Tanzimat 2. Dönem Hakkında Bilgi (Yazarları, Özellikleri, Edebi Akımları…)

Tanzimat 2. Dönem Hakkında Bilgi

 • Bu dönem 1876’dan Servetifünun’a kadar sürer.
 • Meclis-i Mebusan’ın II. Abdülhamit tarafından kapatılması ve aydınlar üzerinde siyasi baskı ku­rulması bu dönem sanatçılarını “sanat için sanat” anlayışına yönlendirir.

Dönemin önemli sanatçıları şunlardır :

Recaizade Mahmut Ekrem

Abdülhak Hamit Tarhan

Samipaşazade Sezai

Nabizade Nazım

Muallim Naci

 • Toplumsal sorunlardan uzak kalan bu dönem sa­natçıları aşk, sevgi, hayal kırıklığı, ayrılık… gibi ko­nulara ağırlık vermiştir.
 • Birinci dönemdeki sade dil anlayışından uzaklaşılmış; Arapça, Farsça tamlamalarla dolu ağır bir dil ortaya çıkmıştır.
 • Aruz ölçüsünün kullanılmasına devam edilmiş; hece ölçüsü az sayıda eserde kullanılmıştır.
 • Beyit biriminden ve Divan edebiyatı nazım şekille­rinden uzaklaşma başlamış, Batılı nazım şekilleri­nin ilk denemeleri yapılmıştır.
 • Birinci dönemde olduğu gibi şiirde konu bütünlü­ğüne önem verilmiştir.
 • “Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir.” düşün­cesinden hareketle şiirin konusu genişletilmiştir.
 • Ölüm, varlık, yokluk, ruh, madde gibi kavramlar işlenmiştir.
 • Şiirde Divan edebiyatının etkisi kırılmıştır.
 • Bu dönemin şiiri Servetifünûn şiirine örnek oluş­turmuştur.
 • Hikaye ve roman türleri bu dönemde gelişmiştir. Bu eserlerde kölelik, cariyelik gibi konular işlen­miştir.
 • Gazetecilik bu dönemde eski gücünü kaybetmiş, sıradan olaylarla igilenilmiştir.
 • Tiyatro, birinci dönemdeki işlevinden uzaklaşmış­tır. Oyunlar sahnelenmek için değil okunmak için yazılmıştır.
 • Hikaye ve romanlarda realizmin, şiirlerde roman­tizmin etkili olduğu görülmüştür.
 • Nabizade Nazım, Recaizade Mahmut Ekrem, Samipaşazade Sezai gibi yazarlar eserlerinde gözleme daha çok yer vermiştir. Bu sanatçıların eserlerinde olaylar daha gerçekçi bir açıdan ele alınmıştır.
 • Bu dönemin önemli sanatçılarından Abdülhak Ha­mit romantizm akımının etkisindedir.
 • Nabizade Nazım‘ın eserlerinde natüralizmin etkile­ri görülmüştür.
 • Samipaşazade Sezai ve Recaizade Mahmut gibi sanatçılar realizmden etkilenmiştir. (Recaizade Mahmut Ekrem şiirlerinde romantizmin etkisinde kalmıştır.)
 • Bu dönem sanatçılarından Muallim Naci, Divan edebiyatı anlayışını savunan tek sanatçı olarak kalmıştır.