Tanzimat Edebiyatı – 11

TANZİMAT EDEBİYATI – 11

 

1.     Tanzimat edebiyatı döneminde Batı edebiyatından pek çok yapıt çevrildi. Bunlardan bir kısmı kitap halinde basılırken, bir kısmı da gazetelerde tefrika edildi.

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde yapılmış bir çeviri değildir?

A)    Terceme-i Telemak (Fenelon)

B)    Sefiller (Hugo)

C)    Notre Dame de Paris (Hugo)

D)    Monte Kristo (Dumas)

E)    İlahi Komedya (Dante)

 

2.     Servet-i Fünûn edebiyatının kurucusudur. Şiir, roman, hikaye, oyun ve eleştiri türünde eserler verdi. Sanat, sanat içindir anlayışına bağlıdır. Üç çocuğunu kaybetmiş bir babadır. Bu nedenle onun eserlerinde bir hüzün, karamsarlık sezinlenir.

Yukarıda bahsedilen “Edebiyatımızda ilk realist roman” örneğini veren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Halit Ziya Uşaklıgil

B)    Mehmet Rauf

C)    Recaizade Mahmut Ekrem

D)    Sami Paşazade Sezai

E)    Namık Kemal

 

3.     Aşağıdakilerden hangisi “Muallim Naci” için söylenemez?

A)    Tanzimat döneminin, eski edebiyat geleneğini sürdüren isimlerden biridir.

B)    Recaizade Ekrem ile girdiği edebiyat tartışmaları edebiyatımıza ciddi eserler kazandırmıştır.

C)    “Ateşpâre, Fürûzan, Şerâre” şiir kitaplarıdır.

D)    “Zemzeme” Recaizade’yle yaptığı tartışmaları içeren bir eserdir.

E)    Divan edebiyatı terimleri hakkında bilgi veren “Istılah-ı Edebiyye” adlı kitabı vardır.

 

4.     Aşağıdakilerden hangisi Şemsettin Sami’ye ait bir sözlük değildir?

A)    Lehçe-i Osmanî

B)    Kamus-ı Türkî

C)    Kamus-ı Arabî

D)    Kamus-ı Fransevî

E)    Kamusü’l Â’lam

 

5.     “Zor Nikah, Zoraki Takip, Tartüffe” adlı eserle­rin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Ahmet Vefik Paşa’ya ait uyarlamala (çeviri) eser olmaları

B)    Sembolist etkiyle yazılmaları

C)    Kendi türlerinin ilk örnekleri olmaları

D)    Tanzimat II. dönem eserlerinden olmaları

E)    Batılı yaşamın çarpıklıklarını ve ahlaki çöküntüyü işlemeleri

 

6.       I.    Çok Bilen Çok Yanılır

II.    Eşbur

III.    Demdeme

IV.    Zemzeme

V.    İçli Kız

Yukarıda numaralanmış eserlerden hangi ikisi Recaizade Ekrem’e aittir?

A) I ve II                          B) II ve III

C) II ve IV                        D) III ve V

E) I ve IV

 

7.     Ülkemizde yayımlanan ilk özel gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Tasvir-i Efkâr

B)    Hürriyet

C)    Tercüman-ı Ahval

D)    Ceride-i Havadis

E)    Takvim-i Vekayi

 

8.     Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döne­minde yazılmış bir tiyatro eseri değildir?

A)    Körebe

B)    Zavallı Çocuk

C)    Şair Evlenmesi

D)    Finten

E)    Kara Bela

 

9.     Romanın Batı hayranı tipi “Bihruz Bey”dir. Etrafına caka satmak, Avrupai giyinmek, arabayla dolaşmak ve Fransızca konuşmak onun en iyi yapabildiği şeylerdir.

Bu sözler Tanzimat romanlarından hangisiyle ilgilidir?

A)    İntibah

B)    Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

C)    Araba Sevdası

D)    Felatun Bey’le Rakım Efendi

E)    Sergüzeşt

 

10.   Edebiyatımızda natüralist etkilerin görül­düğü ilk roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Sami Paşazade Sezai – Sergüzeşt

B)    R. Mahmut Ekrem – Araba Sevdası

C)    Halit Ziya – Mai ve Siyah

D)    Nabizade Nazım – Karabibik

E)    H. Rahmi Gürpınar – Gulyabani

 

11.   Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tümüyle I. dönem Tanzimat sanatçıları verilmiştir?

A)    Ziya Paşa – Namık Kemal – Şinasi – Muallim Naci

B)    Nabizade Nazım – Recaizade Ekrem – Muallim Naci – S. Paşazade Sezai

C)    A. Mithat Efendi – A. Vefik Paşa – Namık Kemal – Ziya Paşa

D)    A. Vefik Paşa – Şinasi – S. Paşazade Sezai – Nabizade Nazım

E)    Şinasi – Namık Kemal – A. Mithat Efendi – A. Hamit Tarhan

 

12.   Ziya Paşa , Romantizmin  etkisindedir. En güçlü sesli vatan şairimizdir..

I                      II                                                                      III

Toplum için sanat ” ilkesine bağlıdır. Edebiyatımızda ilk edebi roman ona aittir.

IV                                                                               V

Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 CEVAPLAR

1 E

2 C

3 D

4 A

5 A

6 E

7 C

8 A

9 C

10 D

11 C

12 A