9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı – 1. Ünite – Edebiyat, Edebiyat- Bilim İlişkisi, Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı – 1. Ünite – Edebiyat, Edebiyat- Bilim İlişkisi, Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi konusuyla ilgili ONLİNE TEST- ONLİNE SORU ÇÖZÜMÜ

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı - Edebiyat, Edebiyat- Bilim İlişkisi, Edebiyatın Güzel Sanatlar

 • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
 • Doğru sayısı: %%SCORE%%
 • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
 • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerin hangisi edebiyatla ilgili olarak söylenemez?
 • A) Kullandığı malzeme bakımından müzikle aynı sanat dalı içinde yer alır.
 • B) Güzellik kaygısı ön plandadır.
 • C) Bireysel ve öznel bir tutumun sonucunda oluşur.
 • D) Anlatılanlar tamamen hayal ürünüdür, gerçek yaşamla ilişkilendirilemez.
 • E) Müzik, sinema, tiyatro gibi çeşitli sanat dalla­rına katkı sağlar.
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 2
Bir manzara ile o manzarayı konu alan resim ara­sında fark vardır. Biri olandır, diğeri olanı  kişinin yorumuna, algısına, zevkine, anlatım biçimine ve içinde bulunduğu her türlü duruma göre  değişti­rerek yeniden ortaya koyduğu şeklidir. Yani sanat, doğanın olduğu gibi aktarımı değil, sanatçı tara­fından yorumlanıp değiştirilmiş formudur.
 • Bu parçada sanat eserinin hangi özelliği vur­gulanmak istenmiştir?
 • A) Etkileyicilik
 • B) Özgünlük
 • C) Kalıcılık
 • D) Öğreticilik
 • E) Yaratıcılık
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 3
Edebiyat diğer güzel sanat dallarından, ---- ve ---­ bakımından ayrılır.   Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakile­rin hangisinde verilenler getirilmelidir?
 • A) özgün olması - etkileme gücü
 • B) ulaştığı kitle - oluşum süreci
 • C) yararlandığı kaynaklar - iletisi
 • D) ele alınan konular - hayata bakışı
 • E) kullanılan malzeme - kendisini ifade ediş tarzı
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 4
 • Güzel sanatlar, sanatçının kullandığı malzemeye göre sınıflandırılır.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki sanat-kullanılan malzeme eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
 • A) Edebiyat - dil
 • B) Resim - boya
 • C) Heykel - taş
 • D) Ebru - ahşap
 • E) Müzik - ses
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde ge­lişen metin türlerinden biri değildir?
 • A) Makale
 • B) Eleştiri
 • C) Biyografi
 • D) Deneme
 • E) Röportaj
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı var­dır?
 • A) Güzel sanatların gayesi, güzelliği ifade etmek ve yorumlamaktır.
 • B) Sanat eserinin anlamını, sanatçı belirler; esere bu anlam dışında bir anlam yüklenemez.
 • C) Sanat, tüm insanların ortak duygu ve düşün­celerine seslenen, evrensel bir nitelik taşır.
 • D) Edebiyat ve müzik, aynı sanat kolu içinde yer alır.
 • E) Yağlı, sulu ya da kuru boyalarla bir zemin üze­rine çizgiler çizme ve boyama suretiyle yapılan sanata resim denir.
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 7
 • I. Arap ve Fars edebiyatının etkisinde gelişmiştir.
 • II. Yabancı sözcük ve tamlamalara yer verilmiş, sanatlı bir dil kullanılmıştır.
 • III. Şiirde aruz ölçüsü tercih edilmiştir.
 • IV. Halktan kopuk, soyut bir edebiyat oluşturul­ muştur.
Yukarıda özellikleri verilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Divan Edebiyatı
 • B) Halk Edebiyatı
 • C) Servetifünun Edebiyatı
 • D) Millı Edebiyat
 • E) Tanzimat Edebiyatı
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 8
 • Jules Verne, Deniz Altında Yirmi Bin Fersah adlı eserinde denizaltı ve oksijen tüpünün henüz bi­linmediği bir dönemde, okyanus diplerinde geçen olayları anlatmış, gelecekteki bilimsel gelişmele­rin birçoğunu en ince ayrıntısıyla öngörmüştür.
Bu açıklamada edebiyatın hangi özelliği üze­rinde durulmuştur?
 • A) Diğer sanat dallarıyla ilişki içinde olması
 • B) Bilim dallarına kaynaklık yapması
 • C) Çağının sorunlarına değinmesi
 • D) Sosyal gelişmelere duyarlı olması
 • E) Birikim ve tecrübenin ürünü olması
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 9
 • Bazı sanatçılara göre edebiyat, dünyaya tutulmuş bir aynadır; toplumu olduğu gibi yansıtır. Dolayı­sıyla da insanı, yaşamı açıklar. Yine bu şekilde dü­şünen sanatçılara göre edebiyat yapıtı topluma ayna olmakla yetinmemeli, toplumsal ya da siya­ sal açıdan insanları bilinçlendirmelidir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat anlayışına göre edebi yapıtlarda bulunması gereken özel­likler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 • A) Kalıcılık - etkileyicilik
 • B) Evrensellik - özgünlük
 • C) Gerçekçilik - öğreticilik
 • D) Özgünlük - gerçekçilik
 • E) Öğreticilik - kalıcılık
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 10
 • Okuduğumuz romanlar, öyküler, şiirler, seyrettiği­miz filmler, oyunlar; dinlediğimiz müzik parçaları bizi bireyselliğin dışına çıkarır. Bütünleştirir baş­kalarıyla. Kendi kabuğumuzun, kendi evrenimizin dar sınırlarından kurtarır; başka kişilerin iç dünya­larını bize açar.
Bu parçada edebiyatın hangi işlevi üzerinde durulmaktadır?
 • A) İnsana yaşam gerçeklerini değiştirme olana­ğı sağlamak
 • B) Toplumlar arasında bir uzlaşı ve birliktelik oluş­turmak
 • C) Başkalarının yaşantılarını tanıtarak insan ya­şamını zenginleştirmek
 • D) İnsanların hayal gücünü geliştirmek
 • E) İnsana daha iyi, daha erdemli olmanın yolla­rını öğretmek
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 11
Japonya'ya atılan atom bombasının insanlar üzerinde yıkıcı etkilerini, yaşanan ruhsal çökü­şü anlatmak isteyen bir yazarın özellikle han­gi bilimlerden yararlanması gerekir?
 • A) Felsefe - tıp
 • B) Tarih - psikoloji
 • C) Coğrafya - sosyoloji
 • D) Psikoloji - biyoloji
 • E) Sosyoloji - antropoloji
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.