Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 7

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ile ilgili  test çöz.

 

 1.     İlkelerini “samimiyet, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik” şeklinde açıklayan edebi topluluk aşağıdakilerin hangisidir?
A)    Beş Hececiler
B)    Yedi Meşaleciler
C)    Garipçiler (Birinci Yeniciler)
D)    İkinci Yeniciler
E)    Hisarcılar

2.     –      Halit Fahri Ozansoy
–      Enis Behiç Koryürek
–      Yusuf Ziya Ortaç
        Yukarıdaki sanatçılar hangi edebi topluluğa mensupturlar?
A)    Maviciler
B)    Yedi Meşaleciler
C)    İkinci Yeniciler
D)    Birinci Yeniciler
E)    Beş Hececiler

3.     İlk şiirlerini Milli Mecmua ve Dergah’ta yayımladı. Dönemin edebi hareketi olan Beş Hececiler’e katılmayarak ayrı bir çizgide yol aldı. Şiire, sade, saf sesini vermek, onun tüm süslerden soymak istedi. Folklor, halk edebiyatı, efsanelerle ilgili incelemelerde bulundu. Aşık Veysel’i keşfetti ve edebiyat dünyasına kazandırdı. “Koçyiğit Köroğlu, Köşe Başı, Satılık Ev” adlı tiyatroları zevkle izlendi.
        Paragrafta tanıtılan Cumhuriyet dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Abdülhak Şinasi Hisar
B)    Yahya Kemal
C)    Memduh Şevket Esendal
D)    Yaşar Kemal
E)    Ahmet Kutsi Tecer

4.      I.    İstanbul hikayecisidir.
II.    Çocukluk anılarını ve gençlik izlenimleri şiirsel bir dille anlatır.
III.    Hikayelerinde çoğunlukla fakirler, balıkçılar, tanıdıkları, eş dostu yer alır.
IV.    Eserlerinde vurgunculardan, ikiyüzlü kişilerden, zalimlerden tiksintiyle bahseder.
V.    Konuya, olaya çok önem verir ve eserin kurgusunu çok iyi planlar.
“Sait Faik”le ilgili yukarıda numaralanmış özelliklerden hangisi yanlıştır?
A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

5.     Garip şairi “Oktay Rıfat Horozcu”nun eser vermediği edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiir                             B) Roman
C) Öykü                           D) Tiyatro
E) Çeviri

6.     İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği bunalım ede­biyata da yansıdı. Türk edebiyatında … bu ne­denle doğmuştur. Bir yandan savaşın getirdiği yıkımlar, diğer taraftan geçmişe olan büyük düşmanlıkları nedeniyle, şiir söyleyişlerinin tümü yıkılmaya çalışıldı. Şiirde kenar mahalle ağzı ve sokak çocuğu dili, ahlaken düşüş in­sanların yaşamı temel konu olarak seçildi. Şa­şırtmaca ve bayağı söyleyişlere yer verildi.
        Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)    Garip Akımı
B)    Beş Hececiler
C)    Hisarcılar
D)    İkinci Yeniciler
E)    Yedi Meşaleciler

7.     Aşağıdakilerden hangisi Memduh Şevket Esendal’a ait farklı türde bir eserdir?
A)    Otlakçı
B)    Mendil Altında
C)    Temiz Sevgiler
D)    Ev Ona Yakıştı
E)    Vassaf Bey

8.     Cumhuriyet dönemi şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    Cumhuriyet döneminin önceki dönemde bağımsız şekilde gelişen ilk şiir hareketini “Yedi Meşaleciler” gerçekleştirmiştir.
B)    Yeni devleti, Atatürk’ü işleyen şiirler yazılmaya başlanmıştır.
C)    Asıl biçimsel değişme 1941’de bir araya gelen üç gencin oluşturduğu “Garip Akımı” ile olmuştur.
D)    1955 yılında ise “Birinci Yeni” şiir akımı   oluşmuştur. Bunlar bilinçaltına, soyutlama­lara ve imgelere yönelmiştir.
E)    Attila İlhan’ın Mavi adlı dergisinin adını koydu­ğu “Maviciler” hareketi “Garipçiler”in tersine şi­irde sanatlı bir söyleyişi tercih etmişlerdir.

9.     Edebiyatımıza Yedi Meşalecilerle birlikte şair olarak girdi. Zamanla bütün edebi türleri denedi. Yalnız, sanatçı verdiği eserlerle değil, ömrünü verdiği Varlık dergisiyle anılmaktadır. Günümüzde de adına edebiyat ödülleri verilmektedir. “Atatürkçülük Nedir, Dost Mektupları” gibi inceleme eserleri vardır.
        Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
A)    Cevdet Kudret Solak
B)    Vasfi Mahir Kocatürk
C)    Yaşar Nabi Nayır
D)    Sabri Esat Siyavuşgil
E)    Nurullah Ataç

10.   “Nurullah Ataç”la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)    Eleştiri ve deneme türünün gelişmesinde büyük rolü vardır.
B)    Sağlam bir üslubu vardır. Konuşur gibi yazar, özellikle devrik cümle kullanır.
C)    Sanat hayatına şiirle başlasa da onun gücü nesirlerindedir.
D)    Yazılarını “Okuruma Mektuplar, Ararken” gibi eserlerde toplamıştır.
E)    Hikaye alanında da ürünler vermiştir.

11.   Sanatçı, edebiyat hayatına şiirle başladı, daha sonra da eleştiriye yöneldi. Deneme ve eleştiri türünün Türk edebiyatında yerleşmesine önem­li katkıları oldu. Türkçenin sadeleşmesi konu­sunda ısrarlı tutumu, devrik cümlenin yerleş­­mesi için gösterdiği çaba hayli istikrarlıydı. Dö­neminde ve kendinden sonra yetişen genç sa­natçıların büyük bir bölümünü etkiledi. “Günle­rin Getirdiği, Karalama Defteri, Sözden Söze” deneme türündeki eserlerinden bazılarıdır.
        Paragrafta tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Nurullah Ataç
B)    Suut Kemal Yetkin
C)    Sebahattin Eyüboğlu
D)    Ahmet Haşim
E)    Ahmet Rasim

12.   Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz’in aruzla yazdığı bir şiirdir?
A)    Han Duvarları
B)    Çoban Çeşmesi
C)    Şarkın Sultanları
D)    Elimle Seçtiklerim
E)    Bir Ömür Böyle Geçti

CEVAPLAR

1 B
2 E
3 E
4 E
5 C
6 A
7 E
8 D
9 C
10 E
11 A
12 C