Çoşku ve Heyecana Bağlı Metinler (Şiir) Doğru – Yanlış Etkinliği

Çoşku ve Heyecana Bağlı Metinler (Şiir) Doğru - Yanlış Etkinliği

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mersiye, "yuğ" adı verilen ölüm törenlerinde, ölen kişilerin erdemlerini ve duyulan acıları dile getiren şiirlerdir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 2
Şairin şiirini yazdığı dönemde hâkim olan düşünce sistemine zihniyet denir.
A
EVET
B
HAYIR
Soru 3
Zihnimizde çözümlemekte güçlük çekmediğimiz için, "güz mevsimi", "sararmış yapraklar" ve "dalgalı deniz" sözleri alışılmamış bağdaştırmalardır.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 4
Şairler, şiirlerini tekdüzelikten kurtarmak için imgelerden, alşılmamış bağdaştırmalardan, söz sapmalarından ve söz sanatlardan yararlanmıştır.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 5
Terza-rima, üçlü bentlerden oluşan ve en sonu tek dizeye bağlanan bir nazım şeklidir. Türk edebiyatına, İtalyan edebiyatından geçmiştir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 6
Alışılmış bağdaştırmalar, dilde yaygın olan ve kullanıldığında yadırganmayan kullanımları göstermektedir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 7
Sözcüğe ön veya son ek eklenerek oluşturulan sözcüksel sapmalar, daha çok dilde alışılmış anlatımların dışına çıkılarak okuru şaşırtmaya yöneliktir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 8
Terkibibentte, bent sayısı 5 ile 15 arasındadır. Bentleri birbirine bağlayan beyitlere kavuştak denir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 9
Divan edebiyatında gazel, kaside, mesnevi, müstezat gibi nazım şekilleri bentlerden meydana gelir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 10
Şarkı; güzellik, aşk, kadın, şarap gibi konuların dile getirildiği lirik şiirlerdir. Beyitleri "aa, ba, ca da..." şeklinde örgülenir. 5-15 beyitten oluşur.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 11
"Bastırdı karakış dondu karlar çatılarda / Acep üşür mü ki ölüler mezarlarda" dizesinde tecahülüarif sanatına yer verilmiştir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 12
Nutuk, pirlerin ve mürşitlerin, tarikata yeni giren müritleri bilgilendirmek tarikat derecelerini ve adabını öğretmek amacıyla söylenen didaktik şiirlerdir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 13
Şiirlerin, kafiye örgüsüne ve dize sayılarına göre aldığı biçime, sundukları görünüme nazım şekli denir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 14
"Ey benim vefasız sevdiceğim /Vefayı semt belleyenim ah!" dizelerinde nida sanatı vardır.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 15
"Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip / Kılma derman kim helakim zehr-i dermanındadır" dizelerinde tenasüp sanatı vardır.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 16
Masal; olağanüstü olaylarla, doğaüstü kahramanlarla ve kahramanlıklarla yüklü, ulusal özellikler taşıyan uzun şiirlerdir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 17
Edebiyatımızda İkinci Yeni şiirinin en belirgin özelliklerinden birisi de, alışılmamış bağdaştırmalara çok sık yer vermesidir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 18
Tamlama, deyim gibi söz varlığı içindeki söz grupları ve tümceleri anlamlı, kabul edilebilir birimler halinde bir araya getirmeye bağdaştırma denir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 19
"Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun" dizesinde mecazımürsel sanatına yer verilmiştir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 20
Türk edebiyatında değişik dönemlerde farkı nazım birimleri kullanılmıştır.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 21
İnsana özgü niteliklerin insan dışındaki varlıklara aktarılmasına, onlara kişilik kazandırılmasına intak denir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 22
Benzetme yönü ve benzetme edatı bulunmayan benzetmeye teşbih-i beliğ denir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 23
Şiirden bağımsız olan, tek başına bir anlam taşıyan dizelere mısra-ı azade denir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 24
Türkülerin konusu ve şekli devirden devire ve yöreden yöreye değişir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 25
Mübalağa, aralarında değişik yönlerden benzerlik ilgisi bulunan iki varlık veya kavramdan, nitelik bakımından güçsüz olanı güçlü olana benzetmektir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 26
Rubaide, genellikle hayat felsefesi, dünyanın nimetlerinden yararlanma ve ölüm gibi konular işlenir. Edebiyatımıza İran edebiyatından girmiştir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Soru 27
Hece ölçüsünün 11'li kalıbıyla oluşturulan koşmalarda aşk, ayrılık, gurbet, sevgi, doğa, yiğitlik gibi konular işlenir.
A
DOĞRU
B
YANLIŞ
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
27 tamamladınız.