateşten Gömlek

 

51.           I. Vadideki Zambak, Goriot Baba

II.   Sefiller, Hernani

III.   Germinal, Nana

Yukarıda numaralanmış dizilerde yapıtları belirtilen sanatçılar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla veril­miştir?

              I                                II                              III

A)  Balzac                       E. Zola                         V. Hugo

B)  Cervantes                Goethe                      G. Flaubert

C)  Stendhal                  Shakespeare             Moliere

D)  Balzac                      V. Hugo                       E. Zola

E)  V. Hugo                    Balzac                          Steinbeck

 

52.           Be hey ela gözlü dilber

Vaktin geçer demedim mi

Harami olmuş gözlerin

Beller keser demedim mi

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilen yargıların hangisi yanlıştır?

A)  Ünlü düşmesi vardır.

B)  Varsağı türünün özelliklerini taşımaktadır.

C)  Rediften yararlanılmıştır.

D)  “ela gözlü” sözü bileşik sıfattır.

E)  Pastoral şiir türüne özgü nitelikler taşımaktadır.

 

53.           Gam keder yağar gökten hazana keser mevsim

Her derdin devası var benim yaram merhemsiz

Bu dizelerde olduğu gibi, anlamca birbirleriyle ilgi­li sözcükleri bir arada kullanma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntak                                                  B) Abartma                 C) Tenasüp

D) Tecahül-i arif                     E) Hüsn-i talil

 

54.    Guy de Maupassant,   durum öykücülüğünün kurucusu

                           I                                     II

sayılmıştır. Öykünün yanı sıra oyunlar da kaleme almıştır.

       III

Vanya Dayı  ve “Vişne Bahçesi yapıtlarından bazılarıdır.

          IV                            V

Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için aşağı­daki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A)  I. nin yerine “Anton Çehov” getirilmeli

B)  II. nin yerine “olay öykücülüğünün” getirilmeli

C)  III. nün yerine “romanlar” getirilmeli

D)  IV. nün yerine “Tombalak” getirilmeli

E)  V. nin yerine “Ay Işığı” getirilmeli

 

 

 

 

55.           Büyüksün ilahi büyüksün büyük

Büyüklük yanında kalır pek küçük

Bu dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A)  Teşhis – tezat

B)  Hüsn-i talil – aliterasyon

C)  Tecahül-i arif – cinas

D)  Tekrir – tezat

E)  Tenasüp – intak

 

56.           Bırakmıştı kendini yazılmış olana

Susmak ve konuşmamak denen cana

Evlenmişti ve görünüşte mutlu

Şimdiden memnun ve gelecekten umutlu

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilen yargıların hangisi yanlıştır?

A)  Bağlama grubu vardır.

B)  III. ve IV. dizeler tunç uyak oluşturmuştur.

C)  Bileşik zamanlı eylem vardır.

D)  Birden çok ulama vardır.

E)  Garip şiirinin biçim özelliklerini taşımaktadır.

 

CEVAPLAR

1-

B

15-

E

29-

A

43-

E

2-

D

16-

A

30-

A

44-

D

3-

C

17-

E

31-

B

45-

B

4-

D

18-

E

32-

B

46-

A

5-

E

19-

E

33-

B

47-

D

6-

A

20-

C

34-

D

48-

A

7-

B

21-

E

35-

E

49-

A

8-

B

22-

C

36-

A

50-

D

9-

A

23-

A

37-

B

51-

D

10-

A

24-

C

38-

D

52-

E

11-

D

25-

C

39-

D

53-

C

12-

B

26-

E

40-

C

54-

A

13-

E

27-

C

41-

B

55-

D

14-

C

28-

A

42-

B

56-

E