Tanzimat Edebiyatı – 15 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Testleri)

TANZİMAT EDEBİYATI –  15

1.  –    Fikirleriyle yenilikçidir, şiirlerini Divan şiiri üslubuyla yazmıştır.

–    Şiir ve inşa isimli makalesinde Halk şiirinin bizim gerçek şiirimiz olduğunu, yazı dilimizin halkın konuşma dilini temel alması gerektiği­ni savunur.

–    Sade dili savunur; fakat Arapça ve Farsça ke­lime ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanır.

–     Harabat isimli Divan şiiri antolojisinde Şiir ve İnşa makalesindeki fikirlerinin tam tersi­ni söyler.

Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Şinasi 

B) Namık Kemal

C) Şemsettin Sami

D) Ziya Paşa

E) Ahmet Mithat Efendi

 

2.             I.    Macera-yı Aşk

II.    Finten

III.   Eşber

IV.   Makber

V.   Sahra

Yukarıda adları verilen eserlerin yazarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Nabizade Nazım

B)   Ziya Paşa

C)   Muallim Naci

D)   Sami Paşazade Sezai

E)   Abdülhak Hâmit

3.  Tanzimat edebiyatıyla, Batı edebiyatı tekniğine uygun birçok edebi türün ilk eserleri kaleme alınmıştır. Şinasi’nin yazdığı — adlı oyun biz­deki ilk tiyatro eseri sayılır. Yusuf Kâmil Pa­şa’nın — adlı eseri ise ilk çeviri roman özelliği­ni taşır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)   Sahra, Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

B)   Şair Evlenmesi, Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

C)   Şair Evlenmesi, Telemak

D)   Keşanlı Ali Destanı, Cezmi

E)   Yaprak Dökümü, Telemak

 

4.             I.    Recaizade Mahmut Ekrem

II.    Abdülhak Hâmit Tarhan

III.   Muallim Naci

Yukarıdaki sanatçıların ortak özelliği aşağı­dakilerden hangisidir?

A)   Şiirlerini hece ölçüsüyle yazmaları

B)   “Sanat için sanat” anlayışına bağlı olmaları

C)   Sadece roman türünde eser vermeleri

D)   Romantizm akımının etkisinde kalmaları

E)   Fransız şairlerinden yaptıkları çevirileriyle tanınmaları

5.     Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın II. dö­nem sanatçılarının özelliklerinden biri değil­dir?

A)   Realist akımdan etkilenmeye başladılar.

B)   Dilin sadeleşmesi anlayışını terk edip, ağır bir dille eserler yazdılar.

C)   Divan edebiyatına karşı  Batı edebiyatını savundular.

D)   Şiirin konusunu genişletip metafizik konula­rı şiire soktular.

E)   “Sanat, toplum için yapılmalıdır.” görüşünü benimsediler.

 6.     Aşağıdakilerden hangisi farklı türde yazıl­mış bir eserdir?

A)   Cezmi

B)   Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

C)   Felatun Bey’le Rakım Efendi

D)  Araba Sevdası

E)   Harabat

7.   Türk edebiyatı romanla ilk defa Yusuf Kâmil Paşa’nın  (I) Fenelon’dan yaptığı tercüme olan Telemak (II)  ile tanışır. Yerli ilk roman Sami Paşazade Sezai’nin  (III) Taaşsuk-ı Talat ve Fitnat (IV)  adlı eseri kabul edilir. İlk edebi roman ise Namık Kemal’in İntibah(V) adlı eseridir.

Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisin­de bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I.          B) II.         C) III.        D) IV.        E)V.

8. “Sanat, toplum içindir.” anlayışını benimsemiş­tir. Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklılık­ları ortadan kaldırıp vatan, millet, özgürlük, kö­lelik, cariyelik gibi birtakım kavramları kullan­maya başladılar. Bu dönem sanatçıları Divan edebiyatına karşı çıkmış, onu acımasızca eleş­tirmişlerdir. Fransız edebiyatının örnek alındığı, özellikle klasisizm ve romantizmin etkisinin gö­rüldüğü — edebiyatı bizim için yeni bir başlan­gıç olmuştur.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşa­ğıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tanzimat Dönemi 

B) Servet-i Fünun

C) Cumhuriyet Dönemi 

D) Fecr-i Âti

E) Halk edebiyatı

9. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemin­de çıkarılan gazetelerden biri değildir?

A) Ceride-i Havadis

B) Tasvir-i Efkâr

C) Tercüman-ı Ahval

D) Defter-i Amal

E) Muhbir

10. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı ve onun­la ilgili karşısında verilen bilgilerde yanlışlık söz konusudur?

A)   Recaizade Mahmut Ekrem: Realizm tesiriyle “Araba Sevdası”      adlı romanı yazmıştır.

B)   Abdülhak Hamit Tarhan:Şair-i azam unvanıyla tanınır; “ölüm” özellikle işlediği konudur,  “Makber” adlı eseri vardır.

C)   Nabizade Nazım: Edebiyatımızda ilk köy romanı olarak bilinen “Karabibik”in yazarıdır.

D)   Sami Paşazade Sezai: Dil alanındaki eserleriyle tanınır, “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat” onun eseridir.

E)   Muallim Naci: Recaizade Mahmut Ekrem’le yaptığı tartışmalarla tanınır, “Islahat-ı Edebiyye” adlı eseri vardır.

11.      İlk gazete 1831’de çıkarılan Takvim-i Vakayi‘ (I) dir. Daha sonra ise Ceride-i Havadis  (II) onu izler. İlk özel gazete ise Şinasi ve Agâh Efendi’nin birlikte çıkardıkları Tasvir-i Efkâr‘dır.  (III) Daha sonra onları

Şinasi’nin çıkardığı Tercüman-ı Ahval (IV)  izlemiştir.

Yukarıdaki parçada bilgi yanlışlığını gider­mek için numaralanmış bölümlerden hangi­leri yer değiştirmelidir?

A) I. ve II.               B) I. ve III.               C) II. ve III.

D) II. ve IV.                             E) III. ve IV.

 CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

D

E

C

B

E

E

C

A

D

D

E