Tanzimat Edebiyatı – 9

TANZİMAT EDEBİYATI – 9

 

1.       I.    “Sanat toplum içindir.” anlayışı belirgin bir biçimde ortaya kondu.

II.    Romantizmin etkisinde kalındı.

III.    Gözleme önem verildi.

IV.    Tiyatro yapıtları, oynanmaktan çok, okunmak için yazıldı.

V.    Divan şiirinde görülmeyen vatan, millet, hak, adalet, özgürlük gibi siyasal kavramlar özellikle şiirin konusu oldu.

Yukarıdaki bilgilerin hangileri, Tanzimat’ın birinci dönemiyle ilgili değildir?

A) I ve II                          B) III ve IV

C) IV ve V                       D) III ve V

E) II ve IV

 

2.     Aşağıdakilerden hangisi “Şinasi”ye ait değildir?

A)    Noktalama işaretlerini ilk kez kullandı.

B)    İlk folklor derlemesini yaptı.

C)    Batı edebiyatından ilk şiir çevirilerini yaptı.

D)    Yayımlanan ilk yerli oyunu yazdı.

E)    Fenelon’dan ilk roman çevrisini yaptı.

 

3.     Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat birinci dönemine ait bir özellik değildir?

A)    Sanat, toplum içindir görüşü benimsenmiştir.

B)    Sanatçılar genellikle romantiktirler.

C)    Şiirde parça güzelliğine önem vermişlerdir.

D)    Sanatçıların tamamı devlet adamı, gazeteci, yazar, şair, çevirmen gibi çok yönlü insanlardır.

E)    Nesirde noktalama işaretleri kullanılmaya başlanmıştır.

 

4.     Tanzimat döneminin bütün özelliklerini üzerin­de taşıyan isimdir. Devlet adamlığının yanında iyi bir şairdir. Edebiyat yaşamı iki bölüme ayrılır: “Şiir ve İnşa” makalesinde, geçmiş edebiyatı yerdiği dönem; “Harabât” antolojisi ile bu düşüncelerinden vazgeçtiği dönem.

Yukarıda özellikleri verilen Tanzimat edebi­yatı birinci dönem sanatçısı aşağıdakiler­den hangisidir?

A)    İbrahim Şinasi

B)    Ziya Paşa

C)    Namık Kemal

D)    Ahmet Vefik Paşa

E)    Ahmet Mithat Efendi

 

5.     Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in tiyatrolarından biri değildir?

A)    Zavallı Çocuk

B)    Akif Bey

C)    Gülnihal

D)    Karabela

E)    İçli Kız

 

6.       I.    Celalettin Harzemşah – Tiyatro

II.    Sahra – Şiir

III.    Afife Anjelik – Roman

IV.    Ataşpâre – Tiyatro

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) Yalnız II                      B) Yalnız III

C) Yalnız IV                     D) I ve II

E) III ve IV

 

7.     Aşağıdakilerden hangisi Şinasi ve Namık Ke­mal’in ortak özellikleri arasında yer almaz?

A)    Tanzimat birinci dönem sanatçıları olmaları

B)    Tiyatro türünde eser vermeleri

C)    Halkı eğitmeyi amaçlamaları

D)    Romantizmin etkilerini yansıtmaları

E)    Değişik türlerde “ilk”lere sahip olmaları

 

8.     –      Hem hece hem aruz ölçüsünü kullanmıştır.

–      Terkib-i Bent ve Terci-i Bent’leriyle ünlüdür.

–      Hiciv türünde “Zafernâme” adlı bir eseri vardır.

–      Namık Kemal ile Divan edebiyatı ile ilgili            tartışmaları olmuştur.

Yukarıda bazı özellikleri verilen Tanzimat sanatçısı kimdir?

A)    Ahmet Mithat Efendi

B)    Muallim Naci

C)    Şinasi

D)    Ziya Paşa

E)    R. Mahmut Ekrem

9.     Aşağıdakilerin hangisinde Recaizade Mah­mut Ekrem’in yapıtlarının türü yanlış belirtilmiştir?

A)    Şiir: Zemzeme

B)    Roman: Araba Sevdası

C)    Tiyatro: Çok Bilen Çok Yanılır

D)    Öykü: Vuslat

E)    İnceleme: Talim-i Edebiyat

 

10.   Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının “ilk”lerinden biri değildir?

A)    Şair Evlenmesi

B)    Sahra

C)    Zafernâme

D)    Mukaddime

E)    Tercüman-ı Ahval

 

11.   Aşağıdakilerin hangisi Tanzimat dönemi sanatçılarından biri değildir?

A)    Recaizade Mahmut Ekrem

B)    Muallim Naci

C)    Tevfik Fikret

D)    Şemsettin Sami

E)    Nabizade Nazım

 

12.   Hece ölçüsünün ulusal ölçümüz olduğu benimsenir. Bu ölçüyle yazmak gerektiği savunulur, fakat bu düşünce başarılı olamaz. Başarılı olmayan birkaç deneme yapılır. Aruza devam edildiği için dil sadeleşemez. Ancak konu birliğine ve bütün güzelliğine önem verilir.

Şiirimizle ilgili bu görüş aşağıdaki hangi dönemle ilgilidir?

A)    Tanzimat

B)    Servet-i Fünûn

C)    Fecr-i Âti

D)    Milli Edebiyat

E)    Cumhuriyet

 

CEVAPLAR

1 B

2 E

3 C

4 B

5 E

6 E

7 D

8 D

9 D

10 C

11 C

12 A

 

Bunları da gezebilirsin.

Tanzimat Dönemi Tiyatrolarının Genel Özellikleri Nelerdir?

TANZİMAT DÖNEMİ TİYATROLARININ ÖZELLİKLERİ