Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı-19(12.Sınıf Testleri)

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 19

1.  Milli edebiyat ilkeleri doğrultusunda Halk şiiri nazım biçimleri ve yerli özellikleri şiirde yaşat­maya çalışmışlar. Genellikle yurdun görünüm ve güzelliklerini anlatmışlar. Hece ölçüsüyle yazdıkları şiirler aruzdan serbest ölçüyle geçiş­te bir köprü kabul edilebilir. Temsilcilerinden en yaşlısı 1890 doğumlu Orhan Seyfi, en genci 1898 doğumlu Faruk Nafiz’dir.

Bu parçada sözü edilen topluluk, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Tanzimatçılar                           B) Servet-i Fünuncular

C) Genç Kalemler                        D) Beş Hececiler

E) Garipçiler

 

2.                Meşrutiyet döneminde Ziya Gökalpçi, Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu, Cumhuriyet döne­minde Atatürkçüdür. Dili sade, cümleleri kısa­dır. Gezi, anı, deneme türünde yazmış, çeşitli gazetelerde uzun yıllar başyazarlık yapmıştır. Eserleri arasında gezi yazıları ön plandadır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Ateş ve Güneş, Zeytindağı, Deniz Aşırı, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları…

Bu parçada sözü edilen yazarımız, aşağıda­kilerden hangisidir?

A)   Behçet Kemal Çağlar

B)    Falih Rıfkı Atay

C)   Abdülhak Şinasi Hisar

D)   Ahmet Kutsi Tecer

E)   Yakup Kadri Karaosmanoğlu

3.                Cumhuriyetin ilk yıllarında sesini duyurmaya başlayan bir şiir topluluğudur. Bu topluluk Meh­met Emin Yurdakul ve Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın açtığı yoldan yürüdü. Bu topluluğa mensup şair­ler, hece ölçüsüyle yazmayı ilke edindiler, halk şiiri nazım şekillerini, yerli özellikleri şiirlerinde yansıtmaya çalıştılar. Anadolu’nun doğa güzel­liklerini olanca büyüleyiciliğiyle dile getirdiler.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen edebi topluluğa mensup olamaz?

A)    Faruk Nafiz Çamlıbel

B)   Oktay Rıfat Horozcu

C)   Halit Fahri Ozansoy

D)   Yusuf Ziya Ortaç

E)   Orhan Seyfi Orhon

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz ile Yu­suf Ziya’nın ortak özelliği değildir?

A)   Aynı edebi topluluğa bağlıdır.

B)   Şiirlerinde süsten, yapmacıktan uzak bir dil kullanmıştır.

C)   Eserleriyle “Türkçülük” düşüncesini yayma­ya çalışmışlardır.

D)   Şiirlerinde memleket sevgisi, yurdun güzel­likleri, kahramanlık gibi konuları işlemişlerdir.

E)   Hece veznine şiirlerinde başvurmuşlardır.

5.  Edebiyatımızdaki Çehov tarzı hikâyenin temsilcilerindendir. Gözlemci ve gerçekçi bir yazardır. Toplumu konu olan hikâyelerinde toplumdaki bazı problemleri işler. Deniz, tabiat, yaşlı adam, bir boyacı çocuk, balıkçı kahvesi onun hikâye­lerinde sık rastlanan unsurlardır.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Sait Faik Abasıyanık              B) Ömer Seyfettin

C) Haldun Taner                           D) Cahit Külebi

E) Peyami Safa

6.  Haşim gibi o da küçük yaşta kaybettiği annesi­nin yokluğundan duyduğu acıyı ve kendisini avutacak bir sevginin özlemini dile getirir, içe dönük bir bakışla doğa ile iletişim kurmaya ça­lışır. Şiirinin bir başka yönü Bergson felsefesin­den kaynaklanan zaman kavramıdır. Onun eserlerinde zaman, basit bir süreklilik değil, çok katlı ve karmaşık bir akıştır. “Ne İçindeyim Za­manın, “Bursa’da Zaman” şiirleri bu olgunun ör­nekleridir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?

A)   Ahmet Hamdi Tanpınar

B)   Yahya Kemal

C)   Namık Kemal

D)   Mehmet Rauf

E)   Hüseyin Rahmi Gürpınar

 

7.                I.    Reşat Nuri Güntekin

II.    Orhan Veli

III.   Sait Faik Abasıyanık

IV.  Orhan Seyfi

V.   Yusuf Ziya

Yukarıda adları verilen sanatçılarımızın han­gi ikisi aynı edebi topluluğa mensuptur?

A) I. ve II.                    B) I. ve III.           C) II. ve III.

D) III. ve V.                 E) IV. ve V.

8.     Hecenin Beş Şairi ile Garip Akımı arasında yer alır. İlk şiirindeki Baudelaire etkisinden sıyrılarak dil ve üsluba ağırlık verdi. Şiiri plastik bir söz bü­tünü haline getirene kadar yoğuran bir şair oldu. “Olvido”, “Kar”, “Fahriye Abla” bu oluşumun önemli ve yıllardır unutulmayan örnekleridir.

Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Ahmet Muhip Dıranas

B)   Ahmet Kutsi Tecer

C)   Cahit Sıtkı Tarancı

D)   Sait Faik Abasıyanık

E)   Cahit Külebi

 

9.   Yazı hayatına şiir, makale ve tiyatro eleştirile­riyle başladı. Deneme ve eleştiri türlerinde ba­şarılı eserler verdi. Cumhuriyet sonrası edebi­yatımızda yol gösterici bir görevi üstlenmiştir. Türkçeyi özleştirmedeki yılmayan çabasıyla, nesir anlatımında devrik cümlenin, konuşma di­linin gerekliliğini savunması ve uygulaması onun en belirgin özelliğidir. “Karalama Defteri, Günlerin Getirdiği, Sözden Söze” başlıca eser­leridir.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nurullah Ataç                          B) Suat Kemal Yetkin

C) Peyami Safa                             D) Necip Fazıl

E) Mehmet Rauf

 

10.              I.    Toplumun her kesiminden gelen sanatçılar sayesinde konular genişlemiştir.

II.    Edebiyatımızda yeni üsluplar, olayların geçtiği yeni mekânlar bu dönemde görül­meye başlanmıştır.

III.   Roman ve hikâyelerde toplum problemleri gözleme dayanan bir gerçeklikle anlatılmıştır.

IV.   Kurtuluş Savaşı ve bu dönemde toplum haya­tı birçok roman ve hikâyede konu edinilmiştir.

V.   Bütün şairler, vezin olarak hece veznini be­nimsemiş ve sadece onu kullanmıştır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde Cumhu­riyet dönemi edebiyatı ile ilgili verilen yargı­lardan hangisi yanlıştır?

A)l.          B) II.         C) III.        D) IV.        E)V.

 

11.     Şiire lise yıllarında başladı. İlk şiirleri 1932’den sonra Varlık, Yeditepe, Ses, İnsan gibi dergiler­de yayımlandı. İlk şiir kitabı “Yaradana Mektup­lar” 1941’de basıldı. Şiirlerinde de resimlerinde olduğu gibi Halk edebiyatının zengin motiflerin­den esinlendi, yararlandı. Yalın bir dille, içten li­rik şiirler yazdı.

Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Bedri Rahmi Eyüpoğlu

B)   Ahmet Kutsi Tecer

C)   Orhan Veli

D)   Oktay Rifat

E)   Melih Cevdet Anday

 

12.     Aruzla başladığı şiirde rubailer, gazeller yazdı. Özellikle rubailere büyük önem verdi. Rubailer­den oluşan 5 ayrı kitap yayımladı. Daha sonra heceli ve serbest vezinli şiirler yazdı. Ulusçu şi­irleriyle dikkat çekti. Yurdun güzelliklerini, doğa­sını anlatan, kimi zaman yergici ama Türklüğü yücelten şiirleriyle bilinir. Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Dualar ve Aminler, Heykeltıraş başlı­ca şiir kitaplarıdır.

Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arif Nihat Asya                       B) Mehmet Akif Ersoy

C) Necip Fazıl                                D) Peyami Safa

E) Ahmet Muhip Dıranas

 

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
D B B C A A E A A E A A