Düşünceyi Geliştirme Yolları (Tanımlama, Örnekleme, Benzetme, Tanık Gösterme…)

İçindekiler

DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI

Tanımlama

Özelliklerinden yararlanarak bir varlığın ya da kav­ramın ne olduğunun ortaya konmasıdır. Kısaca “Bu nedir?” sorusunun cevabı olan cümlelerdir.

Tanımlama Örneği

Roman, genellikle insanların başından geçenleri, insan ilişkilerini, toplumsal olay ve olguları gerçe­ğe uygun bir biçimde ya da kurmaca bir yapıyla geniş oylumlu olarak anlatan bir yazınsal türdür. 

Örnekleme

İleri sürülen bir düşüncenin daha iyi anlaşılması için örneklerden yararlanmaktır. Böylece düşün­cenin okur tarafından daha iyi ve net anlaşılması sağlanmış olur.

Örnekleme Örneği

Dilin alıcıyı harekete geçirme işlevinin kullanıldığı metinlerde gönderici, iletiyi alanı işin içine sokma­yı ister. Söz gelimi “Elindeki kitabı sıraya bırak. Ye­rine otur.” gibi cümleler alıcıyı eyleme geçirir.

Tanık Gösterme

Yazarın, ileri sürdüğü bir düşünceyi İinandırıcı kıl­mak için o düşünceyi destekleyecek ilgili, yetkin kişilerin görüşlerine yer vermesidir.

Tanık Gösterme Örneği

Çocuklardaki obezite artışı günümüzde büyük bir sorun hâline gelmiş durumda. Bu konuyla ilgili dü­zenlenen konferansta Dr. Ahmet Can, 2013’te yüz­de 8,3 olan obez çocuk oranının şimdilerde yüzde 9,9’a yükseldiğini söyledi. Sözlerine “Yani yaklaşık her 10 çocuktan biri obezdir.” diye devam etti. 

Karşılaştırma

İki varlık, kavram veya olayın benzer ya da farklı yönlerinin ortaya konmasıdır. Çoğunlukla oysa ise, daha, en” gibi ifadelerle karşılaştırma yapılır.

Karşılaştırma Örneği

Ülkemizde ne yazık ki bilinçsiz antibiyotik kullanı­mı geçmiş yıllara göre çok artmış durumda. Türki­ye, dünyada en çok antibiyotik kullanan ülkeler­den biri ve OECD ülkeleri arasında birinci sırada.

Sayısal Verilerden Yararlanma

Düşünceyi net ve güçlü kılmak için sayısal verile­rin kullanılmasıdır. Okuyucu, sayısal verilerin etki­siyle düşünceyi daha inandırıcı bulur.

Sayısal Verilerden Yararlanma Örneği

Araştırma sonuçlarına göre bireylerin bilgisayar ve Internet kullanımında ciddi artışlar var. İnsanların hafta içi yüzde 42,5’i en az bir saat, yüzde 23,5’i iki saat, yüzde 12,7’sİ üç saat ve üzeri bilgisayar veya tablet başında vakit geçiriyor.

Somutlama 

Soyut kavramların somut bir varlıkmış gibi anlatıl­masıdır. Benzetilen varlığın kimi özellikleri yardı­mıyla soyut kavram, zihinde anlam kazanır.

Benzetme

Aralarında çeşitli ilgiler bulunan varlık veya kav­ramlardan benzerlik bakımından nitelikçe zayıf olanın güçlü olana benzetilerek anlatılmasıdır.

Benzetme Örneği

Turizm, hayatın gülen yüzüdür. Yıl boyu çalışan bi­reyin, keyif için yol aldığı bir serüvendir. Ülkemiz­de turizmin ekonomiyi bir lokomotif gibi sürükle­mesi için bu alanla İlgili kararların turizm mantığın­da alınıp uygulanması gerekiyor.