Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu

Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu

 • Cumhuriyet döneminde siyasal, toplumsal ve kültürel alan­larda köklü değişimler meydana gelmiştir.
 • Bu değişim ve yenileşme çalışmaları, ülkemizin sanat anlayı­şında da kendini göstermiş, Türk edebiyatında da bir dönüm noktası oluşturmuştur.
 • yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında tiyatro sanatı­mızda görülen canlılık, Millî Mücadele’nin başlamasıyla bir durgunluk dönemine girse de Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren yeni bir atılım yaparak çağdaş, ilerici bir kimlik ka­zanmıştır.
 • Yeni kurulan Cumhuriyet rejiminin yerleşmesi, Atatürk ilke ve inkılaplarının yurdun her köşesine yayılması için tiyatro sanatından yararlanılmıştır. Çünkü tiyatro, halkla doğrudan iletişim kurmada ve amaçlar doğrultusunda bir kamuoyu ya­ratmada en etkili olan sanat dalıdır.
 • 1923 yılında sahne sanatlarıyla ilgili tek kurum, İstanbul Be­lediyesine bağlı Darülbedeyi’dir.  Darülbedeyi, Tepebaşı Tiyatrosu’nda temsillerini sürdürmektedir. 1927’de bu kuru­mun başına Muhsin Ertuğrul getirilmiştir.
 • Sahne, dekor ve oyunculuk anlayışını baştan başa değiş­tiren Muhsin Ertuğrul, yerli yazarları tiyatro yazmaya teşvik etmiş, Müslüman kesimden de kadın ve erkek oyuncuların yetişmesini sağlamış, çağdaş oyunları Türkçeye çevirterek Batı’da oynanan oyunların aynı yıllarda bizde de oynanması­nı sağlamıştır.
 • Muhsin Ertuğrul,  Türk tiyatrosunu çağdaşlaştırmış, tiyatroyu yurdun her köşesine yaymaya çalışmış ve bugünkü tiyatro­muzun temellerini atmıştır.
 • Darülbedayi adı, 1934’ten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak değiştirilmiş. 1935’ten sonra Muhsin Ertuğrul, önderli­ğinde bir çocuk tiyatrosu kurulmuştur.
 • Bu çocuk tiyatrosu, geleceğin yetenekli oyuncuları ve oyun yazarlarının yetişmesine önemli katkılar sağlamıştır.
 • 1940’ta Devlet Konservatuvarı Kanunu çıkarılarak, temsil sanatı; opera, tiyatro ve bale bölümlerine ayrılmış, öğrenim orta ve yüksek dereceli olmak üzere iki aşamalı olmuştur. Böylece Türk tiyatrosunda eğitimli sanatçıların rol alması sağlanmıştır.
 • Türk toplumunun çağdaşlaşması ve ulusal bilincin yerleş­mesinde önemli katkıları olan Halkevleri de tiyatromuzun yerleşmesinde, köy ve kasabalara ulaşmasında önemli bir rol oynamıştır. Halkevlerinde bulunan temsil kolları, tiyatro yeteneği taşıyan gençleri ortaya çıkarmak, gençleri düşün­ce, sanat ve dil yönünden geliştirmek, tiyatro sanatını yur­dun en ücra köşelerine götürmek gibi önemli hizmetlerde bulunmuştur.
 • Darülbedayi ve Halkevleri’nin temsillerini izleyen Atatürk’ün ti­yatroya karşı gösterdiği ilgi ve sevgi, Devlet Konservatuarının açılmasını sağlamış, onun başlattığı tiyatro faaliyetleri ölü­münden sonra da sürdürülmüştür.


Bunları da gezebilirsin.

blank

Aşık Daimi, Ali İzzet Özkan, Davut Sulari, Sefil Selimi Hayatı ve Eserleri…

Aşık Daimi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği… Erzincan yöresi aşıklarından olup İstanbul’da yaşamıştır. …