Türk Dili ve Edebiyatı-TYT/AYT Kaynak Sitesi

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 16

BATI EDEBİYATI VE FİKİR AKIMLARI – 16

1.  — Cromwell adlı eseri ile romantizmin ilkeleri­ni açıklayıp bu akımın önemli ismi olmuştur. Drama türünde başarı kazanmıştır. Şiir ve ro­manlarda toplumsal konularla ilgili düşünceleri­ni kişisel duygu ve coşkularını birleştirmeyi bil­miştir.

Yukarıdaki paragrafın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Victor Hugo

B) Voltaire

C) Goethe

D) J. Rousseau

E) Corneille

BU TESTİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

2.              I.  19. yy.’ın ikinci yarısında Fransa’da klasisiz­me tepki olarak çıkan bir edebiyat akımıdır.

II.  Konu gerçeklerden alınır, olay ve kişiler ya­şayan kişilerin benzeridir.

III. Betimlemeler, yazarın gözüyle yapılmaz, kahramanın gözüyle yapılır.

IV.   His ve hayale kapılmadan toplum gerçekle­rini olduğu gibi yansıtır.

V. Sanat için sanat görüşünü savunur.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde, realizm hakkında yanlış bilgi veril­miştir?

A)l.          B) II.         C) III.        D) IV.       E) V.

 

3.  Aşağıdakilerin hangisinde, sanatçı-yapıt eş­leştirmesi yanlıştır?

A)   Victor Hugo – Sefiller

B)   Goethe – Faust

C)   Stendhal – Kırmızı ve Siyah

D)   Balzac – Vadideki Zambak

E)   Dostoyevski – Anna Karanina

 

4.  Natüralizm   için   aşağıdakilerden   hangisi söylenemez?

A)   İnsan kişiliğini anlatmak için soya çekim ya­salarından yararlanılır.

B)   Yazar eserde kişiliğini gizler.

C)   Gözlem ve tasvir önemlidir.

D)   Eserlerde hayat bütün yönleriyle anlatılır.

E)   Yapıtlar son derece ağır bir dille kaleme alınır.

 

5.  Flaubert, Tolstoy, Balzac’ın ortak yönü aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A)   Şiir türünde başarılı olmaları

B)   Biçimden çok içeriğe önem vermeleri

C)   Toplumun sorunlarına çözüm bulmaları

D)   Aynı ulustan sanatçılar olmaları

E)   Sanat sanat içindir, anlayışını benimsemeleri

 

6.  18. yüzyılın sonunda başlar, 19. yüzyılın ortala­rına kadar sürer. Kendisinden önceki klasisiz­me bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Roman­tizm; klasisizmin düzenlilik, uyumluluk, dengeli­tik, akılcılık ve idealleştirme gibi özelliklerine bir başkaldırı niteliğindedir. Romantizm, doğduğu çağın akılcılığı ve maddeciliğine tepki olarak bi­reye, öznelliğe, akıl dışılığa, düş gücüne, kişi­selliğe önem verir. Tarihsel olarak bu dönemde gelişen orta soylu sınıfın, yani burjuvazinin duygu, düşünce ve yaşam tarzını ön plana çı­karır.

Aşağıdaki sanatçılardan  hangisi yukarıda söz edilen akımın temsilcisidir?

A) Schiller

B) Balzac

C) Stendhal

D) Tolstoy

E) Dostoyevski

 

7.  “Şiir anlaşılmak için değil hissedilmek içindir.” diyen biri aşağıdaki edebî akımlardan hangi­sine bağlıdır?

A) Sembolizm

B) Natüralizm

C) Romantizm

D) Klasisizm

E) Parnasizm

 

8.   Fabl, hayvanları konuşturarak hayvanlar arasın­da geçen olayları araç olarak kullanıp insanların kusurlarını anlatan manzum öykücükleridir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi fabl türün­de eserler vermiştir?

A) Moliere

B) Daniel de Foe

C)La Fontaine

D) Corneille

E) Victor Hugo

 

9. Aşağıdakilerden  hangisi farklı  bir akımın temsilcisidir?

A) Victor Hugo                                       B) Goethe

C) Schiller                               D) Rousseau

E) Corneille

 

10. Romantik şiir anlayışı ile Fransa’da ortaya çık­mıştır. Doğal güzelliğe ve dış görünüşe büyük önem verir. “Sanat sanat içindir.” ilkesini savun­muştur. Nesnelerin dış görünüşünü aktarır. Ke­limeler, seçilerek kullanılır. Kelimelerin sıralanı­şı ve ahenkleri önemlidir. Kafiye ve redife önem verilir.

Yukarıda sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parnasizm

B) Sembolizm

C) Natüralizm

D) Realizm

E) Klasisizm

 

11.Aşağıdakilerden hangisi, natüralizmin Türk edebiyatındaki temsilcilerinden biridir?

A) Nabizade Nazım

B) Yahya Kemal

C) Ömer Seyfettin

D) Şinasi

E) Şemsettin Sami

 

12. Sürrealizmin etkili olduğu edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Servet-i Fünun                         B) II. Yeniler

C) Tanzimatçı                                D) Fecr-i Âti

E) Milli Edebiyat

 

 

 

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A A E E E A A C E A A B

 

Bunları da gezebilirsin.

Postmodernizm Özellikleri, Edebiyattaki Yansımaları, Yazarları…

POSTMODERNİZM