Halk Edebiyatı – 7

HALK EDEBİYATI- 7

1.Halk edebiyatında Tanrı aşkını dile getiren ve özel besteyle söylenen Tekke şiirlerine verilen genel addır. Hece ölçüsünün 7’li ve 8’li kalıplarıyla söylenir. Nazım birimi dörtlüktür. Belli bir uyak düzeni yoktur. Bektaşilerde “nefes”, Mevlevilerde “ayin”, Alevilerde “deme”, Gülşeniler­de “tapuğ”, Halvetilerde “durak” adını alır. En ünlü şairi Yunus Emre’dir.

         Paragrafta açıklanan Tekke edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlahi

B) Şathiye

C) Devriye

D) Nutuk

E) Hikmet

 

2.Aşağıdakilerden hangisi Aşık edebiyatı ve ozanlarıyla ilgili değildir?

A) Ozanlar halkın içinden çıkmıştır.

B) Ozanların hepsi bir eğitimden geçmiştir.

C) Daha çok koşma nazım şekli kullanılmıştır.

D) İslâm öncesi Türk edebiyatının devamı niteliğindedir.

E) Şiir ve yazıların toplandığı defterlere “cönk” denir.

 

3.Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Beş mesneviden oluşan eser toplamına Divan edebiyatında hamse denir.

B) Nazire, Divan edebiyatında bir başka şairin şiirine benzetilerek yazılan şiirlere verilen addır.

C) Kıt’a uyak düzeni bakımından maniyi andıran bir Halk edebiyatı nazım türüdür.

D) Halk edebiyatı şairlerinden okur yazar olanlar, şiirlerini “cönk” adı verilen defterlere yazarlardı.

E) Şarkı, Divan edebiyatı şairlerinin Halk edebiyatından esinlenerek yazdıkları bir nazım biçimidir.

 

4.Aşağıdakilerden hangisi Saz şairlerinin özelliklerinden biri değildir?

A)Gezgindirler

B) Sazla söylerler.

C) Usta–çırak ilişkisiyle yetişirler.

D) Halk diliyle söylerler.

E) Medreselerde tahsil görürler.

 

5.Aşağıdakilerden hangisi yalnızca din dışı konularda eser vermiştir?

A) Dadaloğlu

B) Kaygusuz Abdal

C) Yunus Emre

D) Süleyman Çelebi

E) Pir Sultan Abdal

 

6.Aşağıdaki şairlerden hangisi Divan edebiyatına yakınlık duymamıştır?

A) Dertli

B) Erzurumlu Emrah

C) Seyrani

D) Dadaloğlu

E) Bayburtlu Zihni

 

7.Karacaoğlan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dili, dönemin konuşma dilidir.

B) Şiirlerinde maddi aşk ve tabiat sevgisi en fazla işlenen konulardır.

C) Hece ölçüsünün 8’li ve 11’li kalıplarını kullanmıştır.

D) Semai ve varsağıları da olan şair, en çok koşma nazım biçimini kullanmıştır.

E) Nazım türlerinden en çok koçaklamayı benimsemiştir.

 

8.     Kıldan köprü yaratmışsın

Gelsin kullar geçsin deyi

Hele biz şöyle duralım

Yiğit isen geç a Tanrı

 Bu dörtlük konusu bakımından ne tür bir halk şiiridir?

A) Taşlama

B) İlahi

C) Şathiye

D) Koçaklama

E) Güzelleme

 

9.   Rüyaları hayra yor

Gel bugün hayatım sor

Ayrılığın azabı

Her azaptan daha zor

 Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rubai

B) Mani

C) Koşma

D) Türkü

E) Tuyuğ

 

10. Bir Halk edebiyatı ürünü olan “destan”la ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 3–5 dörtlükten meydana gelir.

B) Nazım birimi dörtlüktür.

C) Kendine özgü bir ezgisi vardır.

D) Toplumu ilgilendiren olaylar üzerine düzenlenir.

E) Çoğunlukla 11’li hece ölçüsüyle yazılır.

 

  1. Aşkın aldı benden beni,

Bana seni gerek, seni.

Ben yanarım dünü günü.

Bana seni gerek, seni.

         Yukarıda verilen Tekke edebiyatı nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nefes

B) İlahi

C) Devriye

D) Nutuk

E) Şathiye

 

  1. İçkili Bektaşi ayinlerine … denir. Bu tür ayinlerde özel bir kadehten yudum yudum şarap içilir. Kadeh sırayla dolaştırılıp ayine katılmış olanla­rın sarhoş olmalarına kadar devam edilir. Herkesin kadehten yudum yudum içmesi onların vahdette birleşmesini temsil eder.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Deme

B) Nefes

C) Hikmet

D) Bezm-i Cem

E) Ritl-i Girân

 

CEVAPLAR

1 A

2 B

3 E

4 E

5 A

6 D

7 E

8 C

9 B

10 A

11 B

12 D