Tanzimat Edebiyatı – 10

TANZİMAT EDEBİYATI – 10

 

1.     Nabizade Nazım,

I.    Tanzimat birinci döneminin ilkelerine bağlıdır.

II.    İlk köy romanını (Karabibik) yazmıştır.

III.    Karabibik konusunu Antalya civarında bir köyde geçen hikayeden alır.

IV.    “Zehra” ilk psikolojik roman denemesi ve ilk tezli romanımızdır.

V.    Ayrıca, Heves Ettim, Hala Güzel, Haspa gibi önemli eserleri vardır.

Nabizade Nazım ile ilgili numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A) V          B) IV          C) III          D) II         E) I

 

2.       I.    Abdülhak Hamit Tarhan

II.    Ahmet Mithat Efendi

III.    Muallim Naci

IV.    Ahmet Vefik Paşa

V.    Nabizade Nazım

Yukarıda numaralandırılmış sanatçılardan hangisi ya da hangileri Tanzimat birinci döneminin ilkelerini savunmuştur?

A) Yalnız II                      B) Yalnız III

C) I ve III                         D) I ve V

E) II ve IV

 

3.     Aşağıdakilerin hangisinde, Tanzimat şiiriyle ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A)    Aruz vezni terk edilmiş, hece vezni kullanılmıştır.

B)    Divan şiirinin nazım şekilleri aynen kullanılmıştır.

C)    Şiire, eşitlik, özgürlük gibi toplumsal temler girmiştir.

D)    Edebi sanatlar ve mazmunlardan büsbütün vazgeçilmemiştir.

E)    II. dönemde kişisel konular daha ağırlıklı işlenmiştir.

 

4.     Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A)    Namık Kemal, Ziya Paşa’nın “Harabat”ına karşı “Tahrib-i Harabat” ve “Takib”i yazmıştır.

B)    Şinasi, Tanzimat edebiyatına birçok yenilikler getirmiş ve klasik kasidenin kalıplarını yıkmıştır.

C)    Tanzimat sanatçıları, devlet adamlığı, gazetecilik, şairlik, çevirmenlik gibi birçok özelliği kimliğinde taşıyan isimlerdir.

D)    Tanzimat döneminde Namık Kemal ve Ahmet Mithat romantizmden etkilenmişlerdir.

E)    Recaizade Ekrem, Muallim Naci Tanzimat edebiyatının birinci kuşağı ve öncüleridir.

 

5.     Namık Kemal                                 Küçük Şeyler

Şemsettin Sami                             Garam

Abdülhak Hamit Tarhan                 Kamus-ı Türkî

Muallim Naci                                 Demdeme

Sami Paşazade Sezai

Yukarıdaki yazar ve yapıt adları eşleştirilir­se, aşağıdakilerin hangisi dışta kalır?

A)    Namık Kemal

B)    Şemsettin Sami

C)    Abdülhak Hamit Tarhan

D)    Muallim Naci

E)    Sami Paşazade Sezai

 

6.     Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem ile ilgili değildir?

A)    “Zemzeme, Nağme-i Seher, Yadigar-ı Şebap” adlı şiir kitapları

B)    “Araba Sevdası” adlı ilk realist roman

C)    “Çok Bilen Çok Yanılır” adlı komedi

D)    “Talim-i Edebiyat” adlı edebi bilgiler kitabı

E)    “Avrupa’da Bir Cevelan” adlı gezi yazısı

 

7.     Aşağıdakilerin hangisinde Namık Kemal’in yapıtlarının türü yanlış belirtilmiştir?

A)    Roman     :               İntibah

B)    Hikaye     :               Celalettin Harzemşah

C)    Tiyatro     :               Vatan Yahut Silistre

D)    Eleştiri     :               Takip

E)    Çevri        :               Renan Müdafaanamesi

 

8.     Onun eserlerinde derin bir bilgi veya eserlerin kalıcılığını sağlayacak bir sanat üstünlüğünü aramak boşunadır. Yazdıklarının yaşamasını değilse bile Türkiye’de okuyan bir halk zümresinin oluşmasını sağlayan …; görevini yerine getirmiştir. Eserlerinde (özellikle Letaif-i Riva­yat’ta) abartılı bir romantizm görülür.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Ahmet Mithat

B)    Abdülhak Hamit

C)    Recaizade Ekrem

D)    Muallim Naci

E)    Şemsettin Sami

 

9.     Aşağıda verilen Tanzimat öyküleri ve yazar­larından hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A)    Hala Güzel – Nabizade Nazım

B)    Müsameretname – Emin Nihat

C)    Küçük Şeyler – Sami Paşazade Sezai

D)    Kıssadan Hisse – Ahmet Mithat

E)    Haspa – Şemsettin Sami

 

10.     I.    1860’ta Tercüman-ı Ahval’de tefrika edildi.

II.    Tam bir töre komedisi.

III.    Karagöz–Ortaoyunu tekniğinden yararlanılmış.

IV.    Kişiler, kimliklerine uygun adlar almış.

V.    Üç birlik kuralına uyar.

Yukarıda bazı özellikleri numaralandırılarak verilen Tanzimat tiyatrosu aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Şair Evlenmesi

B)    Kara Bela

C)    Afife Anjelik

D)    Vatan Yahut Silistre

E)    Ayyar Hamza

 

11.   Şinasi’nin makalelerinde savunduğu görüş­lerin yer aldığı, Avrupa’ya kaçarken Namık Kemal’e bıraktığı ve onun da Recaizade Ekrem’e bırakmak zorunda kaldığı gazete aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A)    Tasvir-i Efkâr

B)    Tercüman-ı Ahval

C)    Tuna

D)    Hürriyet

E)    Tercüman-ı Hakikat

 

12.   Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Tanzimat döneminde eleştiri yazmamıştır?

A)    Şemsettin Sami

B)    Şinasi

C)    Namık Kemal

D)    Ziya Paşa

E)    Abdülhak Hamit

CEVAPLAR

1 E

2 E

3 A

4 E

5 A

6 E

7 B

8 A

9 E

10 A

11 A

12 A