TDK’ye Göre Kesme İşaretinin Kullanıldığı Yerler Nelerdir?

KESME İŞARETİ (‘)

Kişi adları, soyadları vs. lakaplarına gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

 • Mehmet’in bu kadar ısrarcı olacağını hiçbi­rimiz tahmin edemedik.
 • Sait Halim Paşa’nın yalısını çok beğendim.

UYARI

Sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden biri bulunan özel adların yazımında kesme işaretinden önceki sert ünsüz yumuşamaz. Ancak söy­leyişte yumuşama olur

 • Ahmet’i de ziyaret edebiliriz.
 • Recep’e haber vermeyi unutmuşum.
 • Bosna-Hersek’in başkenti Sarajevo’dur.
 • Nurullah Ataç’ın bir denemesini okudum.

Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıkla­ma yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır.

 • Ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin (1611-1682) Seyahatname‘si oldukça meşhur­dur.
 • Yakup Kadri’nin (Karaosmanoğlu) roman­larında. Anadolu insanının eksik ve zayıf yönleri ön plana çıkmaktadır
 • Shakespeare’i (Şekspir) okumayı çok se­verdi.

Millet, boy, oymak adlarına gelen çekim ek­leri kesme işaretiyle ayrılır.

 • Ne mutlu Türk’üm diyene!
 • Antalya’ya bu  yıl  gelen  turistlerin  çoğu Rus’muş.

UYARI

Özel adlara gelen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme İşareti ile ayrılmaz.

 • Türklük
 • Mehmetler
 • Osmanlıya
 • Müslümanlıkta

Devlet adlarına gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

 • Büyük Selçuklu Devleti’nde iç isyanlar gö­rülür
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin dış ilişkileri gün geçtikçe gelişiyor.

Din ve mitoloji ile ilgili özel adlara gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

 • Muhammed’e ilk vahiy Cebrail’le gön­derildi.
 • Allah’ın zati ve subuti sıfatları vardır.
 • Budizm’de hayvanların    dokunulmazlığı esastır.
 • Zeus’un güç tanrısı olduğunu öğrenmiştim.

Kıta, nehir, deniz, göl, semt, bulvar, cadde gibi coğrafyayla ilgili yer adlarına gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

 • İnönü Caddesi’ni geçtikten sonra Ziya Gökalp Bulvarı’ndan sağa sapıyorsunuz.
 • Güneş batarken Van Gölü’nün seyrine du­yamazsınız.

UYARI

Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyle­yiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme İşareti kullanılır.

 • Boğaz’ın serin sularına salıvermişti ken­dini.
 • Hisar’ın her köşesi buram buram tarih kokuyor.

Gök bilimiyle ilgili adlara gelen çekim ekle­ri kesme işaretiyle ayrılır.

 • Samanyolu’nda parlayan bir yıldız olsam…
 • Güneş’e uzaklık bakımından ikinci sıradaki gezegen Venüs’tür.

Saray, köşk, han, kale, anıt gibi özel adlara gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

 • İshak Paşa Sarayı’nı Abdülhamit yaptır­mıştır.
 • Bilge Kağan Abidesi’nde  Türk  milletinin sosyal hayatıyla ilgili bilgiler vardır

Kitap, dergi, gazete ve sanat eseri adlarına gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

 • Sinekti Bakkal’ın Vehbi Dede’siyle okurun ufku genişliyor.
 • Onuncu Yıl Marşı’nı Cemal Reşit Rey bes­telemiştir.

Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve ge­nelge adlarına gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

 • Medeni Kanun’la birlikte kadınlara bazı hu­kuki haklar tanınmıştır
 • Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre eğitim herkese fırsat ve İmkân eşitliği sağlar.

UYARI

Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedil­diğinde bunlar büyük harfle yazılır ve çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır

 • Yeni Türk harfleri 1353 sayılı Kanun’la ka­bul edilmiştir.

Hayvanlara verilen özel adlara gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

 • Pamuk’u kucağına almış, seviyordu.
 • Karabaş’ı bahçede, asla kulübede göre­mezsiniz.

UYARI

Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına ge­len çekim ekleri kesmeyle ayrılmaz.

 • Bakanlar Kurulunun
 • Hacettepe Üniversitesinde

Kişi adlarından sonra gelen saygı sözle­rine getirilen çekim eklerini ayırmak için kullanılır.

 • Ahmet Bey’den tutun da Leyla Hanım’a ka­dar herkes törendeydi.
 • Köşkün zeytin bahçesinden Hasan Efendi’nin sorumlu olduğunu bilmiyor mu­sun?
 • Soru kitapçıklarını Melek Hanım’dan alabi­lirsiniz.

Kısaltmalara getirilen çekim eklerini ayır­mak için konur.

 • Türkiye’nin AB’ye üye olması sizce müm­kün mü?
 • Hastalığımdan dolayı bu yıl KPSS’ye gir­medim
 • TDK’nin yazım kılavuzu güncellenecekmiş.
 • TBMM’ye yapılan saldırı kınandı.

UYARI

Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üs işaretli kısaltmalar kesmeyle ayrılmaz. Bu tür kısaltmalarda ek noktadan ve üs işare­tinden sonra, kelimenin ve üs işaretinin oku­nuşuna uygun olarak yazılır.

 • dan
 • İng.yi
 • cm3e (santimetreküpe)

Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur.

 • Apartmanın 3’üncü katında oturuyor.
 • Sözleşmesi 2010’da sona erecek.
 • Kredinin %25’lik bölümü bu hafta veriliyor

Şiirde seslerin ölçü dolayısıyla düştüğünü göstermek için kesme işareti kullanılır.

 • Dertlenince durgun olur

Feleğine kırgın olur

Sevdiğine vurgun olur

Yâre koşar Karac’oğlan

(Karacaoğlan)

 • Ben yürürüm yane yane

Aşk boyadı beni kane

Ne akilem ne divane

Gel gör beni aşk n’eyledi

(Yunus Emre)

Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayır­mak için konur.

 • a’dan z’ye bütün eşyaları değiştirdiler.
 • Bu soruda x’in değerini bulmalısın.
 • Bu örnekte b’nin zamanla m’ye dönüştüğü görülmektedir
 • Aynı görevdeki bir sözcük C’deki cümlede de kullanılmıştır

UYARI

Akım, dönem, çağ adlarından sonra gelen ekler kesmeyle ayrılır.

 • Yahya Kemal   Beyatlı, Milli   Edebiyat Dönemi’nin ünlü şairidir.
 • Antik Çağ’dan kalan tarihî eserlerden biri de Kütahya Kalesi’dir.
 • Nedim Lale Devri’nin sembol sairidir.
 • New York Times Kurtuluş Savaşı’nı anla­tan bir yazı yayımladı.