İş Mektupları Nedir, Özellikleri, Niteliğine Göre İş Mektupları…

İŞ MEKTUPLARI

Ticari işletmelerin birbirlerine ve vatandaşlara, vatandaşların da bu işletmelere gönderdikleri iş, hiz­met ve ticaret konulu mektuplara iş mektubu denir. Adından anlaşılabileceği gibi bu tür mektupların te­melinde kişilerin ve işletmelerin ekonomiye ilişkin faaliyetleri vardır.

İş mektuplarında sipariş, satış, borç alıp verme isteği, bilgi isteme, bir ürün ya da hizmetle ilgili şikâ­yeti dile getirme gibi konular ele alınır.

İş mektupları, herhangi bir yanlış anlamaya yol açmayacak biçimde açık, yalın, duru bir anlatımla kaleme alınır. Bu tür mektuplarda konunun özü ciddi bir üslupla dile getirilir, gereksiz ayrıntılara girilmez.

İş mektupları göndericinin  niteliğine göre iki­ye ayrılır:

  1. İşletmelerin, kişilere ve başka işletmelere gönderdikleri mektuplar: Üzerinde işletmenin ad, adres ve logosunun bulunduğu antetli beyaz kâğıtla­ra bilgisayarla yazılan bu tür mektupların en önemlile­ri şunlardır: Reklam mektupları, teklif-satış mektupla­rı, sipariş mektupları, teşekkür-özür mektupları, kredi mektupları.
  2. Kişilerin işletmelere gönderdikleri mek­tuplar: Bu tür mektuplarla dilekçeler aynı biçimsel özellikleri taşır. Aralarındaki temel fark, bu metinlerin gönderici ve alıcılarının birbirlerine karşı özel durum­larıdır. Dilekçenin alıcısı devlet, göndericisi ise va­tandaştır. Vatandaş, dilekçesini devlete vatandaş­lık bağı ile bağlı olan; hak, ödev ve sorumlulukla­rı anayasayla ve yasalarla belirlenmiş kişi sıfatıy­la yazar ve vatandaşı olduğu devlete (alıcıya) çeşit­li istek ve şikâyetlerini bildirir. Kamu otoritesini kulla­nan kişilerden (resmî makamlardan) çeşitli isteklerinin karşılanmasını ya da şikâyetçi olduğu durumun ortadan kaldırılmasını diler.

İş mektubunun göndericisi ise mektubunu ticari ya da sınai faaliyetleri bulunan bir kuruluş­la (işletme, iş yeri) ürün ya da hizmet alım satımı ilişkisine giren kişi sıfatıyla yazar. Yani iş mektup­ları doğrudan ya da dolaylı olarak ekonomiyle ilişkili­dir. Bu tür mektuplarda gönderici çoğunlukla ya o iş­yerinden bir talepte bulunur ya da o iş yerinin ürün ve hizmetleriyle ilgili şikâyetlerini dile getirir.