Anlatım Bozukluğu – 1

ANLATIM BOZUKLUĞU- 1

1.      Tatilde memlekete gidip, yeni doğan ağabeyimin oğlunu görmek istiyorum.

Bu   cümledeki   anlatım   bozukluğu   aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A)   “Tatilde” sözcüğü atılarak

B)   “ağabeyimin” sözü “yeni doğan” sözünden ön­ce kullanılarak

C)   “memlekete” sözü “tatilde” sözünden önce kul­lanılarak

D)   “istiyorum” sözü yerine “umuyorum” sözü geti­rilerek

E)   “yeni doğan” sözü atılarak

 

2.  O bir filminde “Anne, babama söyle beni Vecihi’ye  vermezse kendimi

I                    II          III                  IV                                         V

intihar edeceğim” diyordu.

 

Bu cümledeki altı çizili sözlerden hangisi çıka­rılırsa cümlenin anlamında daralma olmaz?

A)   I.          B)   II.         C)  III.        D)  IV.       E)  V.

 

3.      Belki de bu gidişle kesin sen benden önce evlene­ceksin.

Bu  cümledeki  anlatım   bozukluğunun   nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Aynı anlama gelen sözcüklerin  birlikte kulla­nılması

B)   Mantıksal tutarsızlık

C)   Bir sözün yanlış yerde kullanılması

D)  Anlamca  çelişen  sözcüklerin  birlikte  kullanıl­ması

E)   Özne yüklem uyuşmazlığı

 

4.      Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde  anlatım  bo­zukluğu vardır?

A)   Onunla bir arkadaş toplantısında tanıştık.

B)   Gölün çevresindeki büyük çam ağaçları görül­meye değerdi.

C)   Kış  mevsiminde  yaşanan  hava   kirliliğine bir çözüm bulunamadı.

D)   Küçükken dağlardan yansıyan sesimden kor­kardım.

E)   Bütün işlerini bitirdikten sonra yemeği hazırla­maya karar verdi.

 

5.      Aşağıdaki  cümlelerin  hangisinde anlatım  bo­zukluğu vardır?

A)   Bu yılki ürünlerin bir kısmını bir yardım kuru­muna bağışlamayı düşünüyor.

B)   Ezilen insanların daha az ezilmemelerini ön­lemeyi ilke edinmişler.

C)   Arkadaşlarla toplanıp konuyu bütün ayrıntıla­rıyla görüştük.

D)   Çevresindeki insanlara tepeden bakan tavrıyla ün salmıştı.

E)   İnsanların çoğu bu tür olayları seyretmeye me­raklıdır.

 

6.      Aşağıdaki   cümlelerin   hangisinde   bir  anlatım bozukluğu vardır?

A)   Sınava çok az bir zaman kaldığı için mecburen çalışmak zorundayım.

B)   O yaz Akdeniz sahillerinde inanılmaz bir tatil yaşadım.

C)   Çocukların çevre ile ilgili bilgilendirilmeleri şart­tır.

D)   Ailelerin bu konuya büyük bir hassasiyetle yak­laşmaları gerekir.

E)   Bu yılki festivale çeşitli sanatçılarda katılacak­mış.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen sözler, gereksiz yere bir arada kullanıl­mıştır?

A)   Ülkemizdeki ormanlar azaldığı için hava kirliliği artıyor.

B)   Düğün belli olmayan herhangi bir tarihe ertele­nince damat adayı sinirlendi.

C)   Geçen günleri özlemle anıyor adeta o günlere dönmek istiyordu.

D)   Seni burada gördüğüm için çok mutluyum.

E)   Mutlaka düğüne birlikte gitmiş olabilirler.

 

8.      Aşağıdaki   cümlelerin    hangisinde   altı   çizili sözcük gereksiz kullanılmıştır?

A)   Babam ve annem bir yere bensiz gitmekten zevk almazlar.

B)   Bu   Pazar   arkadaşlarımla   birlikte   sinemaya gitmeyi düşünüyoruz.

C)   Liderlik herkesin işi değildir.

D)   Evi çok iyi bir yerden kiraladıkları için kirasıfazlaydı.

E)   Söylenenleri dikkatlice dinliyor ve her söylene­ni yerine getiriyor.

 

9.      Eve vardığında akşam olmuştu; sanki    o günü hiç  yaşamamış gibiydi.

I                                       II          III        IV          V

Bu   cümlede   altı   çizili   sözcüklerden   hangisi gereksiz kullanılmıştır?

A)   I.           B)   II.         C)  III.        D)  IV.       E)  V. 

10.   Öğrencinin durup durup ikide bir yanındaki arka­daşını rahatsız etmesine öğretmen sinirlendi.

Bu   cümledeki   anlatım   bozukluğu   aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A)   “Öğrencinin” yerine “öğrenci” sözü getirilerek

B)   “durup durup” sözü atılarak

C)   “durup durup” sözünün yerine “sık sık” sözü getirilerek

D)  “Öğretmen” sözcüğü atılarak

E)   “sinirlendi” sözcüğü yerine “kızdı” sözcüğü ge­tirilerek

 

11. Aynı anlama gelen birden çok sözcüğün gereksiz yere bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur. Bir kavramın Türkçesiyle yabancısının birlikte kullanılması bu türden bir anlatım bozuklu­ğudur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklama­da belirtilen türde bir anlatım bozukluğu var­dır?

A)   Arif Bey’in yüreğindeki sıkıntı gün geçtikçe büyüyordu.

B)   Uzun zamandır arkadaşlarına ulaşmak onlarla sohbet etmek istiyordu.

C)   Bazı gümüş takılarının tamir ve onarımı için gümüşçüye gidecekti.

D)   Diğerlerinden farklı olmaya çalıştıkça kendin­den de uzaklaşıyordu.

E)   Beni böyle rahatsız eden bir duygunun esiri olmak istemiyorum.

 

12.   Çok çalışsa bile ders çalışmaktan bıkmaz; fakat oldukça başarılı bir öğrencidir. Bu cümledeki anlatım  bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)   Özne yüklem uyuşmazlığından

B)   Aynı anlama gelen sözcüklerin kullanılmasın­dan

C)   Gereksiz yere bağlaç kullanılmasından

D)  Yükleminin geniş zamanlı olmasından

E)   Anlamca  çelişen  sözcüklerin  birlikte  kullanıl­masından

 

13.   Aşağıdaki cümlelerin hanginde “yaklaşık” sözü gereksizdir?

A)   Bu elbiseyi dikmek için yaklaşık üç metre ku­maş almalısınız.

B)   Tatilde yaklaşık beş yüz kişiye konser verecek.

C)   Sepetin  içindeki  yumurtalardan  yaklaşık beş altı tanesi kırılmış.

D)   Yaklaşık üç gündür su bile içmeden yatıyor.

E)   Bütün bu sıkıntılar yaklaşık bir hafta sonra so­na erecek.

 

14.   Bu koca dünyada beni ancak ve sadece sen an­larsın.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)   Bağlacın yanlış kullanılmasından

B)   Gereksiz sözcük kullanılmasından

C)   Çelişen sözcüklerin birlikte kullanılmasından

D)   Edatın yanlış kullanılmasından

E)   Ek fiil eksikliğinden

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bo­zukluğu vardır?

A)  Aşık Veysel, şiirlerini yalın bir Türkçe ile söy­lemiştir.

B)   Toplumsal konuları işleyen sanatçılar daha çok seviliyor.

C)  Ahmet Hamdi Tanpınar’la ilk kez Bursa’da ta­nışmıştık.

D)   Ahmet   Haşim   şiirlerinde   toplumsal   sorunlar üzerinde durmamıştır.

E)   Sanatçının, öncelikle insanı ele alması gerekir.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük çıkarılırsa cümlenin anlamında daralma olur?

A)   Yeni aldığı ayakkabıları bu sabah ayağına giy­di.

B)   Köyünü   uzun   yıllardır  görmediğinden   oraya gitmeye karar verdi.

C)   Her konuda yalnız tek başına karar vermeye alışıyor insan.

D)   Bir süre önce aldığı parayı geri iade etmesini bekliyoruz.

E)   Konuşmasını açık, akıcı ve etkileyici bir şekilde sürdürdü.

CEVAPLAR

1    B

5    B

9      C

13   C

2    E

6    A

10    B

14   B

3    D

7    B

11   C

15   C

4    D

8    B

12   C

16   E

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.