Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 17

BATI EDEBİYATI VE FİKİR AKIMLARI – 17

1. Konular eski Yunan ve Latin edebiyatı yerine Hıristiyanlıktan, tarihten ve günlük yaşamdan alınır. Akıl yerine duygulara ve hayallere önem verilir. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizle­mezler. “Sanat, toplum içindir.” görüşü benim­senir. Tabiat önemlidir, gözlem ve tasvire önem verilir.

Yukarıdaki parçada hangi edebî akımdan söz edilmiştir?

A) Romantizm                       B) Realizm

C) Sürrealizm                         D) Sembolizm

E) Parnasizm

 

2.             I.    Çağının sosyal bir tenkitçisidir.

II.    Komedyayı gerçek hayata dönüştürmüştür.

III.   Yapmacıklıktan, aşırılıktan sıyrılarak çağı­nın insanını yakalamıştır.

IV.  Güldürünün bütün biçimlerini eserlerinde işlemiştir.

V.   Romantizmin önemli temsilcilerindendir. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde “Moliere” hakkında yanlış bilgi veril­miştir?

A) I.          B)ll.         C)lll.        D) IV.       E) V.

 

3.  Aşağıdakilerden hangisi, klasisizmin özel­liklerinden biri değildir?

A)   17. yüzyıl ortalarında Fransa’da ortaya çı­kan edebiyat akımıdır.

B)   Akla ve sağduyuya değer verir.

C)   Konularını eski Yunan ve Latin edebiyatın­dan alır.

D)   Önemli olan konudur, konunun işleniş biçi­mi ikinci plandadır.

E)   Sanat için sanat görüşünü savunur.

 

4.             I.   Akla ve bilince değil, bilinçaltına önem vermişlerdir.

II. İlginç imajlarla, sözcükler ve hayaller arasın­da alışılmışın dışında bağlar kurulmuştur.

III. Anlaşılma kaygısı güdülmemiştir.

IV.Şiire kaynak olarak rüya, bunalımlar ve sa­yıklamalar gösterilmiştir.

Yukarıda özellikleri verilen edebî akım aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A) Sembolizm

B) Sürrealizm

C) Natüralizm

D) Parnasizm

E) Romantizm

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde, sanatçı – edebî akım ilişkisi yanlış verilmiştir?

A)   Baudelaire – Sembolizm

B)   Emile Zola – Natüralizm

C)   Gustave Flaubert – Realizm

D)   Victor Hugo – Romantizm

E)   Moliere – Realizm

 

6.  Dünyanın en büyük romancılarından biridir. Fransa’da natüralist yazarların öncüsü olmuştur. Eserlerinde güzel, çirkin ayırmaksızın toplumun her türlü görüşünü tam bir gerçeklikle yansıtır. Seçtiği konuları bir bilgin titizliği ile işler.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emile Zola

B) Balzac

C) Gogol

D) Goethe

E) Victor Hugo

 

7.  “Kuralsızlık bizim kuralımızdır.” anlayışına sa­hip olan edebî akım aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Dadaizm

B) Parnasizm

C) Natüralizm

D) Realizm

E) Sembolizm

 

8.  Aşağıdakilerden hangisi, parnasizmin özel­liklerinden biri değildir?

A)   Romantik şiire tepki olarak doğmuştur.

B)   Şairler, şiirde kişiliklerini gizlemiştir.

C)   Şiirde nesnellik görüşü benimsenir.

D)  İnsanın rüyada ortaya çıkan yönü gerçek yönüdür görüşünü savunur.

E)   “Sanat, sanat içindir.” anlayışı hâkimdir.

 

9.             I.19. yüzyılın ikinci yansında Fransa’da başlamış, bütün Avrupa’ya yayılmıştır.

II. Şiir, herkes tarafından farklı yorumlanabil­melidir, görüşünü savunur.

III.Gerçeği olduğu gibi anlatmanın  imkânı yoktur sembolistlere göre.

IV.  “Sanat, sanat içindir.” görüşü benimsen­miştir.

V.   Geçmişin bütün biçimlerine bağlı kalınmıştır. Sembolizm için yukarıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I.          B)ll.         C) III.        D) IV.       E) V.

 

10.  Jean Paul Sartre’nin kurucusu olduğu edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Egzistansiyalizm

B) Sürrealizm

C) Parnasizm

D) Natüralizm

E) Sembolizm

 

11.  Realizmin devamı ve gelişmiş şeklidir. Gözlem­le birlikte bilimsel deney yöntemi uygulanır. 1870’li yıllarda Emile Zola önderliğinde oluşan bir edebî akımdır.

Yukarıda sözü edilen edebî akım aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Klasisizm

B) Romantizm

C) Realizm

D) Sembolizm

E) Natüralizm

 

12.  Aşağıdakilerin hangisinde aynı edebî akıma bağlı sanatçılar bir arada verilmiştir?

A)   Rimbaud – Verlaine – Mallarme

B)   Paul Valery – Balzac – Gogol

C)   Shakespeare – Byron – Moliere

D)   Moliere – Andre Gide – Gogol

E)  La Fontaine- Shakespeare – Balzac

 

13.  Genç Werther’in İtirafları, Wilhelm Meister’in Çıraklık Yılları, Wilhelm Meister’in Gezi Not­ları gibi eserler hangi sanatçıya aittir?

A)Victor Hugo

B) Goethe

C) Schiller

D) Balzac

E) Corneille 

 

14.  Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, parnasizm edebi akımından etkilenmiştir?

A) R. Mahmut Ekrem

B) Nabizade Nazım

C) Ahmet Haşim

D) Muallim Naci

E) Yahya Kemal

 

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A E D B E A A D E A E A B E