Türk Dili ve Edebiyatı-TYT/AYT Kaynak Sitesi

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 10

BATI EDEBİYATI VE FİKİR AKIMLARI – 10

1.     Aşağıdakilerden hangisi eski Yunan edebi­yatı sanatçılarından biri değildir?

A)       Sappho

B)       Aiskylos

C)       Homeros

D)       Aisophos

E)       Vergilius

BU TESTİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

2.     Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

A)        Realizm ve natüralizm akımlarında sanatçı, eserlerinde kişiliğini gizlemez.

B)        Natüralizm dendiğinde akla ilk gelen isim Fransız yazar Emile Zola’dır.

C)        Klasisizm akımı eski Yunan ve Latin edebi­yatlarını örnek almıştır.

D)       Klasisizm akımının temsilcilerinden olanLa Fontaine, “fabl”lartyla tanınır.

E)        Parnasizm akımı, adını eski Yunan’da il­ham perilerinin oturduğuna inanılan “Par­nas” adlı dağdan alır.

 

3.     Yapıtlarında sadece seçkin, üst tabakadan kahramanlara yer veren sanatçıları hep eleştir­dim. Bence sanatçı ideal insana değil, acayip, gülünç, kaba, çirkin, kötü yönleri de olabilen, güzellikleri yanında bu özellikleri de taşıyan in­sana yer vermelidir. Sanatçı, tabiatta ve hayat­ta ne kadar zıt şey varsa hepsini sanata getir­meli, iyi, kötü, ak-kara çatışması doğrultusunda eserini yazmalıdır. “Üç Silahşörler”, saydığım bu özelliklerin hepsini barındırdığından en be­ğendiğim romandır.

Böyle düşünen biri aşağıdaki edebi akımlar­dan hangisinden söz ediyor olabilir?

A)        Klasisizm

B)        Romantizm

C)        Realizm

D)       Parnasizm

E)        Futurizm

 

4.   Aşağıdakilerden hangisi klasisizm için söy­lenemez?

A)   Eski Yunan ve Latin edebiyatını örnek al­mıştır.

B)   Sanatçı, eserlerinde kimliğini, kişiliğini giz­lemez.

C)   17. yüzyılda başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa’ya yayılmıştır.

D)   Düşüncelere akıl ve sağduyu egemendir.

E)   Sadece soylu ve seçkin insanları ele alır.

5. “Balzac, Gustave Flaubert, Tolstoy”

Yukarıda adları verilen sanatçıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Aynı ulustan sanatçılar olmaları

B)Hem roman hem tiyatro türünde eserler vermeleri

C)Eserlerinde hayal gücünü ve duyguları ön planda tutmaları

D)Aynı edebi akımdan etkilenmeleri

E)Romanı bir deney aracı, sanatçıyı da bilim adamı kabul etmeleri

6. Sefiller’de insanın düşüşünü ve yükselişini, Ga­riot Baba’da fedakârlık ve nankörlüğü, Robin­son Crusoe ‘da tek başına da olsa insanın ba­şarma çabasını görüp yaşam deneyimlerimiz çoğalır.

Bu parçada adı geçen üç eserin yazarları aşağıdakilerden hangileridir?

A)        Victor Hugo – Balzac – Daniel de Foe

B)        Lamartine – Gustave Flaubert – Stendhal

C)        Alphonse Daudet – Moliere – Cervantes

D)       Cengiz Aytmatov – Ernest Hemingway –Gogol

E)        Goncourt Kardeşler -La Bruyere– Turgenyev

 

7.    Aşağıdaki sanatçı-akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)        Baudelaire – sembolizm

B)        Stendhal – realizm

C)        Schiller – romantizm

D)       Emile Zola – romantizm

E)        Racine – klasisizm

8.    Genellikle edebiyat akımları birbirini beğenme­diği, eleştirdiği yönüyle gündeme gelir. Duygu­lara önem veren romantizm, (I)  akıl ve mantığı ön plana çıkaran klasisizme (II)  tepki olarak doğmuştur. İnsanı bir laboratuvar malzemesi ola­rak gören natüralizm, (III)  açıklık ilkesine bağlı kalan sembolizm,  (IV) geleneği reddeden fütürizm  (V) hep bir tepki kökenlidir.

Parçada altı çizili kelimelerden hangisi bilgi yanlışlığına sebep olmuştur?

A)l.          B)ll.         C) III.        D) lV.       E) V.

9.  Romantizm akımı klasisizme tepki olarak doğ­muştur. Romantik sanatçılar, hayal ve duyguyu ön planda tutmuş, eserlerinde duygu ve düşün­celerini coşkuyla dile getirmişlerdir. “Cromwell, Monte Kristo Kontu, Graziella” bu akımın tem­silcileri kabul edilen sanatçılar tarafından yazıl­mış eserlerdir.

Parçada adı geçen eserler aşağıdakilerin hangisinde sıralanan yazarlara aittir?

A)   Victor Hugo – A. Dumas – Lamartine

B)   A.de Musset – A. Dumas – Chateaubriand

C)   Victor Hugo – A.de Vigny – A. Dumas

D)   J.J Rousseau – Lamartine – Victor Hugo

E)   George Sand – Victor Hugo – Lamartine

10. Realizm akımının şiire uyarlanmış şeklidir. Ro­mantizmin aşırı duygusallık Özelliğine karşı po­zitivizmin etkisiyle şiirde nesnellik görüşünü be­nimser. Eski Yunan ve Latin edebiyatına ilgi duymuş; Hint, Mısır gibi ülkelerin doğal görün­tüleri ve kültürlerini ele alarak şiire egzotik bir hava katmıştır. “Sanat sanat içindir.” görüşünü benimsediği için şiirde dil ve biçim kusursuzlu­ğu önemlidir.

Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Sürrealizm

B)       Sembolizm

C)       Parnasizm

D)       Natüralizm

E)       Klasisizm

11.   Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, farklı bir akımın temsilcisidir?

A)       Tolstoy

B)       Victor Hugo

C)       E. Hemingvay

D)       C. Dickens

E)       Balzac

12. Aşağıdakilerden hangisi Latin edebiyatı sa­natçılarından biri değildir?

A)       Çiçero

B)       Theokritos

C)       Terentius

D)       Virgilius

E)       Horatius

  

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

E A B B D A D D A C B B

 

Bunları da gezebilirsin.

Postmodernizm Özellikleri, Edebiyattaki Yansımaları, Yazarları…

POSTMODERNİZM