Bayburtlu Zihni Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

BAYBURTLU ZİHNİ

 • Doğum tarihi bilinmeyen şair 1859’da ölmüştür.
 • Asıl mesleği kâtiplik olan Zihnî, imparatorluğun çeşitli yerlerinde görev yapmıştır.
 • Karadeniz sahilleri, Akka, Mısır, İstanbul, Erzurum ve Erzincan görev yaptığı yerler arasındadır.
 • İnatçı tavrı ve isyankâr ruhu şiirlerine de yansımıştır. Bu hususları “Sergüzeştnâme” adlı eserinde manzum olarak hikâye etmiştir.
 • Hem aruz hem de hece vezniyle şiirler yazan Zihnî, sağlığında divan tertip ederek bunu saraya sunan ender halk şairlerindendir.
 • Aruz vezniyle yazdığı şiirleri daha çok olmasına karşılık, hece ile yazdığı koşma ve destanlarıyla ünlenmiştir.
 • Rus işgali bittikten sonra memleketi olan Bayburt’a giden şair, Bayburt’un harap olmuş halini görünce duyduğu üzüntüyle “Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş” dizesiyle başlayan ünlü şiirini söylemiştir.
 • Hem divan hem de halk şiiri geleneğiyle şiir yazmıştır.
 • Asıl değer ve şöhretini az sayıda söylediği koşmalarıyla kazanmıştır.
 • Halk şiiri geleneğiyle söylediği şiirlerinde Klasik şiire (divan şiiri) ait kelime, tamlama ve mazmunları kullanmıştır.
 • Şiirlerinde son derece zarif, kibar bir dil ve söyleyiş görülür.

Eserleri

 • Divan
 • Sergüzeştnâme (Kendi maceralarını anlattığı mesnevi)
 • Kitab-ı Hikâye-i Garibe(gazel, kaside, mesnevi gibi manzum bölümlerin de bulunduğu düz yazı ağırlıklı, roman özelliklerigösteren bir eser)