Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 6

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 6

 
1.    –      Köy ve kent insanının sorunlarına yer verilmiştir.
        –      Tiyatro eserlerinde mili konular işlenmiştir.
        –      Kurtuluş Savaşı başlıca konudur.
        –      Edebiyatta yeni üsluplar, olayların geçtiği yeni             mekanlar, yerler görülmeye başlanmıştır.
        –      Atatürk devrimlerinin yaygınlaştırılması ve  savunuculuğu aydınlarla edebiyatçılara yüklenmiştir.
        Yukarıda bazı özellikleri verilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Tanzimat Birinci Dönemi
B)    Tanzimat İkinci Dönemi
C)    Servet-i Fünûn Dönemi
D)   Fecr-i Âti Dönemi
E)    Cumhuriyet Dönemi
 
2.    –      Şiirde geleneksel anlayışa karşı çıkmışlardır.
        –      Kuralsızlığı kural edinmişlerdir.
        –      Ölçü, kafiye, mecazlı anlamı vb. gereksiz bulmuşlardır.
        –      Şiiri günlük konuşma diliyle yazmışlardır.
        –      Basit olayları alelade duygu ve düşünceleri konu olarak almışlardır.
        Yukarıda özellikleri verilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Beş Hececiler
B)    Yedi Meşaleciler
C)    Garipçiler
D)   İkinci Yeniciler
E)    Hisarcılar
 
3.    “Garip, Vazgeçemediğim, Destan Gibi” adlı şiir kitaplarının şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Yahya Kemal Beyatlı
B)    Orhan Veli Kanık
C)    Cahit Sıtkı Tarancı
D)   Sezai Karakoç
E)    Turgut Uyar
 
4.    Onun şiirlerinde, şairanelik, kalıpçılık yoktur. Yalın halk dilini, gündelik sözleri yergili ve esprili bir düzenlemeyle kullanmıştır. Ona göre; “Şiirin bütün meselesi deyiştedir, kelimeleri kullanırken onların ille de güzel olmasına bakmamalı ve şairane telakkisinden şiir kurtarılmalıdır.”
        Parçada görüşüne yer verilen ve tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Tevfik Fikret
B)    Necip Fazıl Kısakürek
C)    Orhan Veli Kanık
D)   Faruk Nafiz Çamlıbel
E)    İsmet Özel
 
5.    “Melih Cevdet Anday”la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)   Fıkra, gezi, makale, deneme, roman, tiyatro ve çeviri türlerinde yazmakla beraber, ısrarla şiir üzerinde durmuştur.
B)    Düzyazılarında, çoğunlukla yoğun bir düşünce, şiirsel, özlü bir dili vardır.
C)    Orhan Veli ve Oktay Rıfat’la yeni şiirin öncüsü olmuştur.
D)   Halkın günlük konuşmasını ve söyleyişlerini kullanmıştır.
E)    Şiirlerinde çoğunlukla Anadolu insanını ve mistisizmi işlemiştir.
 
6.    –      Huzur
        –      Mahur Beste
        –      Saatleri Ayarlama Enstitüsü
        Yukarıdaki romanlar aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
A)   Reşat Nuri Güntekin
B)    Ahmet Hamdi Tanpınar
C)    Peyami Safa
D)   Kemal Tahir
E)    Oğuz Atay
 
7.    Romanın baş kişisi Mümtaz edebiyat fakülte­sinde asistandır. Aynı fakülteden mezun, iki ço­cuklu, dul bir bayan olan Nuran’ı sevmektedir. Aralarında başlayan sevgi sonrası Mümtaz’ın evlenme teklifine Nuran olumlu cevap verse de aralarına hasta bir genç olan Suat girer. Suat onların evlenme hazırlığında olduğunu duyunca intihar eder. Nuran bu olaya kendisinin sebep olduğunu düşünerek Mümtaz’la evlenmekten vazgeçer. Mümtaz, sonraları eski eşine dönen Nuran’dan ümidini keser ve eski arkadaşı İh­san’ın yanına taşınır. Bu sıralarda radyoda İkin­ci Dünya Savaşı anons edilmektedir.
        Yukarıda kısaca bahsedilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Yalnızız – Peyami Safa
B)    Huzur – A. Hamdi Tanpınar
C)    Ateş Gecesi – R. Nuri Güntekin
D)   Esir Şehrin İnsanları – Kemal Tahir
E)    El Kızı – Orhan Kemal
 
8.    Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A)   Sözde Kızlar
B)    Ben ve Ötesi
C)    İnce Memet
D)   Devlet Ana
E)    Aganta Burina Burinata
 
9.    “Peyami Safa”yla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)   İlk eserlerinde olaylara, sonrakilerde ise psikolojik tahlillere ağırlık vermiştir.
B)    Birinci Dünya Savaşı’nın ahlaki yönden yıkıcı etkileri ve şüphe birçok romanın konusunu oluşturmuştur.
C)    “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu”nda kemik has­talığı nedeniyle hastaneleri dolaşan on beş yaşında bir çocuğun yaşadıkları anlatılmıştır.
D)   “Sözde Kızlar”da Kurtuluş Savaşı’ndaki yaşanan olaylar çevresinde Batılılaşmanın kızlar üzerindeki etkisi işlenmiştir.
E)    Sanatçının önceleri “Server Bedi” takma adını kullandığı bilinmektedir.
 
 
 
10. … bu eserinde; on beş yaşında bir çocuğun, yedi yıldan beri hastane hastane dolaşmasını ve sonraları Nüzhet adında bir kıza aşık oluşunu ve gelişen olayları anlatır.
        Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)   Halide Edip Adıvar
B)    Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C)    Peyami Safa
D)   Sait Faik Abasıyanık
E)    Yaşar Kemal
 
11. “Çankaya, Zeytin Dağı, Moskova Roma” adlı anı kitaplarının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Refik Halit Karay
B)    Ruşen Eşref Ünaydın
C)    Halikarnas Balıkçısı
D)   Falih Rıfkı Atay
E)    Recep Bilginer
 
12. Yazar, çevirmen Fecr-i Âti şairlerinden Tahsin Nahit’in kızıdır. F. Rıfkı Atay’ın himayesinde büyüdü. Çeşitli eserler ortaya koydu. Yaygın üne kavuşması emeklilik yıllarında yazdığı anı kitaplarıyla oldu. En çok okunan ve sevileni “Bir Dinozorun Anıları” adlı kitabıdır. Ütopya kavramı ve İngiliz edebiyatı ile ilgili tartışılmaz nitelikte kaynak kitaplar yazdı.
        Paragrafta tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Mina Urgan
B)    Alev Alatlı
C)    H. Edip Adıvar
D)   Nilüfer Göle
E)    Ümit Meriç
 
 
CEVAPLAR

 

1 E
2 C
3 B
4 C
5 E
6 B
7 B
8 B
9 D
10 C
11 D
12 A