Milli Edebiyat – 7 (Online-Test Çöz)

Milli Edebiyat – 7 (Online-Test Çöz)

Milli Edebiyat - 7

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Deneme, fıkra, anı, mizah, hiciv, roman ve hi­kayeler yazdı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında gördüğü Anadolu'yu "Memleket Hikayeleri " nde anlattı. Yaşamı sürgünlerde geçti. "Aydede " dergisini çıkardı.

Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakiler­den hangisidir?

A
Falih Rıfkı Atay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Aka Gündüz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Reşat Nuri Güntekin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Refik Halit Karay
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ahmet Rasim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp' e aittir?

A
Şık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ankara
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir Serencam
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Aziz İstanbul
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Türkçülüğün Esasları
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

         I.    Dilde sadeleşme fikrini savunmuşlar ve bunu eserlerinde işlemişlerdir.

         II.    Eserlerinde yerel ve milli konulara yer  vererek Anadolu yaşamını yansıtmışlardır.

        III.    Halk şiiri nazım şekillerini kullanmışlardır.

        IV.    İlk kez İstanbul dışına çıkılarak eserlerde  Anadolu bir konu olarak ele alınmıştır.

         V.    Şiirlerinde pragmatik (faydacı) bir tutum  sergilemişler ve "mutlak kesin " yoktur düşüncesinde birleşmişlerdir.

Yukarıda numaralandırılmış özelliklerden hangisi Milli Edebiyat dönemine ait değildir?

A
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminde çıkarılmış bir dergi değildir?

A
Yeni Mecmua
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yeni Lisan
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Genç Kalemler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Türk Yurdu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Türk Ocağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi yazarlarımızdan biri değildir?

A
H. Edip Adıvar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
H. Ziya Uşaklıgil
İpucu:
TEBRİKLER!
C
R. Nuri Güntekin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Peyami Safa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
R. Halit Karay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Eserlerinin odak noktasını mutluluk içinde geçen gençlik yılları oluşturur. İstanbul'un lüks semtleri ve Boğaziçi eserlerinin temel konu­sunu oluşturur. Dili ağır, üslubu oturaklıdır. "Fehim Bey ve Biz, Çamlıca'daki Eniştemiz " romanlarından; "Geçmiş Zaman Köşkleri, Boğaziçi Mehtapları " anılarından bazılarıdır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?

A
Abdülhak Şinasi Hisar
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ahmet Rasim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Falih Rıfkı Atay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Orhan Seyfi Orhon
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yusuf Ziya Ortaç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

            I.    Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmaları

         II.    Romanda natüralist bur çizgide olmaları

        III.    Halk şiirini örnek almaları

        IV.   Batı edebiyatından değişik uyarlamalar   yapmaları

         V.   Dilde sadeleşme fikrinde birleşmeleri, ama bunu eserlerine uygulayamamaları

Yukarıda numaralandırılmış maddelerden hangisi Tanzimat birinci dönem sanatçıla­rıyla Milli Edebiyat dönemi sanatçılarının ortak bir özelliği olabilir?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Milli Edebiyat'ın önde gelen kişilerindendir. 1911'de Selanik' te çıkarılan Genç Kalemler dergisinde yazılar yazdı. Türkçülük akımını bir sisteme bağlayıp Türk toplumuna mal etti. Ede­biyatımızın gelişmesi için milli kültür kaynakları­na gidilmesini, "Halka Doğru " hareketini savun­du. "Altın Işık " en tanınmış eserlerindendir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?

A
Ali Canip Yöntem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ömer Seyfettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
M. Emin Yurdakul
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ziya Gökalp
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Y. Kadri Karaosmanoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Milli Edebiyat'ın öncüsü sayılması ilk şiiri "Cenge Giderken " ile olmuştur. Sade bir dil ve hece ölçüsü şiirlerine egemendir. Konularını halkın dertlerinden, sosyal ve epik hayat sahnelerinden almış; bilgi verici, öğretici şiirler kaleme almıştır. Şiirin Anadolu'ya açılmasını sağlamıştır. Türkçe şiirler, Türk Sazı, Zafer Yolunda, Aydın Kızları adlı yapıtları vardır.

Yukarıda tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Gökalp
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yusuf Ziya Ortaç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mehmet Emin Yurdakul
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Hamdullah Suphi Tanrıöver
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Rasim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Onların temel düşünceleri, yazı dilini günlük dile yaklaştırmaktı. Bu düşünceden hareketle İstanbul ağzını (şive) örnek aldılar. Tamlama­lar sadeleştirildi; Arapça, Farsça sözcükler  atıldı, fakat Türkçeleşmiş yabancı sözcüklere pek dokunulmadı. Bu yolla yepyeni, dupduru bir Türkçe doğdu. Böylece Osmanlı Türkçesin­den Türkiye Türkçesine geçiş sağlandı.

Paragrafta bahsedilen durumlar hangi edebi dönemde gerçekleştirilmiştir?

A
Tanzimat I. Dönemi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tanzimat II. Dönemi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Servetifünun Dönemi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Fecriati Dönemi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Milli Edebiyat Dönemi
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Klasik Divan şiirini Batı şiirindeki bütünlük anlayı­şı içinde ele aldı. Fransız tarihçi Albert Sorel' in etkisiyle Osmanlı tarihine yöneldi. Bütün şiirlerin (Ok şiiri hariç) aruzla yazdı. Servetifünun nesli­nin mirası olarak Neoklasizm akımını benimsedi. Aruzu Türkçeye en iyi uygulayan şairlerden biri­dir. Sağlığında hiç kitap yayınlamadı. Şiirlerinde Osmanlı tarihi, millet sevgisi, İstanbul aşkı önemli yer tutar. Duygu, düşünce ve hayali ustalıkla bağdaştırdı. Klasik Türk musikisine hayranlığı kadar, İstanbul'a, İstanbul' un tabiat güzelliğine de hayrandır. Epik-lirik şiirlerinde, aşk, ölüm, tabiat, deniz, sonsuzluk duygularını işlemiştir.

Yukarıda tüm yönleriyle tanıtılan sanatçı­mız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdülhak Şinasi Hisar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mehmet Akif Ersoy
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Faruk Nafiz Çamlıbel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Enis Behiç Koryürek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yahya Kemal Beyatlı
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

İslamcı akımın önemli şairidir. Sırat-ı Müstakim ve Sebil'ür-Reşad isimli dergilerde şiirler ve ma­kaleler yayınladı. Bütün şiirlerinde aruzu kullan­dı. Aruzu Türkçeye en iyi uygulayan şairdi. Sos­yal konularda yazdı. "Küfe, Mahalle Kahvesi, Seyfi Baba, Meyhane " önemli şiirleridir. Tevfik Fikret ^ in "Haluk " una karşı "Asım " ı yazmıştır.

Paragrafta tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yahya Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mehmet Akif
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Fazıl Hüsnü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Kutsi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Necip Fazıl
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.