9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 83

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 83. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Nazım Biçimi

Şiirin nazım birimi, ölçüsü ve uyak örgüsüne göre kazandığı biçimsel özelliklerin genel adıdır.

Türk Şiirinde Kullanılan Nazım Biçimleri

I. Halk Şiiri

II. Divan Şiiri

III. Batı Etkisindeki Türk Şiiri

Anonim Halk Şiiri

Mâni, Türkü

Âşık Tarzı Halk Şiiri

Koşma, Semai, Varsağı,

Destan

Beyitlerle Kurulanlar

Gazel, Kaside, Mesnevi,

Kıt’a, Müstezat

Bentlerle Kurulanlar

Tuyuğ, Rubai, Murabba, Şarkı,

Muhammes, Terkibibent,

Terciibent

Sone, Terzarima, Triyole,

Balat, Serbest nazım

Nazım Türü

Bir şiirin işlediği konuya göre aldığı isimdir. Şiirin nazım biçimi belirlenirken şekline ait özellikler (nazım birimi, kafiye düzeni, ölçü vb.), nazım türü belirlenirken içerik (konu, tema vb.) esas alınır.

Türk Şiirinde Kullanılan Nazım Türleri

I. İslamiyet Öncesi Türk Şiiri

II. Halk Şiiri

III. Divan Şiiri

Sagu, Koşuk, Destan

Âşık Tarzı Halk Şiiri

Güzelleme, Koçaklama,

Taşlama, Ağıt

Anonim Halk Şiiri

Ninni , Ağıt

Dinî-Tasavvufi Halk Şiiri

İlahi, Nefes, Deme, Nutuk,

Şathiye, Devriye

Tevhit , Münacaat, Naat,

Mersiye, Methiye, Hicviye,

Fahriye

 

Tevhit , Münacaat, Naat,

Mersiye, Methiye, Hicviye,

Fahriye

 Metni Anlama ve Çözümleme

1. Yayla Dumanı adlı şiirin temasını belirleyiniz. 

            Tabiat ,doğa 

2. Şiirdeki betimlemeler resim sanatıyla nasıl ilişkilendirilebilir? Açıklayınız.

            Resimle gösterilen güzelliklerin kalem yazıya aktarılmasıdır betimleme. Betimleme yazarın dış dünyayı , iç özellikleri kaleme aldığı özelliktir. Aralarında doğrudan bir ilişki vardır. 

3. Güzelin saçı ve gözleriyle yayla dumanı arasında nasıl bir ilişki kurulmuştur? Açıklayınız. 

            Yayla dumanı her yere yayıldığında güzelin saçı ve gözlerine de girecektir. Aslında burada sevgiliyle kavuşmayı dile getirmiştir. 

 4. Son dörtlükte şairin yayla dumanının içinde kaybolma isteği ile duygu dünyası arasındaki ilişkiyi açıklayınız.