Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı-16(12.Sınıf Türk Edebiyatı Testleri)

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 16

1.                 I. Altı şair, bir yazar tarafından çıkarılan bir dergiyle kuruldu.

II.Temsilcilerin amacı, taklitten kaçınmak, iç­tenliği savunmaktı.

III.Ancak çıkardıkları dergi dışında bir etkinlik gösteremediler.

IV. Türk şiirine herhangi bir yenilik getiremediler.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde sözü edilen ebedi topluluk aşağıdakilerden han­gisidir?

A) II. Yeni

B) I. Yeni

C) Beş Hececiler

D) Yedi Meşaleciler

E) Fecr-i Âti

 

2.      Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı ya­pılmıştır?

A)   Necip Fazıl Kısakürek şiirlerinin bir kısmını aruzla bir kısmını da serbest ölçüyle kale­me almıştır.

B)   “Yedi Meşaleciler”, 1928 yılında yayımladık­ları “Yedi Meşale”den adlarını almışlardır.

C)   Ahmet Hamdi Tanpınar, üniversitedeki ho­calığının yanı sıra şiir, deneme, roman gibi birçok türde eser vermiştir.

D)   Orhan Veli ve arkadaşlarına tepki olarak doğan II. Yeni akımı soyut, sürrealist, imge­ci şiir anlayışına sahiptir.

E)   Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rıfat, 1941 yılında ortak çıkardıkları “Garip” şiir kitabından dolayı “Garipçiler” diye anılır.

 

3.  Halide Edip Adıvar’ın 1936 yılında yazdığı bu romanda olaylar, II. Abdülhamit devrinde İstan­bul’un Aksaray semtinde geçmektedir. Konu şöyledir: Mahalle imamının kızı Emine, aynı mahallenin bakkalı Tevfik’le evlenir. Tevfik ka­ragözcülük ve ortaoyunculuk da yapmaktadır. Ortaoyununda “Zenne” (kadın) rolüne çıktığı için “Kız Tevfik” diye anılır. Emine’yle Tevfik’in Rabia adlı güzel sesli bir kızı olur. Rabia güzel sesiyle dinleyenleri kendine hayran eder.

Bu parçada sözü edilen roman, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Raik’in Annesi

B) Handan

C) Sinekli Bakkal

D) Mor Salkımlı Ev

E) Vurun Kahpeye

 

4.   Yeni bir edebiyat, farklı bir şiir oluşturmak gaye­siyle bir araya geldiler. Beş hececileri eleştirip onlara karşı çıktılar. Bu topluluk ilkelerini “sami­milik, içtenlik ve devamlılık, yenilik” şeklinde açıkladı. Ayrıca topluluk Batı edebiyatını özel­likle de Fransız edebiyatını örnek kabul edip iz­leyeceklerini açıkladı.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda sözü edi­len edebi topluluğa bağlı sanatçılarımızdan biri olabilir?

A) Yahya Kemal

B) Muammer Lütfi

C) Oktay Rıfat

D) Halit Fahri Ozansoy

E) Turgut Uyar

 

5.                –    Şiirde her türlü kural ve kalıp kaldırılmalıdır.

–    Ölçü, kafiye ve dörtlük şairce kullanılma­malıdır.

–    Şairin tek kuralı vardır o da kuralsızlıktır.

–    Şairaneliğe, mecazlı söyleyişe şiirde yer verilmemelidir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki düşün­celeri savunan şairlerimizden biridir?

A)   Melih Cevdet Anday

B)   Mehmet Emin Yurdakul

C)   Cahit Sıtkı Tarancı

D)   Ahmet Hamdi Tanpınar

E)   Yahya Kemal Beyatlı

6. Aşağıdaki eserlerden hangisi anı türünde yazılmış bir eser değildir?

A) Saray ve Ötesi

B) Defter-i Amal

C) Ateşten Gömlek

D) Çankaya

E) Kırk Yıl

 

7.  Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif’le Yahya Kemal’de ortak bir özellik değildir?

A)   Hiçbir edebi topluluğa bağlı kalmamaları

B)   Aruz ölçüsünü ustalıkla kullanmaları

C)   Epik (destansı) şiir türünde de (Çanakkale Şehitlerine, Akıncılar vb.) şiir yazmaları

D)   Cumhuriyet döneminin önde gelen şairle­rinden olmaları

E)   Şiirlerinin bir kısmını Divan şiiri tarzında (gazel, rubai vb.) yazmaları

 

8.  Modern Hikâyeciliğimizin öncülerinden olan ya­zar, 1883-1952 yılları arasında yaşamıştır. Ha­yatı olduğu gibi yansıtan, olayları nesnel bir dil­le aktaran, edebiyatsız edebiyat yapan yazar, konuşur gibi rahat, içten bir anlatıma sahiptir. Konuları genelde İstanbul’un Aksaray semtin­deki orta halli insanlar arasında geçer ve bizim olan her şeyi sever. “Ayaşlı ve Kiracıları” adlı romanı yanında “Miras, Otlakçı” gibi hikâyeleri de vardır.

Bu parçada tanıtılan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Ahmet Hamdi Tanpınar

B)   Memduh Şevket Esendal

C)   Ömer Seyfettin

D)   Sait Faik Abasıyanık

E)   Aziz Nesin

 

9. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde yazar romanı romanın konusu açısından  yanlışlık yapılmıştır?

A) Necati Cumalı         Fatih-Harbiye Doğu ve Batı kültürünün çatışması

B)Peyami Safa Dokuzuncu Hariciye Koğuşu  Hasta bir gencin yaşadıkları

C)Yaşar Kemal  İnce Memed Köydeki ağalık sisteminin doğurduğu eşkiyanın hayatı

D)  Halikarnas Balıkçısı Aganta Burina Deniz tutkusunun dayanılmazlığı

E)  Tarık Buğra           Osmancık     Osmanlı’nın kuruluşu

 

10.    Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal Beyatlı’ya ait bir özellik değildir?

A)   “Türkçe, ağzımda anne sütüdür.” diyen şair, o saf Türkçesiyle İstanbul, aşk, ölüm, müzik, deniz, tabiat, sonsuzluk konularını işler.

B)   Türk aruzuna son ve en güzel biçimi ver­miş, “Ok” şiiri dışında bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.

C)   1884’te İstanbul’da doğmuş, şiirlerinin yanı sıra roman, tiyatro, mektup, anı vb. türlerde eserler vermiş ve 1958 yılında Üsküp’te öl­müştür.

D)   Şiirde iç ahengi her şeyden üstün tutar ve şiiri “musikiden başka türlü bir musiki” diye tarif eder.

E)   İstanbul’a “Sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel.” diyen şair gerçek bir İstanbul sevdalısıdır.

 

11. Tarık Buğra’nın aşağıdaki romanlarından han­gisi Kurtuluş Savaşı yıllarını konu almıştır?

A) Gençliğim Eyvah

B) Osmancık

C) Yağmur Beklerken

D) Küçük Ağa

E) Firavun imanı

12.   Edebi ve siyasi kişiliği çok renklidir. “Kirpi” tak­ma adıyla mizah dergilerinde İttihat ve Terakki aleyhinde hicivler yazmış, 1912’de sürgüne gönderilmiştir. 1922’ye kadar Anadolu’da 1922-1938 yılları arasında ülke dışında sürgünde ya­şamıştır. Bu iki sürgün ona en önemli iki eseri­ni kazandırmıştır: Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri, Kendine has, zengin akıcı bir dili vardır. “Fecr-i Âti’den sonra “Yeni Lisan” akımı­nın önemli ismi olmuştur.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Refik Halit Karay

B)   Sait Faik Abasıyanık

C)   Ahmet Rasim

D)   Ahmet Haşim

E)   Ömer Seyfettin

 

 

www.dersimizedebiyat.org

 

 

 

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Site

 

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

D A C B A C E B A C D A

 

Bunları da gezebilirsin.

Aşık Daimi, Ali İzzet Özkan, Davut Sulari, Sefil Selimi Hayatı ve Eserleri…

Aşık Daimi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği… Erzincan yöresi aşıklarından olup İstanbul’da yaşamıştır. …