Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı-18(12.Sınıf Testleri)

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 18

1.    Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döne­mi Türk edebiyatının bir özelliği değildir?

A)   Hece ölçüsünü, yerli bir şiir ölçüsü olarak kullandılar.

B) Halkın dertlerini, problemlerini ve Anado­lu’nun güzelliklerini işlediler.

C)   Anadolu’da yaşayan efsane, masal ve mi­tolojiden yararlandılar.

D)  Halk arasında yaşayan her tür kültür unsu­runu sanat eserlerinde işlediler.

E)   1940’a kadar olan dönem içinde, (Ahmet Haşim, Yahya Kemal gibi) bazı şairlerin aruz vezni ile ağır bir dilde şiirler yazdığını görüyoruz.

 

2.    Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler için söylenemez?

A)   Hecenin beş şairi adıyla da anılan bu sa­natçılar milli edebiyat akımından etkilenmiş ve şiirlerinde hece veznini kullanmışlardır.

B)  Şiirde sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak olmayı tercih etmişlerdir.

C)   Beş hececiler şiire I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele döneminde başlamışlardır.

D)   Beş Hececiler şiirlerinde sürekli hece ölçü­sünü kullanmıştır.

E)  Şiirde memleket sevgisi, yurdun güzellikle­ri, kahramanlıklar ve yiğitlikler gibi temaları işlemişlerdir.

 

3.   Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının ge­tirdiği yeniliklerden biri değildir?

A)   Ölçüye baş kaldırıp serbest şiir yazmak

B)   Kafiyeyi şiir için gerekli görmekten vazgeçmek

C)   Şairane duyguları, süslü anlatımları şiirden silmek

D)   Şiirde sıradan insanın sorunlarına çözüm bulmak

E)   Her çeşit kelimeyi, konuyu şiire sokmak

 

4. 1940 yılında kendilerine Yedi Meşaleciler  (I) adını veren bu toplulukta yer alan şairlerden biri de Oktay Rıfat Horozcu (II) dur. Şiirde ölçü, kafiye ve dörtlüğe karşı çıkmış, (III)  kuralsızlığı kural edinmiş bu şairler mecazlı söyleyişi,  (IV) sanatlı ifadeleri kabul etmemiştir. Ayrıca hayattaki sıradan konuları ve gariplikleri  (V) şiirlerinin konusu olarak görmüştür. Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.          B) II.           C) III.       D) IV.      E)V.

 

5.     Aşağıdakilerden hangisi  Faruk Nafiz için söylenemez?

A)   Şiire I. Dünya Savaşı’nda heceyle başladı.

B)   Heceyle şiirler yazarken aruzla da yazma­ya devam etti.

C)    Duygu ve düşünceyi bir arada yürüten, ro­mantik ve realist konu ve hayatları işleyen şiirleriyle ün yapmıştır.

D)   Şiirlerinde Anadolu’yu ve memleket sevgi­sini anlatır.

E)   Dili sade ve akıcıdır. Söz sanatlarına yer veren güçlü bir üslubu vardır.

 

6.  (I) İlk şiirini Fecr-i Âti edebiyatının etkisinde yazdı, (II) Şiire aruz vezniyle başlamıştır. (III) Hece ile yazdığı ilk şiirinde aşk duygularına yer vermiştir. (IV) Kurtuluş Savaşı yıllarında milli duyguları ve tarihi kahramanlıkları işleyen heyecan yüklü epik şiirler yazmıştır. (V) Miras ve Güneşin Ölümü adlı şiir kitabı vardır. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde Enis Behiç Koryürek hakkında yanlış bilgi verilmiştir?

A) I.          B) II.           C) III.        D) IV.       E) V.

 

7.     “Server Bedii” takma adını kullandı. Bu isimle kaleme aldığı “Cingöz Recai” isimli polisiye dizi romanları büyük ilgi gördü. Sanat, edebiyat, fel­sefe, psikoloji, sosyoloji gibi değişik alanlarda yazdığı yazılarla çok yönlü bir yazar oldu. 43 yıl hiç durmadan yazdı. 1930’da basılan ve genç bir hastanın psikolojisini yansıtan otobiyografik romanı “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu”nun ilk baskısını Nazım Hikmet’e ithaf etmişti. 1949’da yayımlanan son eserlerinden “Matmazel Norali­ya’nın Koltuğu”nda da tıp öğrenimi yaparken bunalıma girerek felsefeye yönelen ve sonuçta mistik dünya görüşünde karar kılan bir gencin öyküsünü anlattı.

Yukarıda söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peyami Safa                         B) Necip Fazıl

C) Nurullah Ataç                       D) Kemal Tahir

E) Orhan Kemal

 

8.   Aruz vezniyle, eski nazım biçimiyle yeni konula­rı işleyen — yeni şiirin en önemli sanatçıların­dandır. Ayrıca edebiyatımızda parnasizm akı­mının temsilcisidir. Şiirde şekil mükemmelliği­ne, kafiyeye önem vermiş, aruzu Türk aruzu haline getirip Türkçeye başarıyla uygulamıştır. “—” şiiri dışındaki bütün şiirinde aruz veznini kullanmıştır. Eğil Dağlar, Aziz İstanbul şairin nesir türündeki eserleridir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sıra­sıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)   Ahmet Haşim, Piyale

B)   Tevfik Fikret, Rübâb-ı Şikeste

C)   Ahmet Hamdi, Bursa’da Zaman

D)   Yahya Kemal, Ok

E)   Mehmet Emin, Ey Türk Uyan

 

9.      Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler­den biri değildir?

A)   Sabri Esat Siyavuşgil

B)   Ziya Osman Saba

C)   Yaşar Nabi Nayır

D)   Vasfi Mahir Kocatürk

E)   Yahya Kemal Beyatlı

 

10. İlk şiirlerini Servet-i Fünun dergisinde yayımla­dı. Hece ölçüsünü kullanıp sembolizm akımının etkisinde kaldı. Toplumsal konulara fazla de­ğinmeyip genellikle yaşama sevinci, ölüm, yalnızlık gibi temaları işledi. Ömrümde Sükût, Düş­ten Güzel eserlerinden bazılarıdır.

Parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Mehmet Akif                          B) Yahya Kemal

C) Orhan Veli                                D) Faruk Nafiz

E) Cahit Sıtkı

 

11.  (I) Milli Edebiyat döneminde dilde sadeleşme için ekilen tohumlar Cumhuriyet döneminde ürünlerini vermiş, konuşma diliyle yazı dili ara­sında sağlıklı yakınlaşma olmuştur. (II) Cumhu­riyet’le ülkenin her kesiminden yazarlar çıkmış; hikâye, roman, tiyatro ve deneme türünde önemli gelişmeler sağlanmıştır. (III) Şiirde aruz önemini yitirmiştir. (IV) Şiirlerin bir kısmı hece vezniyle bir kısmı ise serbest ölçüyle yazılmış­tır. (V) Yedi Meşaleciler, Garipçiler, Fecr-i Âti gibi topluluklar kurulmuştur. Bu parçada Cumhuriyet dönemiyle ilgili bil­gi verilirken numaralanmış cümlelerin han­gisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I.          B) II.           C) III.        D) IV.       E) V.

 

12.Kemal Tahir’in “Huzur” adlı psikolojik romanı dört bölümden oluşur ve her bölüm romanın dört kahramanından birinin adını taşır: İhsan, Nuran, Suat, Mümtaz.

Bu cümledeki bilgi yanlışlığı aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?

A)   Roman dört değil, tek bölümden oluşur.

B)   Huzur Kemal Tahir’in değil, Ahmet Hamdi Tanpınar’ındır.

C)   Roman kahramanları arasında İhsan yoktur.

D)   Huzur bir tiyatro eseridir, roman değildir.

E)   “Huzur” psikolojik değil, töre romanı özelliği taşır.

www.dersimizedebiyat.org

 

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

E D D A A A A D E E E B