Halk Edebiyatı – 6

HALK EDEBİYATI – 6

1.     Halk edebiyatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)    Şiirler çoğu zaman saz eşliğinde söylenir.
B)    Nazım birimi dörtlüktür; ancak az da olsa üçlü, beşli söyleyişler görülür.
C)    Dil tam bir halk dilidir. Halka mal olmamış sözcükler kullanılmamıştır.
D)    Nazım şekli olarak mani, tuyuğ, koşma, semai, rubai vs. kullanılmıştır.
E)    Söyleyişlerinde doğa ile iç içe olmaktan kaynaklanan bir somutluk hakimdir.
 
2.     Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatında kullanılan bir destan motifi değildir?
A)    at
B)    ışık
C)    su
D)    mum
E)    rüya
 
3.     19. yüzyılda yaşamış, lirik bir saz şairidir. Tasavvufa bağlı bir şair olarak aruzla didaktik şiirler yazmıştır. Başarılı olduğu şiirleri, hece ile yazdığı koşmalardır.
        Yukarıda tanıtılmaya çalışılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Sümmani
B)    Ruhsati
C)    Seyrani
D)    Dertli
E)    Gevheri
 
4.     Halk edebiyatı sanatçısı olmasına rağmen aruz ölçüsüyle şiir yazan şair, aşağıdaki­lerden hangisidir?
A)    Dertli
B)    Karacaoğlan
C)    Aşık Veysel
D)    Kayıkçı Kul Mustafa
E)    Dadaloğlu
 
5.      I.    Karacaoğlan
         II.    Dadaloğlu
        III.    Aşık Veysel
        Bu üç ozanımızın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)    19. yüzyılda yaşamış kişiler olmaları
B)    Yeniçeri Ocağı’ndan yetişmiş şairler olmaları
C)    Yiğitçe bir söyleyişleri olması
D)    Sadece heceyle şiir yazmaları
E)    En başarılı oldukları nazım biçiminin varsağı olması
 
6.     Mani ile aynı kafiyelenişe sahip olan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Rubai
B)    Gazel
C)    Kaside
D)    Koşma
E)    Mesnevi
 
7.      I.    15. yüzyılda yaşayan şair, Bektaşi tarikatına bağlıdır.
         II.    Yunus Emre’nin etkisinde hem hece ile hem aruzla şiirler yazmıştır.
        III.    Nükteli ve iğneli bir dili vardır.
        IV.    Şiirlerinin yanında öğretici nesirler de yazmıştır.
         V.    Budalanâme ve Mugaalâtanâme önemli  eserleridir.
        Yukarıda özellikleri sayılan Halk edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
 
 
A)    Pir Sultan Abdal
B)    Kaygusuz Abdal
C)    Hacı Bayram Veli
D)    Kayıkçı Kul Mustafa
E)    Hacı Bektaşi Veli
 
8.     Toplumu ilgilendiren her konuda söylenen halk şiiridir. Birtakım gülünç durumları ele alan mizahi türleri de vardır. Dörtlüklerle yazılır. 11 hecelidir, “abab–cccb–dddb” şeklinde uyaklanır.
        Açıklayıcı bilgiler verilen bu nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koşma                        B) Semai                                               
C) Varsağı                       D) Destan                                              
E) İlahi
 
9.      I.    Doğu Anadolu’da aşık geleneğine uygun              olarak aşık olmuş; şiir söylemiştir.
         II.    Hayali sevgilisi Gülperi’yi bulmak için Uzakdoğu ülkelerini dolaşmıştır.
        III.    Destanlarında sosyal konuları, deprem ve yangın gibi acıları dile getirmiştir.
        IV.    Koşma ve semailerde aşk, doğa ve insan             sevgisini işlemiştir.
         V.    Orijinal buluşlarıyla, halk söyleyişinin en güzel örneklerini vermiştir.
        Yukarıda kimi özellikleri verilen Hak edebi­yatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seyrani                       B) Gevheri                                            
C) Sümmani                   D) Ruhsati                                             
E) Hayali
 
10.    I.    Kavuştaklı bir nazım biçimi ve türüdür.
         II.    Ayırıcı, belirleyici bir kuralı yoktur.
        III.    Bireysel veya toplumsal bir sevinci veya hüznü anlatır.
        IV.    Dört dizeli, söz ve ezgisinde yiğitlik havası          olanlarına hoyrat denir.
        Numaralandırılarak verilen bilgiler hangi nazım biçimini buldurmaya yöneliktir?
A) Mani                          B) Türkü                                                
C) Koşma                        D) Semai                                               
E) Destan
 
11.    Keklik gibi taştan taşa sekerek,
        Gerdan açıp gelişini sevdiğim.
        Sağa sola taksim etmiş örgüsün,
        Onar onar bölüşünü sevdiğim.
        Yukarıda verilen Aşık edebiyatı nazım şekillerinden koşmanın konusuna göre aldığı    isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güzelleme                 B) Taşlama                                             
C) Ağıt                            D) Koçaklama                                       
E) Varsağı
 
12.    Aşağıdakilerden hangisi Tekke (Tasavvuf) edebiyatı şairlerinden değildir?
A)    Kaygusuz Abdal
B)    Eşrefoğlu Rumi
C)    Seyrâni
D)    Pir Sultan Abdal
E)    Ahmet Yesevi
 
CEVAPLAR

 

1 D
2 D
3 B
4 A
5 D
6 A
7 B
8 D
9 C
10 B
11 A
12 C