Gazavatname Nedir, Özellikleri, Temsilcileri….

Gazavatname Nedir, Özellikleri, Temsilcileri….

Edebiyatımızda, ordunun akınlarını, savaşları, kahra­manlıkları, zaferleri şiir veya nesir şeklinde anlatan eserlerdir. Bu eserler belli devirlere ait olayları ayrıntılı bir tarzda anlatmaları dolayısıyla tarihçilerin çalışmala­rına kaynak oluşturmaktadır.

Türk edebiyatında ilk gazavatname örnekleri 15. yüz­yılda yazılmaya başlandı. On altıncı yüzyıldan itibaren zaferlerin artmasıyla birlikte bu tür eserlerin yazımında büyük bir artış görüldü. Gazavatnameler konuları itiba­riyle üç bölüme ayrılır:

  • Padişahlardan birinin hayatını ve zamanındaki seferleri anlatan eserler Selimnameler ve Süleymannameler gi­bi.
  • Vezirlerden veya ünlü komutanlardan birinin savaşları­nı konu edinen gazavatnameler, Barbaros Hayreddin Paşa, Köprülü Fazıl Ahmed Paşa vs’nin seferlerini an­latan gazavatnameler bu türdendir.
  • Belli bir seferi yahut bir kalenin alınmasını tasvir eden gazanameler Preveze Seferi, Bağdat Seferi gibi.

Osmanlı Devletinde gerilemenin başlaması ve büyük zaferlerin kesilmesi ile gazavatnamelerin yazılmasında da bir azalma görüldü. En son yazılan gazavatname­ler 1853 Kırım Seferi ile 1897 Yunan Harbine aittir. Ede­biyatımızda kırkı manzum olmak üzere 250 kadar ga­zavatname vardır.