9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı – 1. Ünite – Edebiyat, Edebiyat- Bilim İlişkisi, Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı – 1. Ünite – Edebiyat, Edebiyat- Bilim İlişkisi, Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi konusuyla ilgili ONLİNE TEST- ONLİNE SORU ÇÖZÜMÜ-2

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı - Edebiyat, Edebiyat- Bilim İlişkisi, Edebiyatın Güzel Sanatlar

 • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
 • Doğru sayısı: %%SCORE%%
 • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
 • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 • Maddeye biçim veren sanatlara ---- sanatlar, se­se ve söze biçim veren sanatlara ---- sanatlar, in­san hareket ve davranışlarına biçim veren sanatlara ise ---- sanatlar denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
 • A) dramatik - fonetik - plastik
 • B) plastik - dramatik - fonetik
 • C) fonetik - dramatik - plastik
 • D) plastik - fonetik - dramatik
 • E) dramatik - plastik - fonetik
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 2
 • Edebiyat sözcüğü, ---- "görgü, terbiye" anlamındaki "edeb" sözcüğünden türetilmiştir. Edebiyat sözcüğü ilk kez --- Dönemi'nde kullanılmaya başlanmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
 • A) Arapça - Tanzimat
 • B) Farsça - Tanzimat
 • C) Arapça - Cumhuriyet
 • D) Fransızca - Cumhuriyet
 • E) Farsça - Servetifünun
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 3
 • Edebiyatın yaşamı anlamlı kılan yönü de gerçek karşısındaki tutumundan gelir. Yazar ya da ozan algıladığı gerçeği kendi iç dünyasında değiştirir, onu yeniden oluşturarak ona eşi benzeri olmayan bir renk verir.
Bu parçada edebiyatın hangi özellikleri vurgu­lanmak istenmiştir?
 • A) Kurgusallık - özgünlük
 • B) Evrensellik - yalınlık
 • C) Tutarlılık - kalıcılık
 • D) Ulusallık - şaşırtıcılık
 • E) Yenilikçilik - etkileyicilik
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde oluşan metin türlerinden biri değildir?
 • A) Mülakat
 • B) Dram
 • C) Karagöz
 • D) Roman
 • E) Manzum hikaye
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisi metinlerin sınıflandırıl­masında kullanılan ölçütlerden biri değildir?
 • A) Yararlanılan kaynaklar
 • B) Hedef kitleler
 • C) Yazılış amaçları
 • D) Gerçeklikle ilişkileri
 • E) Kullanılan anlatım biçim ve teknikleri
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 6
 • Edebiyat çatısı altında yer alan ürünler, toplumların inanç, yaşayış tarzı ile duygu ve düşüncelerini açığa çıkarır. Bunun dışında, insanlar arasındaki ilişki, din, mitolojik değerler, davranış biçimleri de edebiyata yansıyarak yer bulur.
Bu parçadan yola çıkılarak edebiyatın aşağı­daki bilim dallarından hangisiyle karşılıklı bir etkileşim içinde olduğu söylenebilir?
 • A) Felsefe
 • B) Tarih
 • C) Sosyoloji
 • D) Kimya
 • E) Psikoloji
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 7
Sanat metinleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 • A) Okuyanların yeni ve farklı anlamlar çıkarması­na elverişlidir.
 • B) Anlam yüzeyde ve görünür değil, daha derin­lerdedir.
 • C) Sözcüklerin yan ve mecaz anlamlarından yo­ğun olarak yararlanılır.
 • D) Okurda sanatsal zevk uyandırmak ve onu et­kilemek amaçlanır.
 • E) Nesnel bir anlatım egemendir, kişisel yorum ve değerlendirmelerden kaçınılır.
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangileri, aynı sanat ko­lu içinde yer alır?
 • A) Bale - müzik
 • B) Sinema - edebiyat
 • C) Mimari - resim
 • D) Tezhip - opera
 • E) Tiyatro - minyatür
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatını dö­nemlere ayırmada etkili olan unsurlardan biri değildir?
 • A) Dini yaşam
 • B) Ekonomik değişimler
 • C) Dildeki değişimler
 • D) Kültürel anlayış
 • E) Sanat anlayışı
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 10
 • Duygu ve düşünceleri, insan ruhunda ürpertiler uyandıracak biçimde dile getiren metinlerdir. Dilin anlam, ses ve ritim ögelerini belli düzen içinde kullanır. Bir olayı ya da bir duygusal ve düşünsel deneyimi, yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaş­mış bir biçimde ifade etme sanatı olarak tanımla­nabilir.
Bu parçada sözü edilen metin türü aşağıdaki­lerden hangisidir?
 • A) Kişisel hayatı konu alan metinler
 • B) Gazete çevresinde gelişen metinler
 • C) Göstermeye bağlı metinler
 • D) Anlatmaya bağlı (öyküleyici) metinler
 • E) Coşku ve heyecanı dile getiren metinler
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 11
 • ---, dramatik sanatlar içinde değerlendirilirken ----, görsel sanatlar içinde değerlendirilir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakile­rin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
 • A) Tiyatro - edebiyat
 • B) Dans - mimari
 • C) Resim - opera
 • D) Heykel - ebru
 • E) Müzik - orta oyunu
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.