Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 9

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI  Soru Bankası/Testleri

1.     Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döne­mi Türk edebiyatının genel özellikleri ara­sında yer almaz?
A)    Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve öz­neldir.
B)    Şiirlerde hece vezni kullanılır.
C)    Anadolu insanının sorunları eserlerde iş­lenir.
D)    Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.
E)    1930’a kadar Milli Edebiyat çizgisinde geli­şir. Bu tarihten sonra toplumcu–gerçekçi bir çizgiye yönelir.

2.     Aşağıdakilerden hangisi Garip Akımı’nın özelliklerinden biri değildir?
A)    Gülmece ve ince yergi şiirin temel öğesi olmuştur.
B)    Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir.
C)    Konuşma dilinden ayrı bir dil kullanmışlardır.
D)    Esin kaynağı olarak Batı’yı almışlardır.
E)    Ölçü, kafiye, sanatlı söyleyiş gibi gelenek­leri dışlamışlardır.

3.     Aşağıdakilerden hangisinde Garip Akımı’nın temsilcileri bir arada verilmiştir?
A)    O. Veli Kanık – M. Cevdet Anday – O. Rıfat Horozcu
B)    Z. Osman Saba – Yahya Kemal – M. Cevdet Anday
C)    A. Kutsi Tecer – Edip Cansever – A. Muhip Dıranas
D)    Cemal Süreya – O. Veli Kanık – Edip Can­sever
E)    Ece Ayhan – O. Rıfat Horozcu – F. Nafiz Çamlıbel

4.     1930’lu yıllarda bir grup genç bir araya geldiler. “Canlılık, samimiyet ve sürekli yenilik” ilkesini benimsediler. Hece’nin beş şairinin elinde tıka­nan şiirimize yeni ufuklar açmayı amaçladılar. Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır, Cev­det Kudret Solak gibi ünlü sanatçılardan oluş­muş bu grup şiirimize istedikleri gibi yeni bir ye­nilik getiremediklerinden kısa sürede dağıldı.
        Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Birinci Yeniciler
B)    İkinci Yeniciler
C)    Yedi Meşaleciler
D)    Fecr-i Âti topluluğu
E)    Hisarcılar

5.     Aşağıdakilerden hangisi Yaşar Kemal’e ait değildir?
A)    Sarı Sıcak
B)    İnce Memed
C)    Yer Demir Gök Bakır
D)    Mahur Beste
E)    Ağrı Dağı Efsanesi

6.     “Ok” şiiri hariç bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. Batı şiiriyle eski Türk şiirini bir noktada buluşturmayı başarabilmiştir. Şiirlerinde Osmanlı medeniyet ve kültürüne bağlı kalmıştır. Türk musikisine, İstanbul’a hayrandır. “Kendi Gök Kubbemiz, Aziz İstanbul” en tanınmış eserleridir.
        Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?
A)    Tevfik Fikret
B)    M. Emin Yurdakul
C)    M. Akif Ersoy
D)    Y. Kemal Beyatlı
E)    F. Nafiz Çamlıbel

7.     Aşağıdaki yazar–eser eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
A)    Kemal Tahir – Devlet Ana
B)    A. Hamdi Tanpınar – Huzur
C)    Halikarnas Balıkçısı – Aganta Burina Buri­nata
D)    Attila İlhan – Ben Sana Mecburum
E)    O. Veli Kanık – Keşanlı Ali Destanı

8.     Cumhuriyet Dönemi’nin en tanınmış simaların­dandır. Fransız Sembolist Baudeleire’nin etkisi altında kalmıştır. Şiirlerinde Türkçenin sıcaklığı­nı ve akıcılığını bulmak mümkündür. Hece öl­çüsü ile şiirler yazarken uyağa sıkıca bağlıdır. Şiirlerinde etkili bir lirizm vardır. “Ömrümde Sü­kut, Düşten Güzel” en bilinen şiir kitaplarıdır.
        Paragrafta sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Cahit Sıtkı Tarancı
B)    Cemal Süreya
C)    Orhan Veli Kanık
D)    Melih Cevdet Anday
E)    Yaşar Nabi Nayır

9.     Değişik gazetelerde başyazarlık yaptı. Daha çok anı ve gezi türlerinde eserleri vardır. Yazı­larıyla Milli Mücadele’yi destekleyen yazar,    Atatürk devrimlerinin de baş savunucularından olmuştur. “Ateş ve Güneş, Çankaya, Zeytinda­ğı” eserlerinden bazılarıdır.
        Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    F. Rıfkı Atay
B)    Ahmet Rasim
C)    Tahsin Nahit
D)    Sabahattin Eyüboğlu
E)    R. Halit Karay

10.   Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni topluluğu için söylenemez?
A)    Söyleyişe anlamdan daha çok önem vermişlerdir.
B)    Musiki ve anlatım zenginliğini ön planda tutmuşlardır.
C)    Yedi Meşaleciler’e bir tepki olarak doğ­muşlardır.
D)    Eşyayı, görünümü, insanoğlunu Sürrealistlerden daha da aşırıya giderek soyutla­mışlardır.
E)    Şiirde metafizik, felsefi yaklaşımlara yer verilmemiştir.

11.   Attila İlhan’ın başını çektiği, öncüsü olduğu bir akımdır. Birinci Yeniciler’in tersine şiirde sanatlı ve şairane bir söyleyişi benimsemişlerdir. Akım adını Attila İlhan’ın çıkardığı bir dergiden almıştır.
        Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Hisarcılar
B)    Garipçiler
C)    Maviciler
D)    Yedi Meşaleciler
E)    Dirilişçiler

12.   Yazarımız eserlerinden karakter yaratmaya önem vermiştir. Romanlarındaki bir kısım er­kek tipleri, kadının bir erkekte görmek istediği özellikleri taşırlar. Yakışıklı, adaletli, uzun boy­lu, kuvvetli, cesur, sarsılmaz, sağlam iradeli, sağlam karakterlidir.
        Yukarıda özellikleri belirtilen romancımız aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Oğuz Atay
B)    R. Nuri Güntekin
C)    R. Halit Karay
D)    H. Edip Adıvar
E)    Orhan Kemal

CEVAPLAR

1 A
2 C
3 A
4 C
5 D
6 D
7 E
8 A
9 A
10 C
11 C
12 D