9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı – 1. Ünite – Edebiyat, Edebiyat- Bilim İlişkisi, Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı – 1. Ünite – Edebiyat, Edebiyat- Bilim İlişkisi, Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi konusuyla ilgili ONLİNE TEST- ONLİNE SORU ÇÖZÜMÜ-3

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı - Edebiyat, Edebiyat- Bilim İlişkisi, Edebiyatın Güzel Sanatlar

 • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
 • Doğru sayısı: %%SCORE%%
 • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
 • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 • Dramatik sanatlar içinde yer alan ---- sanatçısı, gösteri sırasında temayı anlatmak için heceleri, kelimeleri, cümleleri değil beden hareketlerini kul­lanır. Sanatçı, izleyiciye anlatmak istediklerini yüz mimikleri, el-kol ve beden hareketleri ile ifade eder. Sözsüz bir sanat olarak  diğer dramatik sanatlar­ dan ayrılır. Beden hareketleri ve mimikler ile  ­evrensel bir dil  oluşturur. Bu nedenle "sessiz dil" ola­rak da anılır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
 • A) opera
 • B) bale
 • C) meddah
 • D) pandomim
 • E) trajedi
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 2
 • Nebile harp başlangıcında babasının hem yolda katık hem şehirde azık olur, masrafı azaltır diye  heybelerine kuru dut, cevizli sucuk, erik pestili dol­durarak İstanbul'a gidişini gayet iyi hatırlıyordu. Kasabadaki küçücük dükkanı için mal satın ala­cak, üç hafta sonra dönecekti. On altısına basmış, iyice boy atmış kıza, fırçalanmamaktan paslı ba­kır rengine çalan koca koca dişlerini gösterip sırı­ tarak "Sana da fistanluk getiririm!" demişti. Fakat aylar geçmiş, geri dönmemişti. Gönderdiği mek­tuplarda eski harflerle yazdığı için Nebile ortaoku­lun son sınıfında olduğu halde bunları mahkeme katibine okuturdu. İşlerinin bitmediğini, yeni işle­ re girdiğini bildiriyor, artık oraya yerleşmek, yakın­ da kendilerini aldırmak niyetinde olduğunu söy­lüyordu.
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?
 • A) Tarihi metin
 • B) Gazete çevresinde gelişen metin
 • C) Anlatmaya bağlı metin
 • D) Kişisel hayatı konu alan metin
 • E) Coşku ve heyecanı dile getiren metin
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 3
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç için­ deki edebiyat dönemi ile ilişkilendirilemez?
 • A) Ağırlıklı olarak sözlü ürünler verilmiş, hece öl­çüsüyle ve sade bir dille şiirler  söylenmiştir. (İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı)
 • B) İlk özel gazetenin yayımlanması bu dönemin başlangıcı kabul edilmiş, Batı edebiyatına ait edebi birçok ürünün ilk örnekleri verilmiştir. (Fecriati Edebiyatı)
 • C) Ulusal bir dil ve edebiyatın oluşturulması amaç­lanmıştır. (Milli Edebiyat)
 • D) Pek çok edebiyat topluluğu oluşmuş, çağdaş anlayışlar doğrultusunda birçok yenilik görül­müştür. (Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı)
 • E) Eserlerde süslü ve sanatlı bir dil kullanılarak bireysel konulara yönelinmiştir. (Servetifünun Edebiyatı)
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi görsel (plastik) sanat­lar içinde yer almaz?
 • A) resim
 • B) ebru
 • C) mimari
 • D) bale
 • E) heykel
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 5
 • Bir Yunan heykeli, bir Osmanlı seramiği, bir Uzak Doğu resmi farklı anlayışların ürünleridir. Fakat bu eserler hangi ulustan olursa olsun herkese etkileyici gelmekte, insanda bir beğeni duygusu oluşturmaktadır.
Bu parçada sanat eserinin hangi özelliği vur­gulanmak istenmiştir?
 • A) Evrensellik
 • B) Özgünlük
 • C) Kalıcılık
 • D) Öğreticilik
 • E) Yaratıcılık
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi dramatik (ritmik) sa­natlar içinde yer alır?
 • A) Edebiyat
 • B) Ebru
 • C) Müzik
 • D) Resim
 • E) Sinema
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 7
 • Bir tarihçi Tanzimat Dönemi'nde toplumsal yaşan­ tının Batı standartlarına göre nasıl  şekillendiğini araştırmaktadır. Bunun için öncelikle bu dönem­ de kaleme alınmış tarih kitaplarına  başvurur. Bun­ları yetersiz bularak yine bu dönemde yazılmış mektuplara, günlüklere, biyografilere ve anılara bakma ihtiyacı hisseder.
Tarihçinin bu tavrından yola çıkılarak aşağıda­ki genellemelerden hangisi yapılabilir?
 • A) Edebiyat ve tarih benzer temaları ele alan iki bilim dalıdır.
 • B) Edebiyatçılar çoğu zaman tarihçilerin görevi­ni üstlenir.
 • C) Edebiyatçılar bir tarihçi gibi kendinden önce­ki dönemlere de değinir.
 • D) Edebî eserde anlatılanlar tarihi gerçeklerle uy­gunluk içinde olmalıdır.
 • E) Edebiyat, tarih bilimine çeşitli şekillerde kay­naklık edebilir.
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 8
 • I. Bilgi vermek, tanıtmak, öğretmek amacıyla yazılan metinlerdir.
 • II. Kelimelerin ilk anlamlarıyla oluşturuldukların­ dan her okuyucuda aynı izlenimi bırakır.
 • III. Üslup ve anlatım kaygısı ön plandadır.
 • IV. Açıklayıcı ve tartışmacı anlatım türleri ağırlıklı olarak kullanılır.
 • V. Gerçekler, sanatçının dünya görüşüne göre yeniden kurgulanılarak anlatılır.
Öğretici metinlerle ilgili olarak yukarıdaki yar­gılardan hangileri yanlıştır?
 • A) I. ve II.
 • B) I. ve IV.
 • C) II. ve III.
 • D) III. ve V.
 • E) IV. ve V.
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 9
 • Edebiyat ürünlerinde her şey, insan açısından di­le getirilir. Dil, günlük konuşma dilinin iletişimsel sınırları dışına taşırılarak güzel duyusal tat ve ya­şantı verecek biçimde kullanılır. İnsan ve toplum gerçeğinin türlü yönleri bir seçme ve bir ayıkla­madan geçirilerek yansıtılır. Bütün bunlar, doğru­ dan, öğretici bir yolla değil; sezdirici, yaşatıcı bir yaklaşımla gerçekleştirilir.
Bu parçada edebiyatla ilgili olarak aşağıdaki­lerden hangisine değinilmemiştir?
 • A) Anlatmak istediğini dolaylı yolla söylediğine
 • B) Zamanının ötesine seslenebildiğine
 • C) İnsanı merkeze aldığına
 • D) Estetik olma amaçlandığına
 • E) Gerçek yaşamdan beslendiğine
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 10
Edebiyatla bilimin karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Edebiyatta güzel olma, bilimde faydalı olma önceliklidir.
 • B) Edebiyat duygulara, bilim duyulara hitap eder.
 • C) Edebiyatta öznellik, bilimde nesnellik hakimdir.
 • D) Edebiyat bireysel, bilim ortak akla dayanan bir üretimdir.
 • E) Edebiyatın tanımı ve sınırları varken bilim ta­nımlara ve sınırlara muhtaç değildir.
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 11
 • Babası Ertuğrul Gazi, hasta olalı beri, onun yeri­ ne uç işlerini çeviren oğlu Osman Bey, bir yere bir aklı eren salmak gerekince hep Kerim Çelebi'yi gönderiyordu. Bu sebeple, biraz safça olan Deli Balta, "Bey uyumakta... Bu ulaklık neyin nesi?" diye düşünmeden inanmış, ahırın sekisinden hop­layarak seğirtmişti. Bir yandan eğerli beklettiği ulak bineğinin üzengisini çözmeye çabalarken bir yandan merakla sordu: "Hayır mı, aman Kerim oğlum? Savaşçı mı toplamakta bizim arslan beyi­miz?"
Bu parçada öncelikle aşağıdaki bilimlerin han­gisinden yararlanılmıştır?
 • A) Sosyoloji
 • B) Tarih
 • C) Felsefe
 • D) Kimya
 • E) Psikoloji
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 12
 • Egzotik roman uzak ve yabancı ya da bilinmeyen ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan roman türü­dür. Bu romanlar gözlemlere dayanır. Egzotik ro­manlarda yazar, tanıttığı yeri veya anlattığı olayı ayrıntılı çevre tasvirleriyle birlikte verir. Dolayısıy­la bu tür romanlarda olayın gerçekleştiği mekan önemlidir hatta eserde kimi zaman mekana ait un­ surlar, kişilerin bile önüne geçer.
Bu parçaya göre yukarıda sözü edilen roman türünün özellikle aşağıdaki bilimlerden hangi­siyle ilişki içinde olması beklenir?
 • A) Felsefe
 • B) Tarih
 • C) Sosyoloji
 • D) Kimya
 • E) Coğrafya
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 13
 • Televizyonda "Bu kütüphane 24 saat dolup boşa­lıyor" haberini gördüğünüzü umarım. Bu durumu  Türkiye'deki bütün öğrenciler yaşıyor, onlara ola­ğan gelen bu durumun öğrenciler dışındaki seyir­cileri şaşırttığı kanısındayım. Çözmek için kafa yor­duklarını da düşünmek istiyorum. Öğrenciler ders çalışacak yer bulamadıkları için kütüphanelere gi­diyor. Aslında öğrencilerin başka çalışma alanla­rı olması, oralara gitmeleri, kütüphanelerde sıra beklememeleri gerekir. Şu an İstanbul'da yersiz­likten, kütüphane eksikliğinden bu izdiham yaşa­nıyor.
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?
 • A) Felsefı metin
 • B) Gazete çevresinde gelişen metin
 • C) Kişisel hayatı konu alan metin
 • D) Anlatmaya bağlı metin
 • E) Coşku ve heyecanı dile getiren metin
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 14
 • 1 Temmuz Haziran da bitti. Çalışmalarım hiç yeterli değil. Alanya'da Ergin Orbey'le Gönül'e rastladık. Bize gelindi. Onları otellerine götürürken girişteki bir kafeye uğradık. Baktık, Tunç Yalman da orda!  Alaaddin'in dekorasyonunu yapan Aysel'le birlik­ te. Tunç, Evcilik Oyunu'nu ilk defa 1963'te Şehir  Tiyatrosu'nda sahneye koymuştu. Muhsin Bey Tunç'u sever. Muhsin Ertuğrul oyun yazarı olarak beni  itek­lemeseydi bugün ben oyun yazarı değildim.
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?
 • A) Bilimsel metin
 • B) Gazete çevresinde gelişen metin
 • C) Göstermeye bağlı metin
 • D) Kişisel hayatı konu alan metin
 • E) Coşku ve heyecanı dile getiren metin
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 15
 • Minyatür, çok ince işlenmiş ve küçük boyutlu re­ simlere ve bu tür resim sanatına verilen addır. De­rinlik duygusuna yer verilmeyen; altın, gümüş, yal­dız ve sulu boya malzeme ile yapılan minyatür, genellikle bir metni açıklamak üzere kitaplarda yer aldığı gibi nakkaşların çalışmalarının bulunduğu özel albümlerde de toplanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen sanatla aynı sanat kolu içinde yer alır?
 • A) Edebiyat
 • B) Müzik
 • C) Tiyatro
 • D) Opera
 • E) Heykel
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.