LYS Türk Edebiyatı Denemesi – 1 (Test Çöz – Online)

LYS Türk Edebiyatı Denemesi – 1 (Test Çöz – Online)

LYS Türk Edebiyatı Denemesi - 1

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn edebiyatı özellikleri arasında sayılamaz?

A
Şiirde nazım nesre yaklaştırılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiirde olduğu gibi romanda da (devrin siyasal baskıları nedeniyle) sosyal konulardan uzak durulmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Romanda, romantizmin kimi izleri bulunmakla birlikte genel olarak realizmin etkisi görülür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Romanda da dil, öykülerde olduğu gibi daha anlaşılabilir ve "sanatkarane"likten sıyrılmış bir dildir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Yazarlar daha çok yaşadıkları ortamı anlatma yoluna gittikleri için konuda, İstanbul ^ un dışına çıkılmaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

      Ilık bir su gibidir içimde yalnızlığım,

      Yalnızlığım, ruhumda uzak bir ses gibidir.

      Her sabah ufuklardan mavi şarkılar gelir,

      Ve her sabah ürperir içimde yalnızlığım.

Bu dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Çapraz uyak biçimiyle uyaklanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Duyulmamış yeni sözcükler kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Somutlamaya dayalı bir anlatım vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Arapça-Farsça tamlamalarla yüklü ağır bir dili vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Serbest ölçüyle yazılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

                Ya hiçe uzanmış vaktimiz, ya hepe.

                Yedi meçhul üstüne açılmış,

                Yedi tepe.

İstanbul ^ u anlatan bu dizelerin ilkindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tenasüp              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tevriye              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tezat
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Telmih                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Teşhis
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin başına parantez içindeki sanatçı getirilirse bilgi yanlışı yapılmış olur?

A
---- Hececiler ^ in en ünlü şairidir. Önce aruz ölçüsüyle aşk şiirleri yazmış daha sonra memleket edebiyatına yönelmiştir. Şiirlerinde Anadolu sevgisini anlatmıştır. (Faruk Nafiz Çamlıbel)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
---- ^ ın şiirlerinde sembolistlerin etkisi vardır. Sanatçının şiirlerinde şuuraltı ve zaman önemli kavramlardır. (Ahmet Hamdi Tanpınar)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
----, bir çevirisi nedeniyle üç yıllığına Bodrum kalebentliğine gönderilir ve buraya yerleşir. Eserlerinde, denizler, balıkçılar, süngerciler vardır. (Halikarnas Balıkçısı)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
----, deneme türünün Türk edebiyatındaki en önemli kişisidir. Türkçeyi sadeleştirme çalışmalarının ateşli savunucusudur. Eserlerinde "ve" bağlacını Arapçadan geçti diye hiç kullanmaz. (Suut Kemal Yetkin)
İpucu:
TEBRİKLER!
E
----, hikayelerini oldukça sade bir dille yazmıştır. İşçileri, çocukları, aylak insanları özetle "küçük insanı" anlatır. Bu hikayelerde deniz, adalar, İstanbul, sahiller vazgeçilmez mekanlardır. (Sait Faik Abasıyanık)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

     Göğe uzanır - tek, tenha - bir kamış

     Sırf unutmak için, unutmak ey kış!

     Büyük yalnızlığını dünyanın.

Bu dizelerde hangi söz sanatı vardır?

A
Tecahül-i arif              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hüsn-i ta ^ lil
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Telmih                        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kinaye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Teşbih
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

                 • Hace-i evvel (ilkokul öğretmeni) sayılmıştır.

                • Yazı makinesi olarak anılmıştır.

                 â€¢ Halk tipi bir adamdır, halk için sanat anlayışına sahiptir.

                 â€¢ Roman tekniği kusurludur.

                • Gazeteciliğe önem vermiştir.

                 â€¢ Servet- i Fünûncuları "dekadan " lıkla suçlamıştır.

Yukarıdaki özellikler, aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
Ziya Paşa          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Samipaşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Tanzimat dönemiyle ilgili aşağıdaki yeniliklerden hangisi Şinasi ^ ye ait değildir?

A
Batılı tarzdaki ilk tiyatro eseri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İlk şiir çevirileri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İlk makale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İlk noktalama işaretleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İlk roman çevirisi
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

1929 ekonomik bunalımı birçok ülkede ekonomik sıkıntılara neden oldu. 1940 ^ lı yıllara gelene kadar dünya ülkeleri çok güç günler yaşadı. Derken 2. Dünya Savaşı başladı. Sanatçılar savaş karşıtı yapıtlar verdiler. Bu zorlu günler, yoksul Türkiye ^ yi de vurdu. Sanatçılar yoksulluğu, ezilmişliği, barışı, birdenbire zenginleşenleri, yoksul ile zengin arasında yükselen ekonomik ve sosyal uçurumu anlattılar yapıtlarında. Köy ve köylü, Adana ^ daki pamuk tarlaları, gündelikçi işçiler, varoşlarda oluşan yoksulluk, fabrikalar, fabrika işçileri, memurlar, devlet yönetiminde görülen aksaklıklar... son dönem edebiyatçılarının en çok işledikleri konular oldu.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
İkinci Dünya Savaşı ^ nın yarattığı sıkıntılı ortam sanat anlayışlarını etkilemiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Roman ve öykü türünde biçim yönünden gelişmeler olmuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Daha önce denenmemiş olan düz yazı türleri denenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tiyatroda tarihten ve mitolojiden yararlanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazarlar toplumsal sorunlardan çok bireysel konuları işlemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Her beytinin kendi arasında kafiyelenmesi hem yazma kolaylığı sağlar hem de daha uzun metinlerin bu şekle uygun olarak kaleme alınmasına imkan tanır. Diğer nazım şekillerindeki kafiye bulma zorluğu Divan şairlerini uzun metinlerde bu şekli kullanmaya teşvik etmiştir. Bu nedenle uzun aşk, kahramanlık, şehir güzellikleri ve eğlenceleri gibi konularda bu nazım biçimi kullanılmıştır.

Bu parçada tanıtılan nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Murabba        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mesnevi            
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kaside
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Destan          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Müstezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

      • Genellikle dörtlük nazım birimi kullanılmıştır.

      • Kafiye örgüsünde çapraz ve sarma kafiyeler de yer almıştır.

      • Hece ölçüsü kullanıldı. Bunun yanında serbest nazım benimsenmeye başlanmıştır.

      • Şiirler sade, anlaşılır, açık bir dille yazılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi özellikleri verilen bu anlayışa uygun şiirler yazmamıştır?

A
Faruk Nafiz Çamlıbel
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yusuf Ziya Ortaç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Orhan Seyfi Orhon
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Enis Behiç Koryürek
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mehmet Akif Ersoy
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 11

Servet-i Fünûn edebiyatı özelliklerinin belirtildiği aşağıdaki cümlelerden hangisi Divan edebiyatı özelliği olarak da sayılabilir?

A
Zerreden Güneş ^ e her şey şiirin konusu olabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiirde ahenk öğesi olarak aruz ölçüsü kullanılır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kulak için uyak anlayışı savunulur ve benimsenir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sone ve Terza-rima gibi nazım biçimleri kullanılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Edebiyatta düz yazı ağırlık kazanır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Tanzimat II. dönemi sanatçıları, devrin siyasal baskıları nedeniyle gazetecilik, tiyatro gibi alanlara pek fazla eğilmemişlerdir.

Bu cümlede altı çizili bölümün yerine aşağıdakilerden hangisi konursa cümlede verilen bilgi yine doğru olur?

A
Tanzimat I.                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Servet-i Fünûn
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Fecr-i Âti                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Milli Edebiyat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Cumhuriyet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisinde, yazar hakkında yanlış bilgi verilmiştir?

A
Kemal Tahir: Konularını cezaevi yaşantılarından, Kurtuluş Savaşı ^ ndan, eşkıya menkıbelerinden aldı. Gerçek bir Anadolu romanı oluşturdu. Eserleri: Yorgun Savaşçı, Devlet Ana ...
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Orhan Kemal: Hayatına girmiş yüzlerce kişinin kader ve direnişlerini yazdı. Sürükleyicilik, tabiilik, gerçeklik eserlerinin özelliğidir. Eserleri: Murtaza, Hanımın Çiftliği...
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yaşar Kemal: Genellikle Çukurova insanının hayat savaşlarını şiirli bir dille yazdı. Folklor unsurları ve güçlü doğa tasvirleri görülür. Eserleri: İnce Memed, Yer Demir Gök Bakır, Teneke...
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Fakir Baykurt: İçinde doğup yetiştiği köylülerin hayatını yazmıştır. Eserleri: Yılanların Öcü, Tırpan...
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sait Faik Abasıyanık: Konularını daima Ege ve Akdeniz kıyılarından çıkardı; balıkçıları, sünger avcılarını... işledi. Eserleri: Merhaba Akdeniz, Deniz Gurbetçileri...
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin ulusal edebiyatlarında kullandığı alfabelerden biri değildir?

A
Göktürk alfabesi            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Uygur alfabesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çin alfabesi                  
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Arap alfabesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Latin alfabesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 15

      Rüzgar istiyorum ben ruhumun güllerine

      Ki bir anda yaşasın iç içe rüyalarım.

      Rüzgar istiyorum ben ruhumun güllerine

      Ki dökülsün, dağılsın, yok olsun hülyalarım.

Aşağıdakilerden hangisi, bu dizeler için doğru değildir?

A
Soyut kavramlarla, somut nesneler ilişkilendirilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şair kişisel duygularını dile getirmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ölçü ve uyak gibi ahenk öğelerinden yararlanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Servet-i Fünûn döneminde edebiyatımızda yaygınlaşan "ki"li cümle yapısı kullanılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Günlük dilde kullanılmayan yeni sözcüklere yer verilmiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Garip (I. Yeni) şiirinin özelliklerinden değildir?

A
Şiirde ölçüyü bırakıp serbest şiir yazma yoluna gittiler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Uyağın şiir için gerekli ve önemli olduğunu savundular.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Her şeyi şiirin konusu haline getirdiler, böylece şairane duyguları şiirden uzaklaştırdılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gündelik küçük sorunlar, halktan kişiler, sokak... şiire girdi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dilin sanatlardan arındırılmış olarak doğal biçimde kullanılması gerektiğini savundular.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 17

    Ben ölürsem akşamüstü ölürüm

    Çocuklar sinemaya gider

    Yüzümü bir çiçeğe gömüp

    Ağlamak gibi isterim

    Derinden bir tren geçer

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Günlük konuşma dilinin yapısı bozularak yeni bir şiir dili yaratılmaya çalışılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Belli bir biçimsel kalıba bağlı kalınmamıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yaşanan dönemin toplumsal sorunları dile getirilmiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Anlatımda öyküleme ve mantıksal bütünlük kaygısı gözetilmemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şair, kişisel duygulanmalarını dile getirmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 18

Edebiyatımızda bugünkü anlamıyla deneme türünde ilk yazılar ancak 20. yüzyılın başlarında görülür. Bu alanda öncülük edenlerin başında ---- geldiğini söyleyebiliriz. Onun, "Bize Göre " ve "Gurebahane-i Laklakan " adlı kitaplarında yer alan bazı parçalar birer örneksel deneme yazısıdır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Ahmet Haşim ^ in            
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Suut Kemal Yetkin ^ in
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nurullah Ataç ^ ın          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Cemil Meriç ^ in
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Salah Birsel ^ in
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 19

(I) Türk Halk şiirinde ölçü, hece ölçüsüdür. (II) Hece ölçüsü, İran şiir geleneğinden Türklere geçmiştir. (III) Hece ölçüsünde esas, dizelerdeki hece sayısının birbirine eşitliğidir. (IV) İlk dörtlüğün dizeleri kaç ise, ondan sonraki dörtlüklerin hece sayıları da ona uymak zorundadır. (V) Hece ölçüsüyle söylenmiş en eski şiir örneklerine Divan-ü Lügati ^ t-Türk ^ te rastlanmaktadır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 20

     Aruz sizin olsun, hece bizimdir,

     Halkın söylediği Türkçe bizimdir

     Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir,

     Değildir bir mana üç ada muhtaç.

Bu dizeler, aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?

A
Tevfik Fikret                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ziya Gökalp
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Mehmet Akif Ersoy      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yahya Kemal Beyatlı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Haşim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 21

----, edebiyatımıza Servet-i Fünûn döneminde girdi. Bu akımı ilk tanıtan ve temsil eden sanatçımız Cenap Şahabettin ^ dir. Bu sanatçı, daha sonra sembolist bir çizgiye kaymıştır. Batı ölçüsünde olmamakla birlikte Tevfik Fikret ve Yahya Kemal Beyatlı üzerinde etkileri olmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Klasisizm                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Realizm                      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Parnasizm
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Natüralizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 22

Günümüzde artık yaşamayan, Yahya Kemal ^ in deyişiyle "nadir insanların anlayıp zevkine vardığı bir tarihi çağrışım vasıtası " olan eski edebiyatımızdan geride kalan kalıcı değerler, güzellikler yok mu? Biz bunları genç kuşaklara nasıl aktarabiliriz. Onlara özellikle eski şiirimizi nasıl sevdirebiliriz?

Bu parçada sözü edilen "eski edebiyatımız " aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözlü edebiyat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anonim Halk edebiyatı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Âşık edebiyatı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Divan edebiyatı
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Tanzimat edebiyatı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 23

Orta Çağ ^ da düşünce bakımından unutulan veya unutturulan insan, bu yüzyıllarda -17. ve 18. yüzyıllarda- düşünen insanı aramaya ve yaratmaya başlar. Bu yüzyıllarda mantık veya düşünme sanatı ile düşünme ufkunu açan felsefe üzerine art arda eserler ortaya çıkar. Amaç, düşünme yol ve metotlarını öğretmek ve dolayısıyla doğru düşünmeye sevk etmek olur. İnsanı insan yapanın düşünce olduğu fikri değişik kanallarla topluma sunulur.

Bu parçada sözü edilen gelişmeler, edebiyat akımlarından hangisine zemin hazırlamıştır?

A
Klasisizm                      
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Romantizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Realizm                        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Parnasizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Natüralizm
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 24

               "Erişdi nev-bahar eyyamı açıldı gül ü gülşen

                Çerağan vakti geldi lalezarın dîdesi rûşen "

Bu dizelerle ilgili açıklamada,

Şairin ilkbaharın gelişiyle neşelenip coşarak gül bahçesinde açan gülleri,

                        I                                                                                       II

sevgilinin yüzüyle bir tutması, lale bahçesini müjdeleyerek eğlence vaktinin

                                                                  III

başlayacağına sevinmesi, kısacası coşkulu ve arzulu ruh halini, Lale Devri

                                                                                                     IV

eğlenceleri içinde hissederiz.
     V

altı çizili bölümlerden hangileri açıklanan dizelerin Nedim ^ e ait olduğunun kanıtıdır?

A
I. ve II.            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve IV.                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve IV.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III. ve IV.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 25

Bu akım; bir meseleyi, bir derdi ortaya koyarak, topluma faydalı olmak istiyordu. İlk ürünleri, Anadolu köy romancılığıdır. Konuları işçi-ırgat hayatı, sınıf çatışmaları, grev-lokavt gibi durumlar, toprak-su kavgaları...

Bu parçada "bu akım " olarak belirtilen Türk edebiyatı sanatçılarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
İkinci Yeniciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Maviciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hisarcılar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Toplumcu Gerçekçiler
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Yedi Meşaleciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 26

Bir yazarı ve yapıtlarını değerlendiren, kendi edebiyat anlayışını savunurken karşıt anlayışı çürütmeyi amaçlayan ya da yayımlanan yeni yapıtları konu edinip okura tanıtma görevini yüklenen yazılar ---- sayılabilmektedir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
makale                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
fıkra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
deneme                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
eleştiri
İpucu:
TEBRİKLER!
E
monografi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 27

Bu tarz hikayede giriş, gelişme, sonuç gibi kronolojik bir düzenlemeye gidilmez; bir anı, bir durumu, ortamı, hayatın bir kesitini, olayların en çarpıcı yanını etkili bir şekilde vermeyi amaçlar. Üslupta şiirsellik ve deneme türünü andıran bir anlatımı vardır. "Olay " yerine "durum " öğesine ağırlık verilir.

Bu parçada sözü edilen hikaye türünün kurucusu sayılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alphonse Daudet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Guy de Maupassant
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Stendhal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Anton Çehov
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Andre Gide
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 28

Halk şiirinde, belirli kurallara bağlı nazım biçimleri yoktur. Halk şiirinde nazım biçimleri değil, türler vardır. Saz şairleri için önemli olan, bir örneğe uygun deyişler söylemek değil, doğaçlamanın gerektirdiği hava içinde duygularını hiçbir kurala bağlı olmaksızın dile getirmektir. Cönklerde koşma, destan, türkü, Türkmani, varsağı diye adlandırılan parçalar, her zaman aynı yapıda ve biçimde değildir.

Bu parçada, Halk şiiriyle ilgili, hangisinden söz edilmemiştir?

A
Halk şiiri nazım biçimlerinin kurallara bağlı olmadığından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Doğaçlama söyleyişin ön planda olduğundan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiirlerin heceyle söylendiğinden
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Aynı nazım biçimlerinin farklı yerlerde farklı yapıda olduğundan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiirlerin belli kalıplar örnek alınarak söylenmediğinden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 29

   Bir avuç ışıktı incecik yüzü,

   Gözleri geceler gibi derindi;

    İçine başımın her an düştüğü

   Avuçları sudan daha serindi.

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Çapraz biçimde uyaklanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Benzetmeler yapılmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İkinci ve dördüncü dizelerde zengin uyak ve redif vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Lirik özellikler gösteren bir sevgi şiiridir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Söyleyişi ve konusuyla Halk şiiri özellikleri göstermektedir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 30

Aşağıdaki dizelerden hangisinde ötekilerden farklı bir uyak kullanılmıştır?

A
Ölmüş o, ayrı düşmüş sürüden,
Ayakları dışarıda örtüden.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ölmüş herkes gibi ölen insan,
Yalnız ayaklar kalmış yaşayan.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ardından ölüme düşen başın
İki kardeş bakakalmış şaşkın.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Der ki, bu ayakları görenler,
Başım değilmiş düşünen meğer.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ayaklarım, az gide uz gide,
Ayaklarım, ümitler peşinde!
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 31

Eski ve yeni edebiyat üzerindeki mücadele de en şiddetli aşamasına girmiştir. Bu aşamanın en gürültülü çatışması ise, Recaizade Ekrem ile Muallim Naci arasında, şiir dili ve nazım tekniği üzerine yapılan ve ancak hükümetin araya girmesiyle kapanmış olan tartışmadır. Naci, Ekrem ^ in edebi görüşlerine karşı Saadet gazetesinde çıkan cevaplarını "---- " adı ile ayrıca yayımladı.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Zemzeme              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Demdeme
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Takdir-i Elhan      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tahrib-i Harabat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiir ve İnşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 32

Edebiyatımıza getirdiği en önemli yenilik, ele aldığı konuları büyük bir sadelikle işlemesidir. Bu konular, yine sıradan insanların yaşamları etrafında gezinir. Öykücülüğe başladığı ilk yıllarda, dilde sadeleşmenin öncüsü olan Ömer Seyfettin ^ in izinden gider; ustalık dönemine eriştiğinde, hem Ömer Seyfettin ^ den, hem de kendi çağdaşlarından daha sade ve düzgün bir dille yazmıştır. Üslubunda Çehov ^ un etkileri açıkça görülür. Ancak, Çehov ^ un karamsar bakışını tekrarlamaz. Kendi deyişiyle; insanlara yaşamak için ümit, kuvvet ve neşe veren yazılardan hoşlanır, insanları karamsarlığa düşüren yazılardan hoşlanmaz.

Bu parçada tanıtılan öykücü, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyin Cahit Yalçın
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sabahattin Ali
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Refik Halit Karay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Memduh Şevket Esendal
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Haldun Taner
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 33

Yapıtlarının kahramanı, çocuk yaştayken sevdiği, sonradan başkasıyla evlenen, 24 yaşında da ölen Beatrice ^ tir. Şiirlerinde insan kişiliğini ve tutkularını başarıyla anlatmıştır. İtalyancayı yazı dili yapmıştır. En ünlü yapıtı, İlahi Komedya ^ dır. Bu yapıtta Latin şair Vergilius ^ la birlikte, sevgilisi Beatrice ^ i bulmak için ahirete yaptığı düşsel yolculuğu anlatır.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sappho
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dante
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Tasso
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ariosto
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ennius
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi ötekilerden farklı alandaki yapıtlarıyla tanınır?

A
Haldun Taner
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Güngör Dilmen
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Recep Bilginer
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Orhan Asena
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Suut Kemal Yetkin
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 35

      yar yüreğin yar gör ki neler var

      belki seyyar kuşların ömrü kadar sade aydınlık

      belki vişne çiçekleri kadar beyaz ılık

      belki çürümüş yılanlar kadar mundar

      belki mahzende yıllanmış şarap kadar lezzetli

     bir aşktır fışkırıp çıkacak

     ne çıkarsa bahtımıza

Biçim ve anlatım özellikleri dikkate alınırsa bu dizelerin hangi edebiyat anlayışına bağlı olarak yazıldığı söylenebilir?

A
Edebiyat-ı Cedide            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Milli Edebiyat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Beş Hececiler                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I. Yeni
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
II. Yeni
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 36

---- farkı ilk kez bir yazarın "Ben, kendim " diye konuşuyor olması. Yazılarında sadece kendinden söz ediyor. Dünyaya kendince bakıyor. Sorunlarından, sıkıntılarından söz ediyor, paylaşıyor. Onun bakışı öylesine insani ki, hepimiz, her okuru onun düşüncelerini paylaşıyor, kendi düşüncelerimizin, hissettiklerimizin onun tarafından denemelere yansıtıldığını düşünüyoruz.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse parça doğru biçimde tamamlanmış olur?

A
Lamartine ^ in
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
La Fontaine ^ in
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Montaigne ^ in
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Moliere ^ in
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
La Bruyer ^ in
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler ^ in edebiyat anlayışının özellikleri arasında sayılamaz?

A
Şiirlerinde Anadolu ^ yu coşkulu bir dille anlatmışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Milli Edebiyatın ölçü, biçim ve nazım şekillerini benimsemiş, o doğrultuda eserler vermişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Batı şiirindeki gelişmeleri günü gününe eserlerine yansıtmışlardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Şiirde sade ve özentisiz olmayı tercih etmişler, eserlerinde konuşma dilini kullanmışlardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gerçekçi olmak istemişler, ancak hemen hepsi romantizme sürüklenmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 38

Aşağıdaki dizelerde uyaklar harflerle gösterilmiştir.

Bakıp imreniyorum akınına                         a

Şehrin üstünden geçen bulutların,              b

Belki gidiyorlar yakınına                              a

Rüyamızı kuşatan hudutların.                     b

Evler, ağaçlar, sular, ben bu an                  c

Sanki bulutlarla bir, akıyoruz;                     d

Onların hevesine uyaraktan                       c

Cenup ufuklarına bakıyoruz.                     d

Biz de hafif olsaydık bir rüzgardan,           e

Yer alsaydık şu bulut kervanında,             f

Güzele ve yeniye doğru koşan                 e

Bu sonrasız gidişin bir yanında;                f

Hangi harflerle gösterilmiş dizelerde redif yoktur?

A
a-c          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
b-d          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
c-e          
İpucu:
TEBRİKLER!
D
c-f        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
d-f
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 39

Mani, Anonim Halk şiirinin en yaygın türüdür, yedi heceli ve dört dizeli

                    I                                                        II                      III

3 veya 7 dörtlükten meydana gelir. İlk iki dize giriş niteliğindedir. Dörtlüğün

               IV

anlam  yükünü üçüncü ve dördüncü dizeler taşır.

                                            V

Bu cümlede altı çizili bölümlerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 40

1928 ^ de ortaya çıkan bu grup, Beş Hececiler ^ i ---- memleket edebiyatı anlayışına sahip olmakla suçlamışlardır. Amaçlarını "---- " şeklinde açıklamışlardır. İsimlerini, etrafında toplandıkları "---- " adlı dergiden alırlar.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi konabilir?

A
gerçeklere dayanmayan - canlı, samimi ve gerçekçi olmak - Yedi Meşale
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Anadolu ^ yu konu alan - sanatı halka sevdirmek - Meşale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
insanımızdan uzak - sanatın kalitesini yükseltmek - Genç Kalemler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
modası geçmiş - halka yakın olmak - Genç Kalemler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
halktan uzak - sanata gereken değeri vermek - Yaprak
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 41

Aşağıdaki Divan edebiyatı şairleriyle ilgili açıklamaların hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
Fuzuli, çok derin ve etkili lirizmiyle bu edebiyat içinde bir zirve olarak yer alır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Baki, renkli hayat tablolarıyla gözleri kamaştırır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nef ^ i hicivlerinin yanında muhteşem ahengiyle parlak kahramanlık sahneleri yaşatan şiirler yazar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nedim, kendine özgü edası ve ince ruhuyla Divan şiirini neredeyse halka mal edecek derecede millileştirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şeyh Galip, öğretici tutumuyla ders veren ve düşündüren gazeller yazar.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 42

Şeyh Galip eserin, yazma nedenini açıkladığı kısmında, bir toplantıda Nabi ^ nin Hayrabad isimli eserinin fazla övülmesinden rahatsız olarak eseri yazmaya karar verdiğini belirtir. Şeyh Galip, Nabi ^ nin eserinin özgün olmadığını öne sürmüş ve kendisi hem edebi anlamda gelişmiş hem de özgün olan bir eser kaleme almak istemiştir. Ayrıca eserdeki tasavvuf ağırlığı göz önüne alınırsa, eserin yazılış amaçlarından biri de önemli bir tasavvufi eser yazmak istemesidir.

Bu parçada sözü edilen mesnevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Leyla ve Mecnun
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Hüsn ü Aşk
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Harname
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Risalet ^ ün-Nushiye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüsrev ü Şirin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 43

Hayata karışan felsefe... Daha doğru söyleyişle hayatın felsefesi... İnsan düşüncesinin özgürleşmesini istiyor. "Sade, doğal, sıradan bir insanın " düşüncelerinin yansıması onunkiler. "Kitabımın konusu benim " diyor. İnsanların ortak duygularını, noktalarını yansıtıyor. Zaten başka türlü de eserinin bu denli kalıcı olması olanaksızdır.

Bu parçada sözü edilen yazarın, kitabını hangi türde yazdığı söylenebilir?

A
Deneme                  
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Fıkra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Söyleşi                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Makale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 44

Eserleriyle çağdaş edebiyatımızda deneme türünün gelişmesine büyük katkılarda bulunan yazarlarımız arasında Suut Kemal Yetkin ^ i, Orhan Veli Kanık ^ ı, Nurullah Ataç ^ ı, Sabahattin Eyüboğlu ^ nu, Mehmet Kaplan ^ ı gösterebiliriz.

Yukarıda adları sayılan yazarlardan hangisinin parçada yer alması uygun değildir?

A
Suut Kemal Yetkin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Orhan Veli Kanık
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Nurullah Ataç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sabahattin Eyüboğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mehmet Kaplan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 45

       Bu eller miydi kesen mavi serçeyi,

       Birkaç damla kan ki zafer ve kahramanlık.

       Yorganın altına saklanarak

       Bu eller miydi sevmeyen geceyi?

Bu dizelerdeki söz sanatının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geçmişte yaşanmış bilinen bir olayı anımsatma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Olayları gerçek nedeni dışında daha güzel bir nedene bağlama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Atasözleri veya deyimleri kullanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bildiği bir gerçeği bilmez görünme
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Sözcükleri hem gerçek hem mecaz anlama gelecek biçimde kullanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 46

(I) Çağdaş şiir geleneğimiz,eski şiirimizin temelleri üzerinde ilerlemiş ama asıl kimliğini Batı şiirinin etkisiyle oluşturmuştur. (II) Eski şiirin ölçü ve uyak anlayışı önceleri aynen sürdürülmüştür. (III) Sonraki dönemde ise "kulağa göre uyak " anlayışı benimsenmiştir. (IV) Dilde yenileşme çabaları istenen sonucu vermese de konu tamamen değişmiştir. (V) Kalıplaşmış konuların yerini günlük yaşam kaynaklı konular almıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde şiirin ahenk özellikleriyle ilgili bir değerlendirme yapılmıştır?

A
I. ve III.                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve V.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
II. ve V.                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
IV. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 47

Batılaşma çabalarıyla girişilen reformlar, edebiyatın da batıya açılması sonucunu doğurmuştu. İlk romancılar, bu ithal malı edebiyat türünü eski Türk hikayeciliğinin deneyimleriyle kaynaştırmışlar, romanlarında, çağlarının önemli sorunlarıyla ilgilenmişler (Kölelik, esir ticareti, kadın hakları...), daha da önemlisi, ithal malı edebiyat türüyle ithal malı yaşama biçimine, alafrangalığa karşı çıkmışlardır.

Yukarıdaki açıklamalar, aşağıdaki edebiyat dönemlerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Tanzimat                          
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Servet-i Fünûn
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Milli Edebiyat                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yedi Meşaleciler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Birinci Yeni
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 48

Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk romanları yazan sanatçı olarak kabul edilir. Servet-i Fünûn döneminde roman ve hikaye türünün en önemli ismidir. Eserlerinde realizm akımının etkisi görülür. En ünlü öykülerinden biri olan Kar Yağarken bunun bir örneğidir. Süslü, sanatlı ve ağır bir dil kullanır. Alışılmıştan farklı bir cümle düzeni vardır. Romanlarında aydın kişileri anlatır. Ruh tahlillerine önem verir. Kahramanları yaşadıkları çevreye uygun olarak anlatır. Romanlarında yalnız İstanbul'u anlatan sanatçı, hikayelerinde Anadolu ve köy hayatına, kasabalardaki yaşayışa yer vererek İstanbul dışına çıkmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halit Ziya Uşaklıgil
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hüseyin Cahit Yalçın
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Refik Halit Karay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 49

                Seni

                Öyle uzun seviyorum ki seni

                Ya yaradılışta doğmuşum

                Ya ölümsüzün biriyim ben...

Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mübalağa (abartma)
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Teşbih (benzetme)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İrsal-i mesel (atasözü-özdeyiş kullanma)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Teşhis (kişileştirme)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüsn-i ta ^ lil (güzel nedene bağlama)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 50

Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A
Türklerin kullandıkları alfabelerin en eskisi Orhun Yazıtları ^ ndaki Göktürk alfabesidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Orhun alfabesinin, beşinci yüzyıldan dokuzuncu yüzyıla değin kullanıldığı sanılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Divan-ü Lügati ^ t-Türk ^ teki manzum parçalar, savlar; Budizm ve Maniheizm ^ le ilgili metinler, eski Türk şiiri ve edebiyatı hakkında bizi aydınlatır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sözlü gelenek; ölçü, tür, konu bakımlarından değişerek yazılı edebiyata geçildiğinde ortadan kalkmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Eski Türk topluluklarında ozanların şiir söylemek dışında büyücülük ve hekimlik gibi görevleri de vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 51

Orta oyunuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Palanga denen orta oyunu alanı daire ya da elips biçiminde olur, izleyiciler bu alanın çevresinde sıralanırdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Başlıca dekoru, yeni dünya denen ve kafesli bir paravan ile iki kanatlı daha küçük bir paravan ve arkalıksız bir iskemleydi.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Klasik bir orta oyunu Karagöz oyunundakine benzer biçimde giriş, karşılıklı konuşma, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşurdu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Alana önce çalgı eşliğinde oyunun iki ana tipinden biri olan Pişekar girip oyunun adını söyleyerek gösteriyi başlatırdı.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İkinci ana tip olan Meddah ^ ın gene çalgı eşliğinde alana girmesiyle karşılıklı konuşma başlardı.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 52

(I) Yunus ^ un dizelerinde yalınlık, arılık, açıklık ve içtenlik vardır. (II) Yunus ^ ta halk zevkine yakınlık ve derin bir lirizm görülür, bu yüzden şiirleri söyleyiş bakımından, halkın diline çok yakındır. (III) Yunus hece ölçüsünü kullanmış, aruzu hiç kullanmamıştır. (IV) Şiirlerinde ya dörtlüklerden oluşan, ya da mesnevi düzenine uyan bir biçim görülür. (V) Mevlana gibi Yunus da insana önem verir ayrıca dünya; güzellikleri, dağları ve ovaları, bitki ve hayvanlarıyla onu hep çekmiştir.

Yunus Emre ^ yle ilgili olarak, bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 53

Terci-i bent, biçim bakımından terkib-i bente benzer; ancak ----. Konularında daha çok Tanrı ^ nın gücü, evrenin sonsuzluğu, doğanın ve yaşamın karşıtlıkları vardır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle doğru biçimde tamamlanmış olur?

A
bent sayısı çoğaltılıp konu genişletilir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
bentler mesnevi biçiminde uyaklanır ve vasıta beyti farklı ölçüde yazılır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
bu türdeki ürünler, devrin ileri gelenlerine  sunularak bahşiş beklenir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
söz sanatlarından uzak yalın bir dil kullanılarak didaktik yan öne çıkarılır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
vasıta beyti her bendin sonunda değişmez ve aynen tekrarlanır
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 54

Aşağıdaki tür-yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Psikolojik roman - Peyami Safa - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Romantik roman - N. Kemal - İntibah
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Realist roman - Dostoyevski - Suç ve Ceza
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Natüralist roman - Emile Zola - Meyhane
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Klasik roman - Victor Hugo - Sefiller
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 55

Gelenek ve göreneklerine bağlı bir adam olan Naim Efendi II. Abdülhamit devri ileri gelenlerinden emekli bir nazır(bakan)dır. Damadı Servet Bey, tam alafrangalık düşkünüdür. Torunları Cemil ile Seniha da eskiyi beğenmemiş, yeniyi sindiremeyen birer züppedir. Savaş zenginleri ile arkadaşlık etmeye başlayan Seniha, günün birinde Avrupa ^ ya kaçar. Servet Bey, çoktandır özlemini çektiği modern bir apartmana taşınır. Yalnız başına kalan Naim Efendi, konağı kiraya verip kız kardeşinin yanına çıkar. Fakat kiracılar, konağı eski ve sıkıcı bulurlar. Y. Kadri ^ nin ilk romanıdır. Yapıtta, üç kuşak arasındaki görüş, anlayış ve yaşayış ayrılıkları anlatılır.

Bu parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çalıkuşu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sinekli Bakkal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kiralık Konak                
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Yaban
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaprak Dökümü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 56

Aşağıdaki dizelerden hangisi pastoral bir şiirden alınmıştır?

A
Erirken sıcakta yaz kokuları,
Ne hoştur, ne hoştur kır uykuları!
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey,
Dünyanın en güzel sesinden
En güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey...
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Uzaktadır her şey, hep... yalnız ölüm,
Her yerde, her an yakınımız ölüm.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir incesaz ki süreklidir yaprak döken korularda
Çılgınlıkları oluşturur en çapraşık duygularda
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüzün geldi başköşeye kuruldu
Yoruldu yüreğim yoruldu.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
56 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
56Son
Geri dön
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.