Türk Edebiyatında Önemli Mesneviler ve Yazarları

Türk edebiyatında önemli mesneviler

Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacip
Garip-nâme Âşık Paşa
İskender-nâme Ahmedi
Vesiletü’n-Necât Mevlit Süleyman Çelebi
Hârname Şeyhi
Leylâ vü Mecnun Fuzuli
Mantıku’t – Tayr Gülşehri, Farsçadan çeviri
Hüsn ü Aşk Şeyh Galip
Hayriye Nâbi
Husrev ü Şirin Şeyhi
Rebâbnâme Sultan Veled

Konularına Göre Mesnevi Örnekleri ve Yazarları